external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ลดหนี้ดอกแพง ๆ ให้เบาลง
ด้วยสินเชื่อสวัสดิการ
อเนกประสงค์ ทีทีบี

เติมเต็มทุกความสำคัญของชีวิตด้วยสินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ทีทีบี

สิทธิพิเศษสำหรับ

 • พนักงานประจำของบริษัทเอกชนที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ ttb ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป
 • ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับธนาคาร

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ

พนักงานประจำของบริษัทเอกชน

 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 7.99% ถึง 14.99% ต่อปี
  (CPR-10.010% ถึง CPR-3.010%ต่อปี)

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย

 • อัตราดอกเบี้ย MRR+0.75% ต่อปี
 • สำหรับหน่วยงานที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี ttb โดยระบบ payroll ของธนาคาร (ttb payroll)

หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร

วงเงินสินเชื่อ

5,000 – 1,500,000 บาท

พนักงานประจำของบริษัทเอกชน

 • สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย

 • สูงสุดไม่เกิน 15 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน

ระยะเวลาผ่อนชำระ

พนักงานประจำของบริษัทเอกชน

 • 1 - 5 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระกับอายุผู้กู้ รวมกันไม่เกิน 60 ปี)

ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย

 • 1 - 10 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระกับอายุผู้กู้ รวมกันไม่เกิน 60 ปี)

หมายเหตุ :พนักงานราชการ หรือพนักงานสัญญาจ้าง ที่มีสัญญาจ้างมากกว่า 1 ปี ผ่อนชำระตั้งแต่ 1-10 ปี ทั้งนี้ ระยะเวลาผ่อนชำระขั้นต่ำ 1 ปี และสูงสุดไม่เกินระยะเวลาตามสัญญาจ้างคงเหลือ

รวบหนี้ไว้ที่เดียว เปลี่ยนภาระหนี้ดอกเบี้ยสูงให้ต่ำลง เพิ่มโอกาสได้รับอนุมัติ เพราะไม่คิดภาระหนี้ที่ต้องการจะรวบ

 • รวบหนี้ไว้ที่เดียว สูงสุดถึง 4 รายการ
 • ผ่อนเบาลง เพราะจ่ายดอกเบี้ยน้อยลง
 • เพิ่มโอกาสอนุมัติ เพราะไม่คิดภาระหนี้ที่จะรวบ
 • รับเงินเสริมสภาพคล่องโอนเข้าบัญชี (หากเงินเหลือจากการเคลียร์หนี้แล้ว)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
 • พนักงานประจำของบริษัทเอกชน
  • อัตราดอกเบี้ย7.99% ถึง 14.99% ต่อปี
   (CPR-10.010% ถึง CPR-3.010%ต่อปี)
 • ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย
  • อัตราดอกเบี้ย MRR+0.75% ต่อปี
  • สำหรับหน่วยงานที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี ttb โดยระบบ payroll ของธนาคาร (ttb payroll)
 • อัตราดอกเบี้ย วงเงินอนุมัติและหลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับธนาคารฯ
 • อัตราดอกเบี้ย CPR และ MRR อ้างอิงตามประกาศของธนาคารฯ
 • ค่าบริการต่าง ๆ
  • ฟรี ค่าอากรแสตมป์ : ธนาคารเป็นผู้รับชำระค่าอากรแสตมป์แทนลูกค้า
   อัตราปกติ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สูงสุด ไม่เกิน 10,000 บาท)
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ
  • ฟรี ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
  • ฟรี ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
  • ฟรี ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีทีบี
ข้อมูลเพิ่มเติม

วงเงินสินเชื่อ
5,000 – 1,500,000 บาท

พนักงานประจำของบริษัทเอกชน

 • สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน


ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย

 • สูงสุดไม่เกิน 15 เท่าของรายได้รวมต่อเดือน

 

ระยะเวลาผ่อนชำระ

พนักงานประจำของบริษัทเอกชน

 • 1 - 5 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระกับอายุผู้กู้ รวมกันไม่เกิน 60 ปี)


ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย

 • 1 - 10 ปี (ระยะเวลาผ่อนชำระกับอายุผู้กู้ รวมกันไม่เกิน 60 ปี)

หมายเหตุ :พนักงานราชการ หรือพนักงานสัญญาจ้าง ที่มีสัญญาจ้างมากกว่า 1 ปี ผ่อนชำระตั้งแต่ 1-10 ปี ทั้งนี้ ระยะเวลาผ่อนชำระขั้นต่ำ 1 ปี และสูงสุดไม่เกินระยะเวลาตามสัญญาจ้างคงเหลือ

 


ขั้นตอนการชำระค่างวด

 • หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือน นำส่งให้ธนาคารโดย แคชเชียร์เช็ค/เช็คของหน่วยงาน หรือ หักบัญชีเงินฝากของหน่วยงาน
 • ผู้สมัครขอสินเชื่อยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินเดือนที่รับผ่าน ttb (ttb direct debit)
  (สำหรับบริษัทที่ใช้บริการโอนเงินเดือนผ่านระบบ payroll ของธนาคาร (ttb payroll) เท่านั้น)

 

  เอกสารแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (สำหรับพนักงานประจำของบริษัทเอกชน)

  เอกสารแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย)

  เอกสารข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์

  สัญญาสินเชื่อสวัสดิการทีทีบี แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

  โบรชัวร์สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ทีทีบี แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

คุณสมบัติผู้สมัคร

บริษัทเอกชน

 • เป็นพนักงานประจำของบริษัทเอกชนที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ ttb
 • มีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20 - 59 ปี ทั้งนี้ระยะเวลาผ่อนชำระกับอายุผู้กู้เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
 • อายุงานปัจจุบันมากกว่า หรือ เท่ากับ 4 เดือน
 • มีรายได้รวมต่อเดือนตั้งแต่ 9,000 บาท/เดือนขึ้นไป
 • ผู้สมัครขอสินเชื่อต้องทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระหนี้
 • ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคารฯ


หน่วยงานข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย

 • ผู้สมัครเป็นข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งในและนอกระบบ หรือ พนักงานราชการ หรือพนักงานสัญญาจ้าง* ที่มีสัญญาจ้างมากกว่า 1 ปี (ต้องมีอายุงานคงเหลือตามสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 1 ปี) ที่ใช้บริการรับเงินเดือนผ่านบัญชี ttb โดยระบบ payroll ของธนาคาร (ttb payroll) และได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ ttb
 • มีสัญชาติไทย
 • ผู้สมัครมีอายุระหว่าง 20 - 59 ปี ทั้งนี้ระยะเวลาผ่อนชำระกับอายุผู้กู้เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี
 • อายุงานปัจจุบันมากกว่า หรือ เท่ากับ 4 เดือน
 • มีรายได้รวมต่อเดือนตั้งแต่ 9,000 บาท/เดือนขึ้นไป
 • ผู้สมัครขอสินเชื่อต้องทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระหนี้
 • ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคารฯ
เอกสารการสมัคร

บริษัทเอกชน

รับเงินเดือนผ่าน ttb (ระบบttb payroll)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ต้นฉบับ/สำเนา สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน1เดือน) หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง)
 • หนังสือรับรองคุณสมบัติและเงินเดือนที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด
 • กรณีที่มีรายได้อื่น ๆ ให้แนบ ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน


รับเงินเดือนกับธนาคารอื่น

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ต้นฉบับ/สำเนา สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน1เดือน) หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน (ที่เห็นยอดเงินเดือนเข้าบัญชี)
 • หนังสือรับรองคุณสมบัติและเงินเดือนที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด
 • กรณีที่มีรายได้อื่น ๆ ให้แนบ ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

 


หน่วยงานข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย

รับเงินเดือนผ่าน ttb (ระบบttb payroll)

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัตรลูกจ้างประจำ/สำเนาบัตรบัตรพนักงานราชการ ที่ถ่ายเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังของบัตร
 • สำเนาสัญญาจ้าง (สำหรับลูกจ้างประจำ หรือ พนักงานราชการ)
 • ต้นฉบับ/สำเนา สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน1เดือน) หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง)
 • หนังสือรับรองคุณสมบัติและเงินเดือนที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด
 • กรณีที่มีรายได้อื่น ๆ ให้แนบ ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน


รับเงินเดือนกับธนาคารอื่น

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัตรลูกจ้างประจำ/สำเนาบัตรบัตรพนักงานราชการ ที่ถ่ายเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังของบัตร
 • สำเนาสัญญาจ้าง (สำหรับลูกจ้างประจำ หรือ พนักงานราชการ)
 • ต้นฉบับ/สำเนา สลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน1เดือน) หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง)
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน (ที่เห็นยอดเงินเดือนเข้าบัญชี)
 • หนังสือรับรองคุณสมบัติและเงินเดือนที่ออกโดยหน่วยงานต้นสังกัด
 • กรณีที่มีรายได้อื่น ๆ ให้แนบ ต้นฉบับ / สำเนา สลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่อง และสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

สมัคร สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค์ ทีทีบี​

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

5-7 นาที

ข้อแตกต่างในการขอสินเชื่อรถแลกเงินแบบโอนเล่มและไม่โอนเล่ม

รู้ไหมว่าในวันที่เราต้องการขอสินเชื่อเพื่อรับเงินก้อนมาใช้จ่ายในเรื่องต่างๆ เราสามารถนำรถที่ผ่อนชำระครบหมดแล้ว มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อรถแลกเงินได้นะครับ

5 นาที

ส่องผลสำรวจ “คนไทยเป็นหนี้อะไรกันบ้าง” พร้อมวิธีจัดการหนี้ที่คุณทำตามได้จริง

คุณกำลังผ่อนทั้งรถยนต์ บ้าน หรือหนี้ส่วนบุคคล อยู่หรือเปล่า ? ถ้าคำตอบคือ “ใช่” บทความนี้จะมาช่วยจัดการหนี้ของคุณให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น

5 – 6 นาที

ไม่กลุ้มเรื่องกู้ แค่รู้วิธีจัดการหนี้สไตล์ “มนุษย์เงินเดือน”

“สินเชื่อ” หรือ “หนี้” สามารถเป็นตัวช่วยโอกาสต่าง ๆ ให้เราได้ หากรู้จักบริหาร และจัดการอย่างชาญฉลาด
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด