ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อบ้าน ทีทีบี สไมล์ โฮม พลัส

ดูแลทั้งบ้านและคนที่คุณรัก อุ่นใจยิ่งขึ้นกับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

คลายกังวลกับสินเชื่อบ้าน

คุ้มครองการเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100% ของทุนประกันภัยที่ลดลง

ส่งต่อทรัพย์สินให้คนที่คุณรัก

ด้วยเงินก้อน 50% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

วางแผนง่าย จ่ายเบี้ยฯ ครั้งเดียว

รับความคุ้มครองตลอดสัญญาประกันภัย

ช่วยลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ สูงสุด 100,000 บาท (ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร)

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

 • รับผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามทุนประกันภัยที่ลดลง เพื่อนำไปชำระสินเชื่อบ้าน
 • รับผลประโยชน์เพิ่มกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 50% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น และคงที่ตลอดสัญญาประกันภัย
 • สามารถขอเวนคืนกรมธรรม์ได้ เพื่อรับมูลค่าเงินสด กรณีผ่อนชำระสินเชื่อครบก่อนกำหนดสัญญาสินเชื่อบ้าน

 

ตัวอย่างผลประโยชน์

ลูกค้าเพศชาย อายุ 35 ปี มีครอบครัวและลูก วางแผนคุ้มครองวงเงินสินเชื่อบ้านด้วยประกัน ทีทีบี สไมล์ โฮม พลัส ทุนประกันภัย 2,000,000 บาท ระยะเวลาความคุ้มครอง 15 ปี ชำระค่าเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว 84,270 บาท

ผลประโยชน์โดยละเอียด

อายุรับประกันภัย

20 - 50 ปี สำหรับระยะเวลาความคุ้มครอง 20 ปี
20 - 55 ปี สำหรับระยะเวลาความคุ้มครอง 15 ปี
20 - 60 ปี สำหรับระยะเวลาความคุ้มครอง 10 ปี
56 - 65 ปี สำหรับระยะเวลาความคุ้มครอง 5 ปี

ระยะเวลาความคุ้มครอง

เลือกได้ตั้งแต่ 5, 10, 15 หรือ 20 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว รับความคุ้มครองตลอดสัญญาประกันภัย

ทุนประกันภัย

เริ่มต้น 100,000 บาท

เบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศ อายุ ระยะเวลาความคุ้มครอง และทุนประกันภัย

กรณีเสียชีวิต รับความคุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่เสียชีวิต
กรณีเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ รับความคุ้มครองเพิ่ม 50% ของทุนประกันภัยเริ่มต้น (คงที่ตลอดสัญญาประกันภัย)
กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ติดต่อกันเป็นเวลา 180 วัน รับความคุ้มครอง 100% ของทุนประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่เริ่มต้นทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เอกสารประกัน
 1. ใบคำขอเอาประกันภัย
 2. ใบเสนอขาย
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. เอกสารทางการเงินสำหรับการขอเอาประกันภัยวงเงินสูง
 5. เอกสารอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ ระบุเพิ่มเติม
หมายเหตุ
 1. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 3. สัญญาประกันภัยที่ระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
รับประกันโดย

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทีเอ็มบีธนชาต เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย