ทีทีบี
เฟล็กซี่ ไลฟ์ โพรเทค 15/5

ประกันชีวิต ทีทีบี เฟล็กซี่ ไลฟ์ โพรเทค 15/5

ปรับเปลี่ยนแผนชีวิตให้มั่นคง ด้วยประกันชีวิต ทีทีบี เฟล็กซี่ ไลฟ์ โพรเทค 15/5 (ยูนิตลิงค์)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

อุ่นใจ

อุ่นใจด้วยความคุ้มครองสูงสุดถึง 50 เท่า ของเบี้ยประกันภัยหลัก

ง่าย

ไม่มีข้อผูกพันระยะยาว จ่ายเบี้ยประกันภัยหลักเพียง 5 ปี

มั่นใจ

คุ้มครองชีวิตอย่างต่อเนื่อง 15 ปีแรก แม้มูลค่าบัญชีกรมธรรม์มีไม่เพียงพอชำระค่าธรรมนียมกรมธรรม์ก็ตาม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด)

เลือกได้

เมื่อครบสัญญาปีที่ 15 เลือกขอรับความคุ้มครองต่อเนื่องได้จนถึงอายุ 99 ปี โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด)

สิทธิพิเศษ

รับโบนัสพิเศษ 2% ของเบี้ยประกันภัยหลักสะสม ที่ชำระมาแล้วทั้งหมด ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 5 (กรณีจ่ายเบี้ยฯ หลักครบ 5 ปี และไม่มีการลด ถอน และหยุดพักชำระเบี้ยฯ)

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

 • กรณีครบสัญญาและกรมธรรม์มีผลบังคับ รับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด
 • กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา รับทุนประกันภัยรวมกับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด
 • รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยลดหย่อนภาษีได้ในส่วนที่คุ้มครองชีวิต (ไม่รวมส่วนที่นำไปลงทุน)

 

ตัวอย่างผลประโยชน์

ลูกค้า อายุ 40 ปี เป็นเจ้าของธุรกิจ แต่งงานมีครอบครัว มีลูกชายอายุ 10 ปี ซื้อกรมธรรม์ ทีทีบี เฟล็กซี่ ไลฟ์ โพรเทค 15/5 (ยูนิตลิงค์) เพื่อต้องการสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเอง และครอบครัวมั่นใจได้ว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม ธุรกิจจะยังคงอยู่ดำเนินต่อไปได้ และเป็นมรดกเพื่อให้ลูกชายสานต่อไปได้ในอนาคต

ผลประโยชน์โดยละเอียด

อายุรับประกันภัย

1 เดือน - 65 ปี

ระยะเวลาความคุ้มครอง

15 ปี
(สามารถขอรับความคุ้มครองต่อเนื่องได้ทุก 15 ปี หรือ สูงสุดไม่เกินอายุ 99 ปี)

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยหลัก

5 ปี

ทุนประกันภัย

เลือกได้ตั้งแต่ 5-50 เท่าของเบี้ยประกันภัยหลักรายปี
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุของผู้สมัคร

เบี้ยประกันภัยหลัก

เริ่มต้น 100,000 บาท

เบี้ยประกันเพิ่มเติมพิเศษ

เริ่มต้น 5,000 บาท ต่อครั้ง

รับทุนประกันภัยรวมกับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมด

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบคำขอเอาประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมลงนามในเอกสารใบคำขอเอาประกันภัยฯ ทั้งผู้เอาประกันภัยและผู้ขาย
 2. ใบคำขอเกี่ยวกับกองทุนและสัดส่วนการลงทุน สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน
 3. แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยง (RPQ)
 4. แบบแสดงข้อมูลของผู้ทำธุรกรรม (CDDQ)
 5. หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล และตัวอย่างลายมือชื่อ (Consent Letter)
 6. เอกสารประกอบการเสนอขายประกันชีวิตควบการลงทุน (PRUquote)
 7. หนังสือรับทราบ ข้อแนะนำในการซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร
 8. แบบสอบถามความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคาร
 9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาสูติบัตร/บัตรข้าราชการ แนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรณีที่เป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 17 ปี) และยังไม่ได้ทำบัตรประชาชน สามารถใช้สูติบัตรแทนได้
  • กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาพาสปอร์ต วีซ่า และสำเนาใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Work permit) ที่มีข้อมูลจนถึงปัจจุบัน และตอบคำถามในถ้อยแถลงสำหรับชาวต่างชาติ
 10. กรณีผู้ขอเอาประกันวัยเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 17 ปี) ขอเพิ่มสำเนาบัตรประชาชนของผู้ชำระเบี้ยฯ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 11. หนังสือขอให้หักบัญชีเงินฝาก/หนังสือยินยอมชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด
 12. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
หมายเหตุ
 1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขกรมธรรม์
 2. การทำประกันชีวิตควบการลงทุน มิใช่การฝากเงิน มีความเสี่ยงจากการลงทุน และไม่มีการรับประกันส่วนของเงินลงทุน ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา และทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงรวม รวมถึงศึกษา และทำความเข้าใจข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุน ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย และตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของกองทุน อาจส่งผลต่อระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์
 3. เบี้ยประกันภัยเฉพาะส่วนการประกันชีวิต (ไม่รวมส่วนการลงทุน) สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)
รับประกันโดย

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทีเอ็มบีธนชาต เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

3-5 นาที

"วางแผนส่งต่อชีวิตที่มั่นคงเพื่อลูก” เรื่องที่พ่อแม่ควรคิดไว้ตั้งแต่วันนี้ ไม่ต้องรอ

"มีลูก" แม้จะมีความสุข แต่ลึกๆ แล้ว พ่อแม่ก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้ วันนี้เรามีวิธีที่ช่วยให้พ่อแม่คลายกังวล ด้วยการวางแผนเตรียมความพร้อมสร้างอนาคตที่พอดีให้กับลูก มาฝากกัน

6-8 นาที

4 พฤติกรรมที่ทำให้ประกันที่มีอยู่ คุ้มครองแต่อาจไม่ครอบคลุม

มั่นใจไหมว่า...ประกันที่คุณมี พอดีกับชีวิตคุณ ? มาส่อง 4 พฤติกรรมที่ทำให้ประกันที่มีอยู่ คุ้มครองแต่อาจไม่ครอบคลุมกัน

6-8 นาที

คุ้มครองแบบพอดี วัยนี้ควรเลือกประกันอะไร?

ในแต่ละช่วงวัย กิจกรรม หรือไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตก็ค่อนข้างที่จะต่างกัน จะให้ทำประกันประเภทเดียวกันก็คงจะเป็นเรื่องยาก แล้วคุณล่ะรู้ไหมว่าในแต่ละวัยนั้นควรทำประกันประเภทไหนกันบ้าง ? เพราะประเภทของประกันนั้นมีหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ