สินเชื่อระยะยาว ทีทีบี (ttb long term loan)

สินเชื่อเงินกู้ระยะยาวเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรมีการระบุระยะเวลาชำระเงินคืน และจำนวนเงินในการชำระคืนที่แน่นอน ช่วยให้ท่านสามารถวางแผนการเงินใน

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

ต่อยอดธุรกิจ พร้อมเติบโตกับสินเชื่อทีทีบี เอสเอ็มอี สมาร์ทบิส

วงเงินเพียงพอ อนุมัติเร็ว ดอกเบี้ยโดน

สินเชื่อเงินกู้เบิกเกินบัญชี ทีทีบี และสินเชื่อระยะยาว ทีทีบี วงเงินสูงสุด 35 ล้านบาท ที่ให้ลูกค้าแบ่งสัดส่วนวงเงินได้ตามความต้องการของธุรกิจ

1.      สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ต่อปีสูงสุด 200 ล้านบาท

2.     สินเชื่อเงินกู้เบิกเกินบัญชี ทีทีบี อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ MRR+1.0% ต่อปี โดยคิดดอกเบี้ยตามยอดการใช้วงเงินจริง

3.     ดอกเบี้ยวงเงินสินเชื่อระยะยาวอัตราพิเศษสำหรับลูกค้าที่เดินบัญชีเดียว

3.1 วงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 4% ในปีแรก 5% ในปีที่ 2 และค่าธรรมเนียมสินเชื่อ 2%

3.2 วงเงินน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 5% ใน 2 ปีแรก


สินเชื่อระยะยาว ทีทีบี

1.      สินเชื่อเพื่อก่อสร้างสถานประกอบการ สำหรับซื้อที่ดินและก่อสร้างสถานประกอบการ

1.1 วงเงินสินเชื่อสูงสุด 70% ของมูลค่าราคาประเมินสิ่งก่อสร้างและ 50% ของมูลค่าราคาประเมินที่ดิน

1.2 ระยะเวลาปลอดเงินต้นนานสูงสุด 3 เดือน ระยะเวลาการผ่อนชำระนานถึง 7 ปี (รวมระยะเวลาปลอดเงินต้น) อายุผู้กู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี สามารถนำหลักทรัพย์ที่จะก่อสร้างครั้งนี้เป็นหลักประกันได้ โดยไม่ต้องนำหลักทรัพย์อื่นมาเพิ่มเติม

1.3 อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ MRR+0.75% ต่อปี

2.     สินเชื่อเพื่อซื้อสถานประกอบการ ซื้ออาคารพาณิชย์หรือโฮมออฟฟิศ

2.1 วงเงินสินเชื่อสูงสุด 85% ของราคาประเมินหลักทรัพย์หรือราคาซื้อขาย

2.2 ระยะเวลาผ่อนชำระ

2.2.1 นานถึง 12 ปี สำหรับสินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้อสถานประกอบการ

2.2.2 นานถึง 20 ปี สำหรับสินเชื่อเงินกู้เพื่อซื้ออาคารพาณิชย์หรือโฮมออฟฟิศ

2.2.3 อายุผู้กู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี สามารถนำหลักทรัพย์ที่ซื้อครั้งนี้เป็นหลักประกันได้ โดยไม่ต้องนำหลักทรัพย์อื่นมาเพิ่มเติม

2.3 อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ MRR+0.75% ต่อปี

3.     สินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องจักรประกอบธุรกิจ

3.1 ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 5 ปี อายุผู้กู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

3.2 อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ MRR+0.75% ต่อปีและลดต้น ลดดอก

คุณสมบัติของลูกค้า
 1. ลูกค้านิติบุคคล
 2. ผู้ประกอบการสัญชาติไทย จดทะเบียนและดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย
 3. อายุผู้สมัครตั้งแต่ 20 – 65 ปี
 4. เปิดกิจการตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 5. ยอดขายรวมกลุ่มธุรกิจไม่เกิน 200 ล้านบาทต่อปี
 6. มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ไม่มีประวัติคดีความทางการเงินหรือล้มละลาย
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 2. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนารายการจดทะเบียนจัดตั้ง
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นมากกว่า 20%
 4. งบการเงินปีล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
 5. สำเนาเอกสารแสดงรายได้ เช่น Bank Statement/ภ.พ.30 ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 6. สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน/นส.3ก. เป็นต้น
 7. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (ถ้ามี)
 8. รายละเอียดการลงทุนก่อสร้าง