external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

สินเชื่อเครือข่ายธุรกิจ ทีทีบี ซัพพลายเชน (ttb supply chain)

การสนับสนุนแหล่งเงินทุน และเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับซัพพลายเออร์ หรือดีลเลอร์ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น ลดข้อจำกัดเรื่องการขาดหลักทรัพย์ ค้ำประกัน และเพิ่มความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบใหม่ โดยการนำดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมต่อด้านการชำระเงิน และการส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างครบวงจรแก่ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และคู่ค้าทางธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างยั่งยืน


สนับสนุนการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

ด้วยการเพิ่มสภาพคล่อง

และลดต้นทุนการผลิต เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน

ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

สินเชื่อเพื่อผู้ซื้อสินค้า ทีทีบี

(ttb O/D for buyer)

วงเงินสินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ทีทีบี เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ให้กับคู่ค้ารายใหญ่ (Sponsor) ได้อย่างคล่องตัว โดยมีช่องทางการเบิกใช้วงเงิน ทั้งแบบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Supply Chain Platform หรือสามารถทำการเบิกใช้วงเงิน ผ่านสาขาของธนาคารได้ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องใช้สมุดเช็ค ช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ผู้ซื้อสินค้า หรือผู้แทนจำหน่ายในการชำระค่าสินค้าให้กับผู้ขายสินค้าโดยตรง

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

 • 1. ใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนได้ง่าย ช่วยเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ
 • 2. รับอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมพิเศษ ช่วยลดต้นทุนทางการเงินของธุรกิจ รวมถึงการได้รับส่วนลดการค้าเพิ่มเติมจากคู่ค้ารายใหญ่
 • 3. เป็นสินเชื่อที่มีการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันต่ำ
 • 4. การเบิกใช้วงเงินทำได้สะดวก รวดเร็ว และช่วยลดขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสาร โดยทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งที่มีความปลอดภัยสูง

สินเชื่อเพื่อผู้ขายสินค้า ทีทีบี

(ttb receivable on demand)

วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนแบบการขายลดลูกหนี้ ซึ่งเป็นการให้สินเชื่อหลังจากส่งมอบสินค้าให้กับคู่ค้ารายใหญ่เรียบร้อยแล้ว (Post Shipment Financing) โดยวงเงินสินเชื่อนี้ ผู้ขายจะสามารถทำการเบิกใช้วงเงินได้ต่อเมื่อ คู่ค้ารายใหญ่ได้ทำการยืนยันการรับสินค้า และส่งข้อมูลใบแจ้งหนี้ (Invoice) ให้กับธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

 • 1. ใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนได้ง่าย โดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดชำระเงินค่าสินค้า
  จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจให้กับผู้ขายสินค้า
 • 2. รับอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมพิเศษ ช่วยลดต้นทุนทางการเงินของธุรกิจ
 • 3. การเบิกใช้วงเงินทำได้สะดวก รวดเร็ว และช่วยลดขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสาร โดยทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งที่มีความปลอดภัยสูง
คุณสมบัติของลูกค้า


 • 1. ลูกค้านิติบุคคลที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจ และมีกิจการในประเทศไทย
 • 2. บริษัทต้องมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจอย่างน้อย 2 ปี และได้มีการทำธุรกรรมทางการค้ากับคู่ค้ารายใหญ่อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • 3. บริษัทต้องไม่มีสถานะเป็นบริษัทในเครือของคู่ค้ารายใหญ่
 • 4. บริษัทต้องมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับคู่ค้ารายใหญ่
 • 5. บริษัทต้องผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร และสถานะปัจจุบันต้องไม่อยู่ระหว่างทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใด ๆ และต้องไม่เป็นหนี้ NPL
 • 6. บริษัทต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการเงิน หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือได้รับคำสั่งศาลให้ฟื้นฟูกิจการ


เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร


 • เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
 • 1. สำเนาบัตรประชาชน
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 • 3. สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนจากสถาบันการเงิน
 • 4. สำเนาใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการทะเบียนหย่า
 • 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 • 6. สำเนาสัญญาซื้อขาย หรือสัญญามัดจำค่าสินค้าและทรัพย์สิน (ถ้ามี)
 • เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับลูกค้านิติบุคคล
 • 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือผู้ถือหุ้นเกิน 30%
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือผู้ถือหุ้นเกิน 30% ​
 • 3. สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนจากสถาบันการเงิน
 • 4. สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน​
 • 5. สำเนาใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการทะเบียนหย่าของผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือผู้ถือหุ้นเกิน 30% (ถ้ามี)
 • 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือผู้ถือหุ้นเกิน 30% (ถ้ามี)
 • 7. สำเนาสัญญาซื้อขาย หรือสัญญามัดจำค่าสินค้าและทรัพย์สินของผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือผู้ถือหุ้นเกิน 30% (ถ้ามี)
 • 8. หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน หรือบริษัทไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นเอกสาร​
 • 9. หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท​
 • 10. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นเอกสาร​
 • 11. รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้ขอสินเชื่อ และเปิดบัญชีกับธนาคารไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่นเอกสาร​
 • 12. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)​
 • 13. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร​
 • 14. เอกสาร ภ.พ.30 ย้อนหลัง 3 เดือน
 • 15. งบการเงินย้อนหลัง 1 ปี
 • 16. หนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิต
เพื่อให้เราแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
ที่เหมาะสมสำหรับ
คุณมากที่สุด
เราขอรู้จักคุณเพิ่ม ผ่านคำถาม 3 ข้อ

ดูคำตอบที่เหมาะกับคุณ เริ่มเลย

เพราะคุณเป็น พนักงานบริษัท รายได้ 15,000-100,000 บาท

เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับคุณในแต่ละด้าน


ผลิตภัณฑ์แนะนำ

การฉลาดออม ฉลาดใช้

เริ่มต้นออมเงินให้ถูกที่อย่างต่อเนื่อง ได้ดอกเบี้ย
ที่เหมาะสม และจัดการธุรกรรม ค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจำวัน อย่างสะดวกคุ้มค่า

ชุดฉลาดออม ฉลาดใช้ (บัญชีเพื่อ ออมและเพื่อใช้ และบัตรเครดิต)

อำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัว
ในการบริหารบัญชี

บัญชีเพื่อออม ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

เริ่มต้นการออมให้ถูกที่ ได้ดอกเบี้ยมากกว่า
ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีระยะเวลากำหนด

บัญชีเงินฝาก TTB BASIC

บัญชีเพื่อคนไทย ใช้เพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ผลิตภัณฑ์แนะนำ

การกู้ยืมอย่างรอบคอบ

กู้ยืมในสินเชื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์
และมีความสามารถในการจ่ายคืน ภายใน
ระยะเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มเติม

สินเชื่อทีเอ็มบี บ้านใหม่ บ้านมือสอง

ได้ข้อเสนอที่ดีกว่า
ดอกเบี้ยพิเศษเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.70% ต่อปี

บัญชีเพื่อออม ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

เริ่มต้นการออมให้ถูกที่ ได้ดอกเบี้ยมากกว่า
ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีระยะเวลากำหนด

สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล


ผลิตภัณฑ์แนะนำ

การลงทุนเพื่ออนาคต

เริ่มต้นแบ่งเงินการจากออม มาเพื่อการลงทุน
ระยะยาว อย่างต่อเนื่องและมีวินัย ตามความเสี่ยง
เพื่อโอกาสการเติบโตที่เร็วมากยิ่งขึ้น

Asset Allocation ลงทุนแบบพอร์ต

กระจายการลงทุน กระจายความเสี่ยง

การออมเพื่อลงทุนด้วย DCA

การลงทุนแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน หรือ
การทยอยแบ่งเงิน มาลงทุนเป็นงวดๆ

บัญชีเงินฝาก TTB BASIC

บัญชีเพื่อคนไทย ใช้เพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ผลิตภัณฑ์แนะนำ

ความคุ้มครองที่อุ่นใจ

มีความคุ้มครองพื้นฐานในชีวิต และสุขภาพ
สำหรับตัวเองและครอบครัว หากเกิดเหตุการณ์
ไม่คาดฝันยังสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้

HAPPY RETIRE 90

วางแผนชีวิตวัยเกษียณในแบบที่คุณต้องการ

บัญชีเพื่อออม ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

เริ่มต้นการออมให้ถูกที่ ได้ดอกเบี้ยมากกว่า
ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีระยะเวลากำหนด

แฮปปี้ เซฟเวอร์ 11/6 (มีเงินปันผล)

เก็บเงินก้อนอย่างแฮปปี้ขึ้น เพราะมีตัวช่วย
ช่วยให้คุณมีความสุขกับการเก็บเงินก้อน

เพราะคุณเป็น พนักงานบริษัท
รายได้ 15,000-100,000 บาท

เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์
ที่เหมาะสำหรับคุณ
ในแต่ละด้าน

เพราะคุณเป็น พนักงานบริษัท รายได้ 15,000-100,000 บาท

เราขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับคุณในแต่ละด้าน

ผลิตภัณฑ์แนะนำ
สำหรับคุณ เพื่อการ
ฉลาดใช้ ฉลาดออม

ผลิตภัณฑ์แนะนำสำหรับคุณ เพื่อการฉลาดออม ฉลาดใช้

บัญชีเพื่อใช้

บัญชีเพื่อใช้

ME SAVE บัญชีเงินออมดิจิทัล

อำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัว
ในการบริหารบัญชี

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

อำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัว
ในการบริหารบัญชี

บัญชีเงินฝาก TTB BASIC

บัญชีเพื่อคนไทย ใช้เพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บัตรเครดิต

บัตรเครดิต TMB ABSOLUTE

บัตรเดียวที่ฟรีค่าธรรมเนียม การแปลงสกุลเงิน
ต่างประเทศ 2.5%

บัญชีเพื่อออม ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

เริ่มต้นการออมให้ถูกที่ ได้ดอกเบี้ยมากกว่า
ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีระยะเวลากำหนด

บัตร ทีเอ็มบี โซ ชิลล์

บริการแบ่งจ่ายยอดรูดตั้งแต่ 1,000 บาท
หรือเลือกแบ่งจ่ายได้นานถึง 10 เดือน

บัญชีเพื่อออม

บัญชี ทีเอ็มบี โนฟิกซ์

บัญชีเพื่อคนไทย ใช้เพื่อรับเงินสวัสดิการต่างๆ
จากภาครัฐ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ทีเอ็มบี อัพ แอนด์ อัพ

อำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัว
ในการบริหารบัญชี

ทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์

อำนวยความสะดวก และเพิ่มความคล่องตัว ในการบริหารบัญชี

คำแนะนำทางการเงินเพื่อการออมและใช้อย่างชาญฉลาด

800 5 mins

ออมอย่างไรให้เหมาะกับเงินเดือนในยุค Covid19

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ 5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน) เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท

800 5 mins

ลงทุนให้เหมาะกับอายุวัย

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ 5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน) เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท

800 5 mins

ออมอย่างไรให้เหมาะกับเงินเดือนในยุค Covid19

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ 5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน) เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท

800 5 mins

ออมอย่างไรให้เหมาะกับเงินเดือนในยุค Covid19

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ 5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน) เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท

800 5 mins

ออมอย่างไรให้เหมาะกับเงินเดือนในยุค Covid19

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ
5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน)
เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท

800 5 mins

ลงทุนให้เหมาะกับอายุวัยเกษียณ

รับคะแนนสูงสุด 10,000 คะแนน (คะแนนพิเศษ
5,000 คะแนน และคะแนนปกติ 5,000 คะแนน)
เมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 50,000 บาท