external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ทีทีบี แฮปปี้ ไลฟ์ โพรเทค

ประกันชีวิต ทีทีบี แฮปปี้ ไลฟ์ โพรเทค

คุ้มครองชีวิตและโรคร้าย มีเงินใช้สุขใจหลังเกษียณ พร้อมโอกาสรับเงินปันผล

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ไม่ต้องกังวล

ครอบคลุมครบทั้งความคุมครองชีวิต และ 5 โรคร้ายแรง

อุ่นใจหลังเกษียณ

ถอนเงินปันผลสะสม เพื่อใช้หลังเกษียณได้ (ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่อายุ 60 ปี เป็นต้นไป)

จ่ายสั้น

ชำระเบี้ยฯ คงที่และสั้นเพียง 10 ปี แต่คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี

เงินเพิ่มพูน

มีโอกาสรับเงินปันผล ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที 11 (ถ้ามี)

ช่วยลดหย่อนภาษี

สูงสุด 100,000 บาท / ปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต* เริ่มต้นไม่น้อยกว่า 100% ของทุนประกันภัยหลัก
 • คุ้มครอง 5 โรคร้ายแรง ได้แก่ กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด, โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน, ไตวายเรื้อรัง, โรคมะเร็งระยะลุกลาม, ภาวะโคม่า รับ 100% ของทุนประกันภัยหลัก
 • ครบกำหนดสัญญา รับเงิน150% ของทุนประกันภัยหลัก
 • ผลประโยชน์ระหว่างสัญญา มีโอกาสรับเงินปันผล** ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 11 เป็นต้นไป ตามนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของบริษัทฯ
 • ถอนเงินปันผลสะสมต่อปีได้สูงสุด 40% ของเงินปันผลสะสมงวดล่าสุด โดยให้เงินปันผลสะสมคงเหลือไม่น้อยกว่า 1% ของทุนประกันภัยหลัก ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด***

 

ตัวอย่างผลประโยชน์

เจ้าของธุรกิจ อายุ 42 ปี เลือกซื้อแบบประกันชีวิต ทีทีบี แฮปปี้ ไลฟ์ โพรเทค ทุนประกันชีวิต 2,000,000 บาท และทุนประกันภัยโรคร้ายแรง 2,000,000 บาท เบี้ยประกันภัยรายปี 162,000 บาท

ผลประโยชน์โดยละเอียด

อายุรับประกันภัย

1 เดือน -50 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 99 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

10 ปี

ทุนประกันภัย

เริ่มต้น 200,000 บาท 

ทุนประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม
(ความคุ้มครองโรคร้ายแรง)

100% ของทุนประกันภัยหลัก (ความคุ้มครองชีวิต)

 • อายุ 1 เดือน - 5 ปี : สูงสุด 5 ล้านบาท 
 • อายุ 6 ปี - 50 ปี : สูงสุด 15 ล้านบาท
  (ยกเว้น อาชีพนักเรียน พ่อบ้าน แม่บ้าน พระ : สูงสุด 10 ล้านบาท)

งวดการชำระเบี้ยฯ

รายปี / ราย 6 เดือน

เงินคืนระหว่างสัญญา

โอกาสรับเงินปันผล (ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรองการจ่าย) ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 11 เป็นต้นไป ตามนโยบายการจัดสรรเงินปันผลของบริษัทฯ โดยตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุ 60 ปี เป็นต้นไป สามารถถอนเงินปันผลสะสมต่อปีได้สูงสุด 40% ของเงินปันผลสะสมงวดล่าสุด โดยให้เงินปันผลสะสมคงเหลือไม่น้อยกว่า 1% ของทุนประกันภัยหลัก ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด (การถอนเงินปันผลสะสมบางส่วน ทำให้โอกาสในการสะสมเงินปันผลลดลง และอาจทำให้ผลประโยชน์โดยรวมที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับลดลง)

 

เงินคืนครบกำหนดสัญญา

เมื่อครบกำหนดสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุ 99 ปี เงินคืน 150% ของทุนประกันภัยหลัก

ความคุ้มครองโรคร้ายแรง

รับ 100%
ของความคุ้มครอง
โรคร้ายแรง

เมื่อได้รับการวินิจฉัยและ/หรือยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกภายหลัง
วันเริ่มต้นความคุ้มครอง ว่าป่วยเป็น 5 โรคร้ายแรง ดังต่อไปนี้

 • กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
 • โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
 • ไตวายเรื้อรัง
 • โรคมะเร็งระยะลุกลาม
 • ภาวะโคม่า

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต

ตามร้อยละของทุนประกันภัยหลัก หรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยหลักที่ชำระมาแล้วทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดมากกว่า

ปีที่ 1 - อายุ 74ปี

ไม่น้อยกว่า 100% ของทุนประกันภัยหลัก

อายุ  75 - 94 ปี

ไม่น้อยกว่า 120% ของทุนประกันภัยหลัก

อายุ 95 - 99 ปี 

ไม่น้อยกว่า 150% ของทุนประกันภัยหลัก

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบคำขอเอาประกันภัยประเภทสามัญ ที่กรอกข้อมูลผู้ขอเอาประกันภัยอย่างสมบูรณ์ พร้อมลงนามในเอกสารใบคำขอทั้งผู้เอาประกันและผู้ขาย
 2. ใบเสนอขาย ลงนามในเอกสารทั้งผู้เอาประกันและผู้ขาย
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรณีที่เป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 17 ปี) และยังไม่ได้ทำบัตรประชาชน สามารถใช้สูติบัตรแทนได้
  • กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาพาสปอร์ต, วีซ่า และสำเนาใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Work permit) ที่มีข้อมูลจนถึงปัจจุบัน และตอบคำถามในถ้อยแถลงสำหรับชาวต่างชาติ
 4. กรณีผู้ขอเอาประกันวัยเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 17 ปี) ขอเพิ่มสำเนาบัตรประชาชนของผู้ชำระเบี้ยฯ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. กรณีที่ลูกค้าประกอบอาชีพเสี่ยง และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ขอเพิ่มแบบฟอร์มการพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า


ดาวน์โหลดโบรชัวร์ (PDF File)

หมายเหตุ
 1. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ และถือครองกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 3. เบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถนำมาใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สุงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต สามารถใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร
รับประกันโดย

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทีเอ็มบีธนชาต เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย


ttb touch การเงินรอบด้านของชีวิต ดีขึ้นได้

อยากวางแผนประกันภัยให้ครอบคลุมโรคร้ายแรงทำได้ง่าย ๆ ผ่านแอป

ที่นี่มีแผนความคุ้มครองที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกช่วงชีวิต

ไม่ว่าคุณจะมีประกันภัยประเภทไหน มีเท่าไหร่ ครอบคลุมแค่ไหน ก็รวบรวมมาให้เห็นภาพรวมในที่เดียว และที่สำคัญยังช่วยวิเคราะห์ระดับความคุ้มครองในแต่ละด้าน ทั้งด้านสุขภาพ เงินใช้หลังเกษียณ และดูแลคนที่เรารัก ที่คุณมีอยู่ว่าพอดีกับชีวิตคุณแล้วหรือยัง ขาดตรงไหน หรือเกินตรงไหน พร้อมแนะนำโซลูชันที่ตอบโจทย์ให้กับคุณโดยเฉพาะเพื่อให้คุณมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

เปลี่ยนชีวิตคุณให้ง่ายขึ้น
ด้วยแอป ttb touch

อยากวางแผนประกันภัยให้ครอบคลุมโรคร้ายแรงทำได้ง่าย ๆ ผ่านแอป

ที่นี่มีแผนความคุ้มครองที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกช่วงชีวิต

ไม่ว่าคุณจะมีประกันภัยประเภทไหน มีเท่าไหร่ ครอบคลุมแค่ไหน ก็รวบรวมมาให้เห็นภาพรวมในที่เดียว และที่สำคัญยังช่วยวิเคราะห์ระดับความคุ้มครองในแต่ละด้าน ทั้งด้านสุขภาพ เงินใช้หลังเกษียณ และดูแลคนที่เรารัก ที่คุณมีอยู่ว่าพอดีกับชีวิตคุณแล้วหรือยัง ขาดตรงไหน หรือเกินตรงไหน พร้อมแนะนำโซลูชันที่ตอบโจทย์ให้กับคุณโดยเฉพาะเพื่อให้คุณมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

5-6 นาที

วางแผนอนาคตอย่างมั่นคง เพื่อคู่ชีวิต LGBTQ+

ทีทีบี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ ด้วยการชวนชาว LGBTQ+ มาวางแผนชีวิตคู่ร่วมกัน เพื่อให้คุณและคนรักสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

6-8 นาที

เคล็ดไม่ลับป้องกันและรับมือ ‘มะเร็ง’ ฉบับวัยทำงาน ไม่ให้กระเป๋าฉีก

มะเร็งคือโรคร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคน แม้วัยทำงานที่ดูเหมือนจะแข็งแรงดีก็ตาม มารู้จักวิธีป้องกันไม่ให้เป็นโรค หรือวิธีรับมือ หากโรคร้ายมาเยือน

6-8 นาที

8 คำถามยอดฮิต เมื่อคิดจะซื้อประกันสุขภาพ เพื่อคุ้มครองเงินเก็บของคุณ

เมื่อค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 7% ทุกปี การมีประกันสุขภาพเป็นเกราะคุ้มครองไว้ จึงเป็นทางออกที่หลายคนมองหา
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด