external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ถาม-ตอบ ลูกค้าธุรกิจ มาตรการใหม่ "สินเชื่อฟื้นฟู" (Special Loan 2021)

Q:

รายละเอียดของโครงการสินเชื่อฟื้นฟู (Special Loan 2021)

ดูรายละเอียด
เป็นมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจภายใต้พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564 เพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ ลดผลกระทบต่อการจ้างงาน และฟื้นฟูการประกอบธุรกิจ เช่น ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้า จ่ายค่าแรงงาน

Q:

คุณสมบัติของลูกค้าธุรกิจที่จะเข้าร่วมโครงการ

ดูรายละเอียด
ลูกหนี้ SME และ Corporate ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ BOT
1. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่มีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจในประเทศไทย (ไม่ต้องพิจารณาสัดส่วนการถือหุ้น)
2. กรณีลูกหนี้เดิม ต้องมีวงเงินสินเชื่อกับ สง. แต่ละแห่งไม่เกิน 500 ลบ. ณ 28 ก.พ. 64 หรือหากเป็นลูกหนี้ใหม่ (New to system) ต้องไม่มีวงเงินสินเชื่อกับ สง. แห่งหนึ่งแห่งใด ณ 28 ก.พ. 64 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงวงเงินสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค*
3. ไม่เป็น NPL ณ 31 ธ.ค. 62 (เฉพาะลูกหนี้เดิม)
4. ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน SET (MAI กู้ได้)
5. ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน เช่น สง. บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่ สง. บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ โรงรับจำนำ และกองทุนต่าง ๆ เป็นต้น
6. ผ่านเกณฑ์การให้สินเชื่อของธนาคาร

Q:

โครงการนี้เหมาะกับใคร

ดูรายละเอียด
ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564 เพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ ลดผลกระทบต่อการจ้างงาน และฟื้นฟูการประกอบธุรกิจ เช่น ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้า จ่ายค่าแรงงาน

Q:

ลูกค้าได้ประโยชน์อะไรจากโครงการ

ดูรายละเอียด
1. เพื่อเสริมสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ ลดผลกระทบต่อการจ้างงาน และฟื้นฟูการประกอบธุรกิจ
2. ลูกหนี้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับวงเงินสินเชื่อ คือ
   ลูกหนี้ใหม่: สามารถกู้ยืมได้ไม่เกิน 50 ลบ. (นับรวมวงเงินสินเชื่อจาก สง. ทุกแห่ง)
   ลูกหนี้เดิม: สามารถกู้ยืมได้ไม่เกิน 30% ของวงเงินสินเชื่อ ณ 31 ธ.ค. 62 หรือ ณ 28 ก.พ. 64 หรือไม่เกิน 50 ลบ.แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า แต่ต้องไม่เกิน 150 ล้านบาท หากลูกหนี้เป็นผู้ได้รับวงเงินสินเชื่อ soft loan (พ.ร.ก.เดิม) จะต้องหักวงเงิน soft loan ก่อน ทั้งนี้ ไม่รวมวงเงิน soft loan ที่ลูกหนี้ได้รับอนุมัติ ตาม พ.ร.ก. เดิม และ สง. เบิกใช้วงเงินไปแล้ว แต่ สง. ได้นำมาชำระคืน ธปท. โดยที่ลูกหนี้ไม่ได้เบิกใช้ (full/partial)
3.ได้ระยะเวลาการกู้ยืมที่ยาวนานขึ้น โดยสามารถกู้ยืมได้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี
4.อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยไม่เกิน 5% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา 5 ปีแรก และปีที่ 6-10 อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร
- 2 ปีแรก จ่ายดอกเบี้ยไม่เกิน 2% ต่อปี
- มีการชดเชยดอกเบี้ยให้ 6 เดือนแรกนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินเชื่อ
5. ลดค่าธรรมเนียมการค้ำประกันโดย บสย. 1% ใน 4 ปีแรกสำหรับลูกค้าเอสเอ็มอี และ 2 ปีแรก สำหรับลูกค้าธุรกิจ

Q:

สามารถยื่นขอเข้าร่วมโครงการได้ถึงเมื่อใด

ดูรายละเอียด
ลูกค้าสามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ภายใน 2 ปี นับจากวันประกาศพระราชกำหนด หรือจนกว่าวงเงินภายใต้ประกาศพ.ร.ก. จะหมด

Q:

กรณีต้องการขอเข้าร่วมโครงการ ต้องดำเนินการอย่างไร

ดูรายละเอียด
1. ลูกค้าเอสเอ็มอี (นิติบุคคล) ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ทีทีบี โทร. 0 2643 7000
2. ลูกค้าเอสเอ็มอี (บุคคลธรรมดา) ติดต่อทีเอ็มบีธนชาต คอนแทค เซ็นเตอร์ โทร. 1428 กด 3 กด 2
3. ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ติดต่อเจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ทีทีบี โทร. 0 2643 7000

ถาม-ตอบ ลูกค้าธุรกิจ มาตรการใหม่ "พักทรัพย์ พักหนี้" (Asset Warehousing)

Q:

รายละเอียดของโครงการพักทรัพย์พักหนี้

ดูรายละเอียด
ช่วยเหลือลูกหนี้ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวที่มีสินทรัพย์เป็นหลักประกันค้ำภาระหนี้ ให้สามารถใช้สินทรัพย์นั้น โอนทรัพย์ชำระหนี้ได้ เพื่อลดภาระหนี้ โดยมีเงื่อนไขให้สามารถซื้อคืนได้ และมีสิทธิสามารถเช่าทรัพย์สินนั้นกลับไปใช้ในการประกอบธุรกิจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะขาดสภาพคล่อง

Q:

คุณสมบัติของลูกค้าธุรกิจที่จะเข้าร่วมโครงการ

ดูรายละเอียด
สำหรับลูกค้าสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนและประกอบธุรกิจในประเทศไทย
2. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ใช้สินเชื่อกับธนาคารก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 และไม่เป็น NPL ก่อนเดือนมกราคม พ.ศ. 2563
3. ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน

Q:

โครงการนี้เหมาะกับใคร และลูกค้าได้ประโยชน์อะไรจากโครงการ

ดูรายละเอียด
โครงการนี้เป็นการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 และมีศักยภาพที่จะกลับไปดำเนินธุรกิจได้ในภายหลัง โดยลูกค้าสามารถลดภาระหนี้ลงผ่านการโอนทรัพย์ชำระหนี้

Q:

สามารถยื่นขอเข้าร่วมโครงการได้ถึงเมื่อใด

ดูรายละเอียด
ลูกค้าสามารถยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ภายใน 2 ปี นับจากวันประกาศพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564)

Q:

ประเภทหลักประกันที่สามารถโอนทรัพย์ชำระหนี้

ดูรายละเอียด
1. เป็นหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์
2. ค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคารก่อนวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 และมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ค้ำประกันการประกอบธุรกิจ

Q:

ระยะเวลาการซื้อคืนเป็นเท่าใด

ดูรายละเอียด
ลูกค้ามีสิทธิในการซื้อทรัพย์หลักประกันคืนได้ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

Q:

มูลค่าโอนทรัพย์ชำระหนี้จะเป็นเท่าใด

ดูรายละเอียด
มูลค่าการตีโอนทรัพย์ชำระหนี้จะเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร โดยสามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ

Q:

มูลค่าซื้อทรัพย์คืนจะเป็นเท่าใด

ดูรายละเอียด
มูลค่าซื้อทรัพย์คืนจะเท่ากับ มูลค่าโอนทรัพย์ชำระหนี้ บวกค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาทรัพย์สิน (1% ต่อปี) บวก ค่าใช้จ่ายในการดูแลทรัพย์สินที่ธนาคารได้จ่ายไป

Q:

ถ้าประสงค์เช่าทรัพย์หลักประกันเพื่อประกอบธุรกิจ และอัตราค่าเช่าเป็นเช่นใด

ดูรายละเอียด
สามารถเช่าทรัพย์หลักประกันเพื่อดำเนินธุรกิจได้โดยต้องแจ้งความประสงค์เช่าภายใน 15 วันนับจากวันที่โอน โดยอัตราค่าเช่าจะเป็นไปตามที่ตกลงกัน โดยลูกค้าสามารถนำค่าเช่าที่ได้ชำระจริงมาหักออกจากมูลค่าซื้อทรัพย์คืนได้

Q:

สิทธิประโยชน์ลูกค้าจะได้รับ

ดูรายละเอียด
ลูกค้าจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการโอนทรัพย์ชำระหนี้

Q:

ในกรณีต้องการใช้สิทธิซื้อทรัพย์คืนก่อนกำหนดสามารถทำได้หรือไม่

ดูรายละเอียด
สามารถทำได้

Q:

กรณีต้องการขอเข้าร่วมโครงการ ต้องดำเนินการอย่างไร

ดูรายละเอียด
1. ลูกค้าเอสเอ็มอี (นิติบุคคล) ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ทีทีบี โทร. 0 2643 7000
2. ลูกค้าเอสเอ็มอี (บุคคลธรรมดา) ติดต่อทีเอ็มบีธนชาต คอนแทค เซ็นเตอร์ โทร. 1428 กด 3 กด 2
3. ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ติดต่อเจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ทีทีบี โทร. 0 2643 7000