Inspiring Forum

บางครั้งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ก็อยู่นอกโต๊ะทำงาน หลายครั้งที่เราชวนเพื่อนพนักงานพักจากการทำงานสักครู่ ลุกออกมาจากโต๊ะทำงาน แล้วมานั่งฟังเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากทั้งผู้บริหารของเรา ที่แบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์การทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว หรือจากผู้บริหารจากภายนอก ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายวงการภายใต้หัวข้อต่าง ๆ เพื่ออัปเดตเทรนด์ในโลกยุคใหม่ เช่น งาน Food for Thought งาน Digital Talk เป็นต้น