ประวัติธนาคาร

ทีเอ็มบี และธนชาต
สองธนาคารกับรากฐานที่แข็งแกร่ง รวมกันเป็นหนึ่ง

กว่าจะมาเป็น ทีเอ็มบีธนชาต

จุดเริ่มต้นของทีเอ็มบี

จุดเริ่มต้นของทีเอ็มบี

2500

เริ่มต้น ด้วยความตั้งใจ

ธนาคารทหารไทย จำกัด ถูกจัดตั้ง อย่างเป็นทางการ ด้วยความคิดริเริ่มของ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ มุ่งให้บริการทางการเงินแก่หน่วยงานทหาร และข้าราชการทหารเป็นหลัก มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ ถนนราชดำเนิน จนกระทั่ง
ปี 2506 จึงเปิดให้บริการสาขาราชประสงค์ เป็นสาขาแรก
2516

ขยายการบริการสู่ลูกค้าทุกกลุ่ม

เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ธนาคารได้ขยายขอบเขตการบริการไปสู่ภาคธุรกิจและเอกชน และประชาชนทั่วไป นับเป็นการดำเนินธุรกิจในฐานะธนาคารพาณิชย์อย่างสมบูรณ์
2525

รับพระราชทานตราตั้ง

จากการให้บริการทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลเสมอมา ธนาคารได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตราพระครุฑพ่าห์ (ตราตั้งห้าง)ให้ธนาคารทหารไทย จำกัด เป็นธนาคารพาณิชย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในปีเดียวกันนี้ ธนาคารได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นครั้งแรกจาก 10 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท
2536

สำนักงานใหญ่ ณ ถนนพหลโยธิน

ธนาคารได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ทำให้สามารถให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วนมากขึ้น
และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน จำกัดในปี 2537
2547

รวมเพื่อเป็น Universal Banking

ธนาคารได้รวมกิจการกับธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยรวมเป็นธนาคารเดียวกันอย่างสมบูรณ์ในวันที่ 1 กันยายน 2547 ทำให้มีบริษัทประกันฯ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในเครือ สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของธนาคารพาณิชย์ไทยในเวลานั้น
2548

ภาพลักษณ์ใหม่ภายใต้ชื่อ TMB

เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นสถาบันการเงินที่ครบวงจร
(Universal Banking) ธนาคารจึงได้ทำการปรับภาพลักษณ์ใหม่ ด้วยการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น TMB Bank Public Company Limited และเปลี่ยนโลโก้เป็น TMB โดยมีสโลแกนว่า “ร่วมคิด เพื่อทุกก้าวของชีวิต” หรือ
“Better Partner, Better Value”
2550

ING ร่วมถือหุ้น

ธนาคารได้เพิ่มทุนใหม่และเสนอขายหุ้นสามัญจำนวน 25,000 ล้านหุ้นแก่ ING Bank N.V. ซึ่งเป็น 1 ใน 20 สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลก รวมทั้งกระทรวงการคลังและกลุ่มบุคคลเฉพาะเจาะจงในประเทศ โดยการขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง มูลค่าการขายหุ้นเพิ่มทุนที่เพิ่มในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 37,622 ล้านบาท ทำให้ธนาคารมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ระดับความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคารเพิ่มขึ้นเป็น 14.4% ณ สิ้นปี 2550
2552

Make THE Difference

ธนาคารได้ปรับภาพลักษณ์อีกครั้ง ด้วยการประกาศแนวคิด “Make THE Difference” หรือ “เปลี่ยน...เพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น” พร้อมทั้งออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ที่มุ่งเปลี่ยนให้ลูกค้ามีชีวิตที่ดีขึ้น เช่น TMB No Slip TMB No Fee ที่ทำให้ธนาคารเป็นผู้นำในเรื่องงดเก็บค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม TMB No Fixed บัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ และ TMB Open Architecture ซึ่งเป็นธนาคารแห่งแรก ที่ทลายข้อจำกัดการลงทุนในกองทุนรวม โดยเปิดเสรีในการรับซื้อขายกองทุนรวมจากหลายสถาบัน

จุดเริ่มต้นของธนชาต

จุดเริ่มต้นของธนชาต

2545

เริ่มต้น เพื่อเติมเต็มธุรกิจ

ธนาคารธนชาต เกิดขึ้นจากความตั้งใจในการเติมเต็มกลุ่มธนชาตให้สามารถดำเนินธุรกิจการเงินได้แบบครบวงจร โดย บริษัทเงินทุนเอกชาติ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทลูกของกลุ่มธนชาต ได้ยื่นขอจัดตั้งเป็นธนาคาร และเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) โดยเปิดให้บริการ
ในวันที่ 22 เมษายน 2545
2547

เป็นธนาคารพาณิชย์ที่สมบูรณ์

ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี ธนาคารสามารถสร้างระบบงานให้มีความพร้อมและมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ จนกระทั่งได้รับใบอนุญาตใหประกอบกิจการธนาคาพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ ในวันที่ 1 มีนาคม 2547
2548

ปรับแบรนด์ใหม่ จุดกำเนิดธนาคารสีส้ม

ธนาคารได้เปลี่ยนโลโก้และสีใหม่ พร้อม ๆ กับกลุ่มธนชาต เพื่อให้ทันสมัยและมีพลังมากขึ้น ทำให้ธนาคารเปลี่ยนมาใช้สีส้มเป็นสีประจำธนาคาร ปรับรูปลักษณ์สาขาใหม่ทั้งหมด รวมถึงปรับสโลแกนให้กระชับและมีความหมาย “ริเริ่ม เติมเต็ม”
2550

จับมือพันธมิตรเพื่อต่อยอดธุรกิจ

เพื่อต่อยอดการเติบโตทางธุรกิจ ธนาคารจึงประกาศเป็นพันธมิตรกับธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย (BNS) หรือสโกเทียแบงก์ สถาบันการเงินชั้นนำของแคนาดาที่มีความชำนาญด้านสินเชื่อรถยนต์ ซึ่งได้มาร่วมทุนเข้าถือหุ้นธนาคารธนชาต ความร่วมมือในครั้งนั้น ทำให้ประสิทธิภาพการนำเสนอบริการทางการเงินของธนาคารดีขึ้นอย่างชัดเจน และธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเติบโตกว่า 4 เท่าตัว
2554

เติบโตอย่างก้าวกระโดด

ธนาคารได้เข้าซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทยและรวมกิจการสำเร็จสมบูรณ์ในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ขยับขึ้นมาเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายและครบวงจรมากขึ้น มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศในเวลานั้น ด้วยสินทรัพย์กว่า 8 แสนล้านบาท และมีลูกค้ากว่า 4 ล้านราย
2562

Your Everyday Progress และ ธนชาต DRIVE

ธนาคารได้สื่อสารแนวคิด “Your Everyday Progress” หรือ “ให้ชีวิตก้าวหน้าได้ทุกวัน” โดยยึดพันธกิจในการมอบความก้าวหน้าให้ลูกค้าไปถึงเป้าหมายในทุก ๆ วัน

หลังจากสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าในด้านสินเชื่อรถยนต์มากกว่า 2 ทศวรรษ ธนาคารได้ออกแบรนด์ย่อย “ธนชาต DRIVE” มีบริการครบวงจร สำหรับลูกค้าที่ต้องการรถยนต์คันใหม่ และรถแลกเงิน สำหรับลูกค้าที่ต้องการ
ต่อยอดธุรกิจหรือใช้เป็นทุนของอนาคต

จุดเริ่มต้น
ของ
ทีเอ็มบีธนชาต

2562

ดีลประวัติศาสตร์ : Synergy for Growth

ดีลประวัติศาสตร์เริ่มต้นขึ้น เมื่อ ING Group N.V. บริษัท ทุนธนชาต และธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการรวมกิจการระหว่างธนาคารทหารไทย และธนาคารธนชาต ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โดยดีลมีมูลค่ากว่าแสนล้านบาท ซึ่งนับว่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์การรวมธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยที่เคยมีมา

2563

One Dream One Team One Goal

ได้ดำเนินการรวมกิจการเพื่อเป็นธนาคารใหม่ภายใต้แนวคิด One Dream ที่จะสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีให้กับคนไทยทั้งประเทศ ด้วย One Team ที่แข็งแกร่งเป็นหนึ่งเดียว เพื่อไปถึง One Goal คือ การเป็นธนาคารที่ลูกค้าเลือกใช้
และแนะนำบอกต่อ

พ.ค. 2564

พฤษภาคม - เปิดตัวทีเอ็มบีธนชาต พร้อมเดินหน้าสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีให้คนไทย

เริ่มเปิดตัว “ทีเอ็มบีธนชาต” หรือ ttb อย่างเป็นทางการ พร้อมนำความเชี่ยวชาญของทั้งทีเอ็มบีและธนชาตที่แตกต่าง มาประสานจุดแข็งซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทยทั้งประเทศ โดยธนาคารจะเชื่อมต่อประสบการณ์ทางการเงินเต็มรูปแบบทุกช่องทางในเดือนกรกฎาคมนี้

ทีเอ็มบีธนชาต
มุ่งมั่นสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีให้กับคนไทย
ทั้งวันนี้และอนาคต

เพื่อให้เราแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ที่เหมาะสมสำหรับ
คุณมากที่สุด
เราขอรู้จักคุณเพิ่ม ผ่านคำถาม 3 ข้อ

ดูคำตอบที่เหมาะกับคุณ เริ่มเลย

เลือกลักษณะใดต่อไปนี้อธิบายคุณได้ดีที่สุด

เพื่อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ที่ตอบโจทย์คุณมากที่สุด

นักเรียน นักศึกษา

เจ้าของธุรกิจ

พนักงานบริษัท

พนักงานบริษัท
มีครอบครัว (ไม่มีลูก)

พนักงาน ครอบครัว
มีลูก

เกษียณ

รายได้ต่อเดือน

รายได้ทั้งหมดต่อเดือน
รวมรายได้หลัก และรายได้เสริม

ย้อนกลับ

กำลังประเมิน...

ชีวิตทางการเงินของคุณ

เพราะคุณเป็น พนักงานบริษัท รายได้ 15,000-100,000 บาท

เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับคุณในแต่ละด้าน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

การฉลาดออม ฉลาดใช้

เริ่มต้นออมเงินให้ถูกที่อย่างต่อเนื่อง ได้ดอกเบี้ย
ที่เหมาะสม และจัดการธุรกรรม ค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจำวัน อย่างสะดวกคุ้มค่า

ชุดฉลาดออม ฉลาดใช้ (บัญชีเพื่อ ออมและเพื่อใช้ และบัตรเครดิต)

อำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัว
ในการบริหารบัญชี

บัญชีเพื่อออม ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

เริ่มต้นการออมให้ถูกที่ ได้ดอกเบี้ยมากกว่า
ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีระยะเวลากำหนด

บัญชีเงินฝาก TTB BASIC

บัญชีเพื่อคนไทย ใช้เพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

การกู้ยืมอย่างรอบคอบ

กู้ยืมในสินเชื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์
และมีความสามารถในการจ่ายคืน ภายใน
ระยะเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มเติม

สินเชื่อทีเอ็มบี บ้านใหม่ บ้านมือสอง

ได้ข้อเสนอที่ดีกว่า
ดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.70% ต่อปี

บัญชีเพื่อออม ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

เริ่มต้นการออมให้ถูกที่ ได้ดอกเบี้ยมากกว่า
ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีระยะเวลากำหนด

สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

การลงทุนเพื่ออนาคต

เริ่มต้นแบ่งเงินการจากออม มาเพื่อการลงทุน
ระยะยาว อย่างต่อเนื่องและมีวินัย ตามความเสี่ยง
เพื่อโอกาสการเติบโตที่เร็วมากยิ่งขึ้น

Asset Allocation ลงทุนแบบพอร์ต

กระจายการลงทุน กระจายความเสี่ยง

การออมเพื่อลงทุนด้วย DCA

การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน หรือ
การทยอยแบ่งเงิน มาลงทุนเป็นงวดๆ

บัญชีเงินฝาก TTB BASIC

บัญชีเพื่อคนไทย ใช้เพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ความคุ้มครองที่อุ่นใจ

มีความคุ้มครองพื้นฐานในชีวิต และสุขภาพ
สำหรับตัวเองและครอบครัว หากเกิดเหตุการณ์
ไม่คาดฝันยังสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้

HAPPY RETIRE 90

วางแผนชีวิตวัยเกษียณในแบบที่คุณต้องการ

บัญชีเพื่อออม ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

เริ่มต้นการออมให้ถูกที่ ได้ดอกเบี้ยมากกว่า
ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีระยะเวลากำหนด

แฮปปี้ เซฟเวอร์ 11/6 (มีเงินปันผล)

เก็บเงินก้อนอย่างแฮปปี้ขึ้น เพราะมีตัวช่วย
ช่วยให้คุณมีความสุขกับการเก็บเงินก้อน

เพราะคุณเป็น พนักงานบริษัท
รายได้ 15,000-100,000 บาท

เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์
ที่เหมาะสำหรับคุณ
ในแต่ละด้าน

เพราะคุณเป็น พนักงานบริษัท รายได้ 15,000-100,000 บาท

เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับคุณในแต่ละด้าน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ
สำหรับคุณ เพื่อการ
ฉลาดใช้ ฉลาดออม

ผลิตภัณฑ์แนะนำสำหรับคุณ เพื่อการฉลาดออม ฉลาดใช้

บัญชีเพื่อใช้

บัญชีเพื่อใช้

ME SAVE บัญชีเงินออมดิจิทัล

อำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัว
ในการบริหารบัญชี

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

อำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัว
ในการบริหารบัญชี

บัญชีเงินฝาก TTB BASIC

บัญชีเพื่อคนไทย ใช้เพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บัตรเครดิต

บัตรเครดิต TMB ABSOLUTE

บัตรเดียวที่ฟรีค่าธรรมเนียม การแปลงสกุลเงิน
ต่างประเทศ 2.5%

บัญชีเพื่อออม ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

เริ่มต้นการออมให้ถูกที่ ได้ดอกเบี้ยมากกว่า
ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีระยะเวลากำหนด

บัตร ทีเอ็มบี โซ ชิลล์

บริการแบ่งจ่ายยอดรูดตั้งแต่ 1,000 บาท
หรือเลือกแบ่งจ่ายได้นานถึง 10 เดือน

บัญชีเพื่อออม

บัญชี ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

บัญชีเพื่อคนไทย ใช้เพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ
จากภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ทีเอ็มบี อัพ แอนด์ อัพ

อำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัว
ในการบริหารบัญชี

ทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์

อำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัว ในการบริหารบัญชี

คำแนะนำทางการเงินเพื่อการออมและใช้อย่างชาญฉลาด

800 5 mins

ออมอย่างไรให้เหมาะกับเงินเดือนในยุค Covid19

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ 5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน) เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท

800 5 mins

ลงทุนให้เหมาะกับอายุวัย

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ 5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน) เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท

800 5 mins

ออมอย่างไรให้เหมาะกับเงินเดือนในยุค Covid19

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ 5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน) เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท

800 5 mins

ออมอย่างไรให้เหมาะกับเงินเดือนในยุค Covid19

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ 5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน) เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท

800 5 mins

ออมอย่างไรให้เหมาะกับเงินเดือนในยุค Covid19

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ
5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน)
เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท

800 5 mins

ลงทุนให้เหมาะกับอายุวัยเกษียณ

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ
5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน)
เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท