external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต ทีทีบี (ttb letter of credit issuance)

บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ให้กับผู้ขายตามคำขอของผู้นำเข้า เพื่อให้ผู้ขายมั่นใจว่าหลังจากที่ยื่นเอกสารต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ใน L/C อย่างถูกต้องและครบถ้วนมากับธนาคาร หรือธนาคารที่ได้รับมอบอำนาจแล้ว ผู้ขายจะได้รับชำระเงินจากธนาคารตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน L/C โดยไม่ต้องรอผู้ซื้อทำการชำระเงิน โดยหลักการของบริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (Issue L/C) พิจารณาความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารเท่านั้น ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสินค้าและบริการ หรือการดำเนินการใด ๆ หากเอกสารครบทางธนาคารจะทำการโอนเงินให้กับผู้ขาย

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
  1. สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เนื่องจากธนาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าสินค้าแทนผู้ขาย (เมื่อผู้ขายนำส่ง
    เอกสารต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ใน L/C ได้ครบถ้วน)
  2. มีทีมที่ปรึกษาที่ผู้เชี่ยวชาญด้าน Issue L/C เพื่อการนำเข้าคอยให้ความช่วยเหลือกับลูกค้า
คุณสมบัติของลูกค้า

ลูกค้าจะต้องมีวงเงินสินเชื่อต่างประเทศกับธนาคาร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม