ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ ทีทีบี สไมล์คาร์

จ่ายเบี้ยฯ ครั้งเดียว คุ้มครองสินเชื่อรถคุณตลอดสัญญา

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

คุ้มครองชีวิต

มอบความคุ้มครองชีวิตที่เท่ากับวงเงินสินเชื่อและเงื่อนไขระยะเวลาการผ่อนชำระตามที่ธนาคารอนุมัติ

คุ้มครองการทุพพลภาพ

มอบความคุ้มครองการทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

คุ้มครอง 24 ชั่วโมง

มอบความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วโลก

ชำระเบี้ยฯ ครั้งเดียว

สะดวกสบายกับการชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ให้ความคุ้มครองตลอดสัญญาสินเชื่อ

ตัดปัญหาหนี้สิน

ตัดปัญหาหนี้สินค้างชำระได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์กรณีสมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ตามตารางทุนประกันภัยหลักที่ลดลงให้แก่เจ้าหนี้ หากมีส่วนที่เหลือหรือทุนประกันภัยหลักของสัญญาเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ก็จะมอบให้แก่ผู้รับผลประโยชน์หรือทายาทตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย


ตัวอย่างผลประโยชน์

นาย ก อายุ 30 ปี ได้รับอนุมัติสินชื่อรถยนต์จากทีเอ็มบีธนชาต จำนวน 500,000 บาท (ยอดจัด + ดอกเบี้ย) โดยสัญญาสินเชื่อเริ่มวันที่ 1 ม.ค. 63 มีระยะเวลาผ่อนชำระ 4 ปี (48 งวด งวดละ 10,417 บาท) และได้ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสินเชื่อรถยนต์ ทีทีบี สไมล์คาร์ ไปพร้อมกัน โดยชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว จำนวน 2,715 บาท เริ่มคุ้มครองวันเดียวกัน

หากนาย ก ประสบเหตุในวันที่ 1 มี.ค. 64 ส่งผลให้

กรณีที่ 1 เสียชีวิตทุกกรณี

บริษัทฯ จ่ายผลประโยชน์ตามตารางทุนประกันภัยหลักที่ลดลงเป็นจำนวน 354,165 บาท หรือ

กรณีที่ 2 เป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวติดต่อกันมาครบ 1 เดือนแล้ว

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์เป็นรายเดือน ๆ ละ 10,417 บาท รวมแล้วจ่ายไม่เกิน 3 งวด หรือ 31,251 บาท หรือ

กรณีที่ 3 เป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ติดต่อกันมาครบ 180 วันแล้ว

บริษัทฯ จ่ายผลประโยชน์ตามตารางทุนประกันภัยหลักที่ลดลงเป็นจำนวน 354,165 บาท

ผลประโยชน์โดยละเอียด

อายุของสมาชิกผู้เอาประกันภัย

15 – 69 ปี คุ้มครองถึงอายุ 70 ปี

ระยะเวลาความคุ้มครอง / กู้เงิน

ตั้งแต่ 1 – 8 ปี (ตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อรถยนต์)

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ชำระเบี้ยประกันภัยเพียงครั้งเดียว

ทุนประกันภัยหลัก

ตามจำนวนวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติที่ระบุในสัญญา

คุณสมบัติของผู้เอาประกันภัย

เป็นบุคคลธรรมดา และเป็นลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อรถยนต์ของทีเอ็มบีธนชาต

เสียชีวิตทุกกรณี

บริษัทฯ จ่ายตามตารางทุนประกันภัยหลักที่ลดลงในแต่ละเดือน ณ วันที่เสียชีวิต (ยกเว้นการฆ่าตัวตายในปีแรกของการทำสัญญาประกันชีวิต) หรือ

กรณีเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราว เนื่องมาจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยติดต่อกันมาครบ 1 เดือน

บริษัทฯ จ่ายเงินผลประโยชน์เป็นรายเดือนเท่ากับจำนวนค่างวดรายเดือน (คำนวณจากทุนประกันภัยหลักหารด้วยจำนวนเดือนที่คุ้มครอง) ตลอดระยะเวลาที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยยังทุพพลภาพอยู่ แต่ทั้งนี้ความทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวจะสิ้นผลบังคับโดยอัตโนมัติในวันใดวันหนึ่งดังต่อไปนี้แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน

  1. วันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  2. วันที่บริษัทฯ จ่ายผลประโยชน์ทุพพลภาพสิ้นเชิงชั่วคราวครบตามจำนวนค่างวดรายเดือนรวม 3 งวดแล้ว หรือ


กรณีเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และการทุพพลภาพนั้นเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน

บริษัทฯ จ่ายจำนวนเงินผลประโยชน์เป็นรายเดือนเท่ากับทุนประกันภัยที่ลดลงของเดือนที่สมาชิกผู้เอาประกันภัยเริ่มต้นการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงตามตารางทุนประกันภัย

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เอกสารประกัน
  1. ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่ม – สินเชื่อ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (ของผู้สมัครและผู้รับผลประโยชน์)
หมายเหตุ
  1. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
  2. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
  3. เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตของแบบประกันภัยนี้ ไม่สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยในส่วนของความคุ้มครองสุขภาพ สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
รับประกันโดย

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทีเอ็มบีธนชาต เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น