ประกันชีวิตและสุขภาพ ทีทีบี เพอร์เฟ็คต์ แคร์

ประกันชีวิตและสุขภาพแบบมีเงินคืน ให้คุณสบายใจ หมดห่วงค่ารักษาพยาบาล พร้อมรับเงินคืนแน่นอน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ความคุ้มครองที่ครอบคลุม

ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในและอุบัติเหตุ

เพิ่มพูนความมั่งคั่ง

รวมรับเงินคืนสูงสุด 326,000 บาท ตลอดอายุสัญญา

อุ่นใจด้วยความคุ้มครองชีวิต

ให้ความคุ้มครองเริ่มต้นที่ 100% ของทุนประกันภัยสัญญาหลัก และสูงถึง 150% ของทุนประกันภัยสัญญาหลัก ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 11 เป็นต้นไปจนครบสัญญา

สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

เบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร)

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

 • คุ้มครองสุขภาพตามแผนผลประโยชน์ความคุ้มครองที่เลือก (แผน 1-5)
 • กรณีมีชีวิตอยู่
  • รับเงินคืนระหว่างสัญญา ทุก 3 ปีกรมธรรม์
  • รับเงินครบกำหนดสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20 จากทุนประกันภัยสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติม
 • กรณีเสียชีวิต รับผลประโยชน์จากทุนประกันภัยสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติม

 

ตัวอย่างผลประโยชน์

เจ้าของกิจการ เพศชาย อายุ 31 ปี เลือกซื้อแบบประกันชีวิตและสุขภาพ ทีทีบี เพอร์เฟ็คต์ แคร์ เลือกแผนความคุ้มครองแผน 5 ทุนประกันภัยสัญญาหลัก 100,000 บาท ชำระค่าเบี้ยประกันภัยปีแรก 26,452 บาท

ผลประโยชน์โดยละเอียด

อายุรับประกันภัย

1 - 60 ปี

ระยะเวลาความคุ้มครอง

20 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

20 ปี

ทุนประกันภัยสัญญาหลัก1

100,000 บาท

ทุนประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม2

150,000 บาท

เบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศ อายุ และชั้นอาชีพ

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี / รายเดือน

1สัญญาหลักแบบออมทรัพย์ทวีค่า 20 ปี (ชนิดไม่มีเงินปันผล)
2สัญญาเพิ่มเติมแบบสะสมทรัพย์แท้จริง

เงินคืนระหว่างสัญญา
 • รับเงินคืน 3% ของทุนประกันภัยหลัก ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 3 และ 6
 • รับเงินคืน 4% ของทุนประกันภัยหลัก ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 9 และ 12
 • รับเงินคืน 6% ของทุนประกันภัยหลัก ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 และ 18
เงินคืนครบกำหนดสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20
 • รับเงินคืน 150% ของทุนประกันภัยสัญญาหลัก
 • รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม

ผลประโยชน์ตามความคุ้มครองที่เลือก

ผลประโยชน์ แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยใน
 • ค่าห้องปกติและค่าอาหาร (ราคาค่าห้องผู้ป่วยปกติต่อวัน สูงสุด 90 วัน)
1,400 2,000 3,000 5,500 7,000
 • ค่าห้องผู้ป่วยหนักและค่าอาหาร (ราคาค่าห้องผู้ป่วยหนัก ICU/CCU ต่อวัน สูงสุด 90 วัน)
2,800 4,000 6,000 11,000 14,000
 • ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการแพทย์ ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
15,000 20,000 25,000 55,000 70,000
 • ค่าบริการทางการแพทย์ เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา (รวมถึงการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยา รังสีพิเศษ CT Scan, MRI และการตรวจทางห้องปฏิบัติการผู้ป่วยนอก)
 • ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ
50,000 65,000 100,000 120,000 140,000
 • ค่าห้องผ่าตัดและค่าห้องทำหัตถการ
 • ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ ต่อวัน
 • ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อวัน
700 1,000 1,000 1,500 2,000
 • ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก (ภายใน 48 ชั่วโมง) ของการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง
5,000 5,000 7,500 10,000 12,000
 • ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
700 1,000 1,500 2,000 2,500
กรณีเสียชีวิต (สัญญาหลัก)

รับผลประโยชน์ในจำนวนที่มากกว่าระหว่าง

 • 100% ของทุนประกันภัยสัญญาหลัก ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 - 10
  150% ของทุนประกันภัยสัญญาหลัก ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 11 - 20
 • หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ของสัญญาหลัก
กรณีเสียชีวิต (สัญญาเพิ่มเติม) รับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ของสัญญาเพิ่มเติม

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบคำขอเอาประกันภัยประเภทสามัญ ที่กรอกข้อมูลผู้ขอเอาประกันภัยอย่างสมบูรณ์ พร้อมลงนามในเอกสารใบคำขอทั้งผู้เอาประกันและผู้ขาย
 2. ใบเสนอขาย ลงนามในเอกสารทั้งผู้เอาประกันและผู้ขาย
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรณีที่เป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 17 ปี) และยังไม่ได้ทำบัตรประชาชน สามารถใช้สูติบัตรแทนได้
  • กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาพาสปอร์ต, วีซ่า และสำเนาใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Work permit) ที่มีข้อมูลจนถึงปัจจุบัน และตอบคำถามในถ้อยแถลงสำหรับชาวต่างชาติ
 4. กรณีผู้ขอเอาประกันวัยเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 17 ปี) ขอเพิ่มสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม พร้อมลงนามรับรองสำเนถูกต้อง
 5. กรณีที่ลูกค้าประกอบอาชีพเสี่ยง และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ขอเพิ่มแบบฟอร์มการพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า
หมายเหตุ
 1. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 3. บริษัทฯ จะปรับขึ้นเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ ตามอายุและชั้นอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เอาประกันภัย และ/หรือประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นรายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ เป็นไปตามอัตราที่บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
 4. เบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
รับประกันโดย

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทีเอ็มบีธนชาต เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย