ขอบคุณที่สนใจผลิตภัณฑ์ จากทีทีบี
ธนาคารจะติดต่อกลับไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณแจ้งไว้
ปิด

สินเชื่อสวัสดิการบำเหน็จตกทอด ทีทีบี (สำหรับข้าราชการบำนาญทหาร)

ตอบโจทย์ทุกความจำเป็น เพื่อความสุขชีวิตหลังเกษียณ ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ เพราะเป้าหมายของชีวิตหลังเกษียณ คือการไม่เป็นภาระลูกหลาน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

กู้ได้สูงสุด 100%

ตามหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอด

ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน และไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำ

ผ่อนได้นานสูงสุดถึงอายุ 90 ปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทั่วไป

วงเงินอนุมัติ :
วงเงินไม่เกินจำนวนเงินในหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จตกทอด

 

ระยะเวลาผ่อนชำระ :
การผ่อนชำระกับอายุของผู้กู้ รวมกันไม่เกิน 90 ปี

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
 • อัตราดอกเบี้ยปกติ : MRR – 1.525% ต่อปี
 • ค่าอากรแสตมป์ : ธนาคารเป็นผู้รับชำระค่าอากรแสตมป์แทนลูกค้า
  [อัตราปกติ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สงูสดุ ไม่เกิน 10,000 บาท)]
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ
 • ฟรี ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบข้อมูลเครดิต
 • ฟรี ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการชำระเงินโดยกรมบัญชีกลางดำเนินการหักจากเงินบำนาญรายเดือน แล้วนำส่งให้กับ ttb เพื่อชำระหนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เป็นข้าราชการบำนาญทหาร
 • ไม่กำหนดรายได้ขั้นต่ำต่อเดือน โดยรายได้ของผู้กู้ ให้คำนวณจากเงินบำนาญรายเดือนรวมกับเงินช่วยการครองชีพผู้รับบำนาญ (เงิน ช.ค.บ.)
เอกสารการสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จ ตกทอดฯ ที่ออกโดย กรมบัญชีกลาง หรือ สำนักงานคลังจังหวัด