external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

PromptBiz คืออะไร

โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการชำระเงินกลางสำหรับผู้ประกอบการ SME เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมการค้าและการชำระเงินของธุรกิจ ในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถข้ามธนาคารได้อย่างครบวงจร

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ PromptBiz ได้ที่เว็บไซต์: https://www.bot.or.th/th/financial-innovation/digital-finance/digital-payment/promptbiz.html#accordion-8330676082-item-0c3a559fc9

PromptBiz มีบริการอะไรบ้าง?
 • บริการด้านการค้าและการชำระเงิน
  • รับ-ส่ง เอกสารทางการค้า (e-invoice, e-tax invoice, e-receipt) และการชำระเงินในรูปแบบดิจิทัลระหว่างบริษัทและคู่ค้าของบริษัท โดยรองรับลูกค้าภาคธุรกิจในระยะแรก
 • บริการด้านสินเชื่อ
  • สนับสนุนการให้สินเชื่อกับธุรกิจ SMEs โดยใช้ข้อมูลธุรกรรมการค้าและการชำระเงินบนระบบ PromptBiz เพื่อประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อ ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น


หมายเหตุ : บริการด้านการค้าและการชำระเงินจะเชื่อมต่อกับบริการด้านสินเชื่อ ในช่วงประมาณไตรมาส 2 ปี 2567

PromptBiz ช่วยธุรกิจได้อย่างไร?
 • เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการทำธุรกิจ
  • ลดขั้นตอนในการทำงานและข้อผิดพลาดในการตรวจสอบหรือติดตามเอกสารของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
  • ลดค่าใช้จ่ายดำเนินการได้อย่างชัดเจน เช่น กระดาษ ค่าจัดเก็บเอกสาร ค่าขนส่ง ค่าออกเช็ค
  • อำนวยความสะดวก รวดเร็ว โดยสามารถทำธุรกรรมการค้าและการชำระเงินระหว่างคู่ค้าต่างธนาคารได้ แบบ Bulk Payment
 • เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น
  • ธุรกิจจะมี Digital Footprint (ข้อมูล Digital ที่เชื่อถือได้) ที่ธนาคารสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการขอสินเชื่อได้
ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

สำหรับผู้ซื้อ

 1. ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเอกสารใบแจ้งหนี้จากคู่ค้า
 2. ลดขั้นตอนการทำงานและลดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบเอกสารทางการค้า
 3. ลดค่าใช้จ่ายในการออกเช็คสำหรับการชำระเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนใบเสร็จ
 4. อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยสามารถชำระเงินให้คู่ค้าที่มีบัญชีต่างธนาคารได้
 5. ได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐ เช่น ลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax) เหลือ 1%
 6. สามารถตรวจสอบสถานะและแก้ไขเอกสารทางการค้าได้
 7. ได้รับเอกสารใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี รวดเร็ว ครบถ้วนตามจำนวนเงินที่ชำระเงิน


สำหรับผู้ขาย

 1. ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารทางการค้าที่เกี่ยวข้อง
 2. ลดขั้นตอนการทำงานและลดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบเอกสารทางการค้า
 3. หลังจากได้รับชำระเงินจากคู่ค้าสามารถกระทบยอดลูกหนี้ทางการค้าได้รวดเร็วง่ายขึ้น
 4. สามารถตรวจสอบสถานะและแก้ไขเอกสารทางการค้าได้ พร้อมการแจ้งเตือนสถานะ สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้น ช่วยส่งเสริมสภาพคล่องของธุรกิจ ด้วย Digital Supply Chain Finance ซึ่งเป็นบริการที่ต่อยอดจากข้อมูลธุรกรรมการค้าบนระบบ PromptBiz โดยนำมาใช้สนับสนุนการพิจารณาขอสินเชื่อตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด