external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

สินเชื่อเงินกู้เบิกเกินบัญชี ทีทีบี (ttb overdraft)

วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี เป็นสินเชื่อระยะสั้นที่ใช้เป็นวงเงินหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ หรือใช้เป็นวงเงินฉุกเฉิน โดยลูกค้าสามารถเบิกใช้วงเงินได้เกินกว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีกระแสรายวันของลูกค้า ภายใต้วงเงินที่ธนาคารกำหนด เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 1. ให้วงเงินเพียงพอ ไม่มีเงื่อนไขจุกจิก
 2. สะดวก เพราะสามารถตรวจสอบวงเงิน O/D ได้ตลอด 24 ชม. ผ่านแอป ทีทีบี บิสสิเนสวัน
 3. ประหยัดต้นทุน ได้วงเงินแล้ว โอนฟรี ! ผ่านทีทีบี บิสสิเนสวัน คู่กับบัญชีธุรกิจ ทีทีบี เอสเอ็มอี วันแบงก์
คุณสมบัติของลูกค้า
 1. ลูกค้านิติบุคคล ธุรกิจมียอดขายรวมกลุ่มธุรกิจไม่เกิน 400 ล้านบาทต่อปี
 2. ผู้ประกอบการสัญชาติไทย อายุผู้สมัครตั้งแต่ 20 – 65 ปี
 3. ธุรกิจจดทะเบียน และดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย โดยเปิดกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 4. มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ไม่มีประวัติคดีความทางการเงินหรือล้มละลาย
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 2. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนารายการจดทะเบียนจัดตั้ง
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นมากกว่า 20%
 4. งบการเงินปีล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
 5. สำเนาเอกสารแสดงรายได้ เช่น Bank Statement/ภ.พ.30 ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 6. สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน/นส.3ก.
 7. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (ถ้ามี)
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด