• Quick Menu
 • เลือกจัดวางเมนู ไว้บนตำแหน่งที่ต้องการในหน้าแรก เพื่อความรวดเร็วในการทำธุรกรรมทุกประเภท

 • Smart Payment
 • ตัวช่วยแนะนำวิธีการทำรายการโอนเงิน โดยระบบจะทำการแสดงตัวเลือกซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม และ วันที่บัญชีปลายทางจะได้รับเงินของการโอนเงินในแต่ละประเภท

 • Smart Import
 • ไม่ต้องรออัพโหลดไฟล์รายการจำนวนมากจนเสร็จ เปลี่ยนไปดูยอดเงินหรือทำรายการอื่นได้ ในขณะที่ระบบกำลังประมวลผลไฟล์ (ใช้งานได้เฉพาะ Desktop Version)

 • Smart Dashboard
 • ข้อมูลสรุปในรูปแบบของ Dashboard ทั้งข้อมูลการเงินในบัญชี ข้อมูล OD Balance ข้อมูลรายการขออนุมัติ ข้อมูลผู้รับเงิน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนระบบ Business ONE

 • Smart Statement
 • แสดงรายการข้อมูลธุรกรรมครบถ้วน อาทิเช่น รับเงินโอนจากใคร

 • Real-Time Update
 • แสดงข้อมูลรายการละเอียดครบถ้วนแบบเรียลไทม์ ตรวจสอบได้ด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะรับเงินจากใคร ผ่านช่องทางไหน หักเงินค่าอะไรหรือจ่ายเงินให้ใคร

 • Smart Search
 • เห็นรายการ Transaction รับ-จ่าย ย้อนหลังได้ทุกประเภท ผ่านการ Search จาก Keyword

 • Mobile Authorization
 • อนุมัติรายการธุรกรรมได้ง่าย ๆ แบบรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟน

 • Quick View
 • เรียกดูรายการเดินบัญชีล่าสุด 3 รายการแรก

 • Group Company View
 • มองเห็นภาพรวมทุกบัญชีของกลุ่มบริษัท