external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

บริการออกเช็คอัตโนมัติ ทีทีบี (ttb cheque payment)

บริการจัดพิมพ์เช็คการค้า เช็คเงินปันผล เช็คเพื่อจ่ายดอกเบี้ย หรือการขายหลักทรัพย์ ตลอดจนเอกสารประกอบการสั่งจ่ายประเภทต่าง ๆ แทนบริษัท เช่น หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เหมาะสำหรับบริษัทที่สั่งจ่ายเช็คเป็นจำนวนมาก โดยธนาคารจะดำเนินการตามข้อมูลที่บริษัทได้ส่งคำสั่งมายังธนาคารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
  1. ลดภาระในการเตรียมเช็คจำนวนมาก โดยให้ธนาคารเป็นผู้ดำเนินการแทน
  2. สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยด้วยการส่งข้อมูลผ่านระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ และรับรายงานแสดงผลในการกระทบยอดบัญชี
  3. ผู้รับเงินได้รับเงินรวดเร็ว และแน่นอนตามกำหนดเวลา
คุณสมบัติของลูกค้า

ลูกค้านิติบุคคล

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับลูกค้านิติบุคคล

  1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมลงนามรับรองโดยกรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองฯ พร้อมตราประทับ
  2. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางในกรณีที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นบุคคลต่างด้าว พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. หนังสือมอบอำนาจลงนามรับรองโดยกรรมการผู้รับมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ และผู้มอบอำนาจ (ถ้ามี)
  4. รายงานการประชุม