อัตราค่าธรรมเนียม

ตาราง 3 : อัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ


เลื่อนเพื่อดูรายละเอียด

วันที่มีผลบังคับใช้หัวข้อขนาดดาวน์โหลด PDF
5 กรกฎาคม 2564. ค่าบริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก2.00 MB
3 สิงหาคม 2563. ค่าบริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินให้สินเชื่อ439.00 KB
6 สิงหาคม 2564. บริการด้านอื่นๆ149.00 KB
22 สิงหาคม 2557. เบี้ยปรับที่เกี่ยวกับเงินให้สินเชื่อ178.00 KB

รายการย้อนหลัง อัตราค่าธรรมเนียม


เลื่อนเพื่อดูรายละเอียด

วันที่มีผลบังคับใช้หัวข้อขนาดดาวน์โหลด PDF
6 สิงหาคม 2564. บริการด้านอื่นๆ149.00 KB
5 กรกฎาคม 2564. ค่าบริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก2.00 MB
21 มิถุนายน 2564. บริการด้านอื่นๆ854.00 KB
21 มิถุนายน 2564. บริการด้านอื่นๆ834.00 KB
7 พฤษภาคม 2564. บริการด้านอื่นๆ854.00 KB
1 มีนาคม 2564. ค่าบริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก2.00 MB
1 มีนาคม 2564. บริการด้านอื่นๆ900.00 KB
1 มกราคม 2564. ค่าบริการต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก2.00 MB
1 มกราคม 2564. บริการด้านอื่นๆ160.00 KB
20 พฤศจิกายน 2563. บริการด้านอื่นๆ2.00 MB