external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

สินเชื่อระยะยาว ทีทีบี (ttb long term loan)

สินเชื่อเงินกู้ระยะยาวเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรมีการระบุระยะเวลาชำระเงินคืน และจำนวนเงินในการชำระคืนที่แน่นอน ช่วยให้ท่านสามารถวางแผนการเงินใน

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 1. ให้วงเงินเพียงพอต่อการลงทุน
 2. เบิกจ่ายสะดวก เงื่อนไขน้อย ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง
 3. ผ่อนสบาย ด้วยระยะเวลากู้สูงสุด 20 ปี
คุณสมบัติของลูกค้า
 1. ลูกค้านิติบุคคล ธุรกิจมียอดขายรวมกลุ่มธุรกิจไม่เกิน 400 ล้านบาทต่อปี
 2. ผู้ประกอบการสัญชาติไทย อายุผู้สมัครตั้งแต่ 20 – 65 ปี
 3. ธุรกิจจดทะเบียน และดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย โดยเปิดกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 4. มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ไม่มีประวัติคดีความทางการเงินหรือล้มละลาย
เอกสารประกอบการสมัคร
 1. หนังสือรับรองบริษัท ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 2. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และสำเนารายการจดทะเบียนจัดตั้ง
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและผู้ถือหุ้นมากกว่า 20%
 4. งบการเงินปีล่าสุดที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาต
 5. สำเนาเอกสารแสดงรายได้ เช่น Bank Statement/ภ.พ.30 ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 6. สำเนาเอกสารสิทธิหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน/นส.3ก.
 7. สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (ถ้ามี)