external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

สินเชื่อสวัสดิการ
บำเหน็จตกทอด ทีทีบี

สินเชื่อสวัสดิการบำเหน็จตกทอด ทีทีบี (สำหรับข้าราชการบำนาญทหาร)

ตอบโจทย์ทุกความจำเป็น เพื่อความสุขชีวิตหลังเกษียณ ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ เพราะเป้าหมายของชีวิตหลังเกษียณ คือการไม่เป็นภาระลูกหลาน

ให้วงเงินสินเชื่อเท่าไหร่
คำตอบ : สงูสุดไม่เกินจำนวนเงินในหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอด
มีระยะเวลาการกู้นานเท่าไหร่
คำตอบ : ระยะเวลาการผ่อนชำระ 1-5 ปี โดยเมื่อรวมกับอายุผู้กู้ แล้วไม่เกิน 90 ปี
วิธีในการชำระคืน
คำตอบ : ผ่อนชำระเป็นรายเดือนเท่ากันทุกงวด โดยกรมบัญชีกลางทำการหักเงินบำนาญรายเดือนของผู้กู้เพื่อชำระหนี้ให้ ttb

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

กู้ได้สูงสุด 100%

ตามหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอด

ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน และไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ

ผ่อนได้นานสูงสุดถึงอายุ 90 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทั่วไป

วงเงินอนุมัติ :
วงเงินไม่เกินจำนวนเงินในหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอด

 

ระยะเวลาผ่อนชำระ :
การผ่อนชำระกับอายุของผู้กู้ รวมกันไม่เกิน 90 ปี

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
 • อัตราดอกเบี้ยปกติ : MRR – 1.525% ต่อปี
 • ค่าอากรแสตมป์ : ธนาคารเป็นผู้รับชำระค่าอากรแสตมป์แทนลูกค้า
  [อัตราปกติ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สงูสดุ ไม่เกิน 10,000 บาท)]
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ
 • ฟรี ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
 • ฟรี ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการชำระเงินโดยกรมบัญชีกลางดำเนินการหักจากเงินบำนาญรายเดือน แล้วนำส่งให้กับ ttb เพื่อชำระหนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นข้าราชการบำนาญทหาร
 • ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำต่อเดือน โดยรายได้ของผู้กู้ ให้คำนวณจากเงินบำนาญรายเดือนรวมกับเงินช่วยการครองชีพผู้รับบำนาญ (เงิน ช.ค.บ.)
เอกสารการสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จ ตกทอดฯ ที่ออกโดย กรมบัญชีกลาง หรือ สำนักงานคลังจังหวัด

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

3 นาที

สมัครสินเชื่อออนไลน์ กู้ให้ปลอดภัย ต้องไม่ลืม 3 ข้อนี้

การสมัครสินเชื่อผ่านช่องทางออนไลน์ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้เราได้เยอะ แต่สิ่งที่เราควรมั่นใจคือความปลอดภัย เช็กได้ง่าย ๆ จากหลัก 3 ข้อนี้

3 นาที

ถ้าอยากเลือกสินเชื่อบ้านให้ถูกใจ ต้องดูอะไรบ้าง

สำหรับคนที่วางแผนกู้เงินซื้อบ้าน มักจะมีคำถามว่าควรเลือกสินเชื่อแบบไหนดี เลือกดอกเบี้ยอย่างไร มีอะไรที่ต้องดูบ้าง? ลองมาดู 3 เทคนิคดี ๆ ในการเลือกดอกเบี้ยบ้านให้โดนใจ

3 นาที

ดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ใช่ว่าเสียเปล่า ใช้ลดหย่อนภาษีได้ทุกปี

หนึ่งในรายการลดหย่อนสำคัญที่ควรรู้ก็คือ “ค่าดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย” ที่เราจ่ายรวมไปในค่างวดบ้านแต่ละเดือน จะมีรายละเอียดและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีอย่างไรบ้าง อ่านเรื่องนี้จะได้คำตอบ