ประกันอุบัติเหตุ พีเอ เพรสทีจ

คุ้มครองเหนือกว่า ด้วยวงเงินค่ารักษาสูง
สะดวก ด้วยค่ารักษาแบบเหมาจ่าย พร้อมเงินชดเชยรายได้ และสิทธิลดหย่อนภาษี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

วงเงินค่ารักษาพยาบาลสูง

เหมาจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ลดหย่อนภาษี สูงสุด 25,000 บาท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง จำนวนเงินเอาประกันภัย(บาท)
Silver Gold Platinum

1. เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2)

 • อุบัติเหตุทั่วไป (รวมถึงการถูกฆาตกรรม ถูกทำร้ายร่างกาย หรือขณะขับขี่ หรือขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์)
3,000,000 6,000,000 9,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้ง 100,000 200,000 300,000

3. ชดเชยรายได้ระหว่างพักรักษาในโรงพยาบาล อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ (ต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 365 วัน)

 • ห้องผู้ป่วยปกติในประเทศไทย
 • ห้องผู้ป่วย ICU/CCU ในประเทศไทย
 • ห้องผู้ป่วยในต่างประเทศ
2,000
4,000
4,000
3,000
6,000
6,000
4,000
8,000
8,000
เบี้ยประกัน รวมภาษีและอากร (บาท) 9,500 18,000 26,600

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติผู้เอาประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 25 - 64 ปี ในวันที่ซื้อ หรือทำประกันภัยครั้งแรก
 • ในขณะที่ขอเอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง และไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายพิการ
 • ชำระเบี้ยครั้งเดียว
 • แผนประกันภัยนี้ไม่ครอบคลุมกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงดังต่อไปนี้ คนงานก่อสร้าง, มอเตอร์ไซค์รับจ้าง, พนักงานรับ-ส่งเอกสาร, พนักงานขับรถโดยสาร, ช่างไฟฟ้า, ช่างโรงเลื่อย, ช่างตัด-เชื่อมเหล็ก, พนักงานดับเพลิง, ลูกเรือประมง, กู้ภัย, ยาม, เหมืองแร่, ขุดเจาะน้ำมัน หรือ ก๊าซธรรมชาติ, นักกีฬาผาดโผน, นักกีฬาอาชีพ, หัวคะแนน, นักการเมือง หรืออาชีพที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
 • การแท้งลูก การทะเลาะวิวาท การกระทำขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด การก่ออาชญากรรม
 • ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในอากาศยาน ที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารและมิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์ ภัยสงคราม ภัยก่อการร้าย เป็นต้น
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
รับประกันภัยโดย

บริษัท ธนชาตประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย