external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

บริการชำระเงินค่าสินค้าเข้าตามตั๋วเรียกเก็บ ทีทีบี (ttb import bill for collection)

บริการที่ธนาคารจะรับชำระเงินค่าสินค้าเข้าตามตั๋วเรียกเก็บ โดยเริ่มจากธนาคารรับเอกสารเรียกเก็บจากธนาคารของผู้ขายในต่างประเทศ และดำเนินการเรียกเก็บเงินจากผู้นำเข้าในประเทศ ซึ่งธนาคารจะส่งมอบเอกสารเรียกเก็บให้ต่อเมื่อผู้นำเข้าได้ชำระเงินค่าสินค้าเข้าตามตั๋วเรียกเก็บแล้ว (Document Against Payment: D/P) หรือเมื่อผู้นำเข้าทำการรับรองตั๋วแลกเงินแล้ว (Document Against Acceptance: D/A) และ/หรือ ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ของธนาคารเรียบร้อยแล้ว จากนั้นธนาคารจะโอนเงินชำระค่าสินค้าไปให้ธนาคารของผู้ขายในต่างประเทศ

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
  1. ธนาคารจะช่วยตรวจสอบประเภทเอกสารต่าง ๆ และจำนวนเอกสารให้ผู้นำเข้า ก่อนที่จะรับเอกสารเรียกเก็บเพื่อไปรับสินค้า
  2. หมดกังวลกับปัญหาการชำระเงินต่าง ๆ เช่น การชำระเงินล่าช้าหรือไม่ถูกต้องครบถ้วน เพราะธนาคารช่วยอำนวยความสะดวกในการชำระเงินค่าสินค้า
    ให้กับผู้ขายในต่างประเทศแทน
คุณสมบัติของลูกค้า

ลูกค้านิติบุคคล