external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

ทีทีบี โน ดีดักต์ อัลตรา

ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ทีทีบี โน ดีดักต์ อัลตรา

จะกังวลเรื่องอาคารหรือทรัพย์สินข้างใน จะอยู่จังหวัดไหนก็ไม่ต้องห่วง ให้คุณทำธุรกิจอย่างสบายใจด้วยความคุ้มครองให้ธุรกิจคุณตั้งแต่บาทแรก และมีบริการ claim promise ชดเชยให้ก่อน 50% ครอบคลุมทุกภัย ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 50 ล้านบาท สมัครได้ทุกพื้นที่ทั่วไทย รวมถึง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอบโจทย์ ตรงใจ ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม (SME)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

คุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ลมพายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ภัยระเบิด การโจรกรรม ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์

เบาใจให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ชดเชยค่าเช่าสถานดำเนินการชั่วคราว 7,500 บาทต่อวัน

ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย ความเสียหายต่อป้ายโฆษณาจากอุบัติเหตุ และลมพายุ

Claim Promise ชดเชยให้ก่อน 50% เพื่อให้การดำเนินการธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น

ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไป รวม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

เงินได้สุทธิ (บาท) วงเงินคุ้มครอง (บาท ต่อครั้ง ต่อปี)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
1-10 ล้าน 10 ล้านขึ้นไป - 30 ล้าน 30 ล้านขึ้นไป - 50 ล้าน
1 – 150,000 บาทยกเว้นยกเว้น-
1.1 ไฟไหม ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากควัน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอุบัติเหตุอันเกิดจากปัจจัยนอก ความเสียหายที่แท้จริงสูงสุดไม่เกินทุนประกันภัย
1.2 ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระททำอันมีเจตนาร้าย
1.3 ภัยแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ
1.4 ภัยลูกเห็บ
1.5 ภัยลมพายุ 30% ของทุนประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 3 ล้าน
30% ของทุนประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 9 ล้าน
30% ของทุนประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 15 ล้าน
1.6 ภัยท่วม 25% 25% 250,000
1.7 ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า 25% 25% 250,000
1.8 การลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยการงัดแงะต่อตัวอาคารการชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์(จร.2) 25% 25% 250,000
ขยายความคุ้มครองถึง การลักทรัพย์ที่ปรากฎบันทึกกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานการบุกรุกตัวอาคารซึ่งการปิดล็อค 10% ของทุนประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 1 ล้าน
1.9 ค่าเช่าสถานดำเนินกิจการชั่วคราว(สูงสุด 30 วัน) 25% 25% 250,000
1.10 การสูญเสียรายได้จากการไม่สามารถใช้สถานที่เอาประกันภัย
เนื่องจากความเสียหายจากภัย 1.1-1.7
25% 25% 250,000
2. หมวดการประกันภัยสำหรับการเงินจากการชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์
2.1 ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย 200,000 300,000 500,000
2.2 ความสูญเสียของเงินภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย
2.3 ความสูญเสียของเงินระหว่างการขนส่ง
2.4 ความเสียหายต่อตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย
3. หมวดการประกันภัยป้ายโฆษณา
3.1 ความเสียหายต่อป้ายโฆษณาจากอุบัติเหตุ 100,000 300,000 500,000
3.2 ความเสียหายต่อป้ายโฆษณาจากลมพายุ 100,000 100,000 100,000
4. หมวดการประกันภัยสำหรับกระจกอาคาร
4.1 ความเสียหายต่อกระจกอาคารจากอุบัติเหตุ 100,000 300,000 500,000
5. หมวดการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
5.1 ความรับผิดอันเกิดจากการประกอบการในสถานที่ 10% ของทุนประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 1 ล้าน
10% ของทุนประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 1 ล้าน
10% ของทุนประกันภัย
สูงสุดไม่เกิน 5 ล้าน
5.2 ความรับผิดอันเกิดจากสถานที่จอดรถ
5.3 ความรับผิดขณะปฎิบัติงานนอกสถานที่ 200,000 200,000 200,000

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เอกสารประกอบการสมัคร
 1. สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับบุคคลธรรมดา)
 2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ภพ.20 หรือ และสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (สำเนานิติบุคคล)
 3. ใบคำขอเอาประกันภัย
 4. หลักฐานการชำระเบี้ยประกันภัย
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 1. รับประกันภัยทรัพย์สินเฉพาะทรัพย์สินภายในอาคาร เครื่องจักร สต๊อกสินค้าเดี่ยวได้
  (รับประกันภัยเครื่องจักรและสต๊อกสินค้าโดยไม่ต้องมีอาคารได้ สูงสุด 30 ล้านบาท)
 2. 2. รับประกันทุกพื้นที่ทั่วไป รวม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 3. 3. ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี หรือ 3 ปี (ได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยกรณีเลือกความคุ้มครองแบบ 3 ปี และชำระค่าเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ทรัพย์สินที่ไม่คุ้มครอง

 1. เงินตรา เช็ค แสตมป์ พันธบัตร บัตรเครดิต หลักทรัพย์ เพชรพลอย อัญมณี โลหะมีค่า ทองคำ
 2. ขน สัตว์ วัตถุโบราณ ศิลปวัตถุ วัตถุหายาก
 3. เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบดินเผา หินอ่อน หรือวัตถุที่เปราะหรือแตกง่าย
 4. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล
 5. เอกสารต้นฉบับ เอกสารทางธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล แบบจำลอง แม่พิมพ์ แผนผัง
 6. วัตถุระเบิด
 7. ยานพาหนะทางน้ำ อากาศยาน ยวดยาน หรือสิ่งอื่น ที่คล้ายคลึงกัน
 8. ทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างการขนส่ง
 9. ทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในระหว่างการรื้อถอน การก่อสร้างหรือการติดตั้ง รวมทั้งวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการนั้น
 10. ที่ดิน (รวมทั้งหน้าดิน ดินกลบแต่ง ท่อระบายน้ำ หรืออุโมงค์ส่งน้ำ) ทางสัญจร ทางเท้า ถนน ลานบินรางรถไฟ เขื่อน อ่างเก็บน้ำ คลอง แท่นขุดเจาะ หลุมขุดเจาะ บ่อน้ำ ท่อส่ง อุโมงค์ สะพาน อู่เรือ ท่าจอดหรือเทียบเรือทุกประเภท
 11. ปศุสัตว์ พืชไร่ หรือต้นไม้
 12. ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการผลิต
 13. เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในระหว่างการติดตั้ง การเคลื่อนย้าย หรือการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง (รวมทั้งการถอดถอนและติดตั้งใหม่) ซึ่งได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำการ ดังกล่าว
 14. ทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ซ่อมแซม ทดลอง การติดตั้งหรือการซ่อม บำรุง
 15. ความเสียหายของหม้อกำเนิดไอน้ำ อุปกรณ์หรือท่อประหยัดเชื้อเพลิง กังหันไอน้ำ เครื่องจักรหรือ อุปกรณ์ซึ่งใช้แรงดันรวมถึงชิ้นส่วนของทรัพย์สินดังกล่าว อันเกิดจากการ ระเบิด หรือการ แตกร้าวของตัวเอง

 

ประเภทธุรกิจที่ไม่สามารถรับประกันภัย

 • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สวนสนุก
 • ห้องเย็น โรงงาน ร้านค้า และหรือโกดังที่เก็บสินค้าอันตราย เช่น กระดาษ ยาง ไม้ พลาสติก ดอกไม้ไฟ ปอนุน น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน แก๊สโซลิน ย้ำมันยานยนต์ ไม้ขีดไฟ ประทัด ปอ นั่น หญ้า ฟาง สารเคมีอันตราย
 • สถานบันเทิง อาคารระหว่างการก่อสร้าง โกดังหรือคลังสินค้าที่ไวไฟ หรือสินค้าอันตราย
 • โรงไฟฟ้า แล็บวิจัย สถานีอัดฉีด และบริการน้ำมัน สถานีเติมก๊ส อู่เรือ สะพานเทียบท่า
 • โรงงานผลิตผ้ากันน้ำ โรงงานอัดน้ำยาไม้ โรงงานอบไม้ โรงงานไม้ขีดไฟ โรงงานผลิตไนโตรเชลลูโลส
 • โรงงานถลุงแร่ โรงงานแยกหรือแต่งปแร่
 • คาสิโน โรงฆ่าสัตว์
รับประกันโดย

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

6-8 นาที

รวมเทคนิค เลือกประกันที่พอดีต้องเลือกอย่างไร

ประกันที่ดีที่สุดคือประกันที่พอดีกับชีวิต ทีทีบีรวมเทคนิคการเลือกประกันที่ใช่ พร้อมความคุ้มครองที่ตอบโจทย์ และได้ลดหย่อนภาษีประจำปี

6-8 นาที

5 เรื่องที่นักธุรกิจวัยสร้างตัวต้องรู้เพื่อให้มีชีวิตการเงินที่มั่งคั่ง

เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็ว นักธุรกิจวัยสร้างตัวอาจจะมุ่งมั่นกับการสร้างธุรกิจ จนลืมนึกถึง 5 เรื่องสำคัญที่ทำให้ธุรกิจพัฒนาอย่างมั่นคงและมีชีวิตการเงินที่มั่งคั่ง

6-8 นาที

เตรียมความพร้อม ส่งต่อความมั่งคั่งให้ลูกในวันที่โลกไม่มั่นคง

โลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน เศรษฐกิจที่ผันผวนเกินคาดการณ์ ความหวังของคนเป็นพ่อแม่ คือการส่งต่ออนาคตที่มั่นคงให้ลูก เพื่อให้เขาเติบโตได้อย่างแข็งแรงและมั่งคั่ง หมดกังวลแม้ในวันที่ไม่ได้อยู่ดูแล