external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ทีทีบี เฟล็กซี่ แคร์

ประกันชีวิตและสุขภาพ ทีทีบี เฟล็กซี่ แคร์

ประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองสุขภาพที่ออกแบบมาให้ยืดหยุ่น และตอบโจทย์ทุกความต้องการ

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ตอบโจทย์ ด้วยค่ารักษาแบบเหมาจ่าย

คลายกังวัลเรื่องค่าใช้จ่ายยามบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองแบบเหมาจ่าย ทั้งแผนความคุ้มครองแบบเหมาจ่าย 7.5 / 10 / 20 ล้านบาท

ดูแล ให้มีสุขภาพดี (เฉพาะแผนความคุ้มครอง 20 ล้านบาท)

ครอบคลุมค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม และค่าฉีดวัคซีน

อุ่นใจ คุ้มครองคุณ 24 ชั่วโมง

ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ด้วยค่าห้องสูงสุด 12,000 บาทต่อวัน ผู้ป่วยนอก รวมถึงแพทย์ทางเลือก และกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในต่างประเทศ

อุ่นใจ ดูแลคุณมากกว่าเดิม

ครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็งแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (targeted therapy) การรักษาต่อเนื่องด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัด และมีบริการพยาบาลพิเศษสูงสุด 30 วัน ตามคำแนะนำของแพทย์หลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

อุ่นใจ บริการเสริมพิเศษทางการแพทย์

ครอบคลุมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ทั่วโลก (โดย Assist America) และบริการความเห็นที่สองทางการแพทย์ทั่วโลก (โดย MediGuide)

ดูแล ให้มีสุขภาพดี (เฉพาะแผนความคุ้มครอง 20 ล้านบาท)

แผนความคุ้มครองสามารถจ่ายเบี้ยประกันภัยถูกลงได้ หากร่วมรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในส่วนแรก (deductible)

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

 • คุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่ายตามแผนผลประโยชน์ความคุ้มครองที่เลือก (แผน 7.5 / 10 / 20 ล้านบาท)
 • กรณีเสียชีวิต รับผลประโยชน์จากทุนประกันภัยสัญญาหลัก

 

ตัวอย่างผลประโยชน์

แผน 10 ล้านบาท (คุ้มครองผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
แผนความคุ้มครองแบบรับผิดชอบส่วนแรก (deductible)
พนักงานบริษัท เพศหญิง อายุ 35 ปี จ่ายเบี้ยประกันภัยปีแรก 28,690 บาท* (ความคุ้มครองชีวิต 300,000 บาท)

ผลประโยชน์โดยละเอียด

อายุรับประกันภัย

1 เดือน - 85 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 99 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ถึงอายุ 99 ปี

ทุนประกันชีวิต

เริ่มต้น 300,000 บาท

เบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศ อายุ และชั้นอาชีพ
โดยเบี้ยประกันสุขภาพจะมีการปรับเบี้ยตามช่วงอายุ
ซึ่งแต่ละช่วงอายุจะห่างกัน 5 ปี

งวดการชำระเบี้ยฯ

รายปี / ราย 6 เดือน

ผลประโยชน์ตามความคุ้มครองที่เลือก

ผลประโยชน์สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ แผน 7. 5 ล้านบาท แผน 10 ล้านบาท แผน 20 ล้านบาท
พื้นที่ความคุ้มครอง ประเทศไทย
ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยใน
หมวดที่ 1 ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล 5,000 บาทต่อวัน
(สูงสุด 180 วัน)
7,000 บาทต่อวัน
(สูงสุด 180 วัน)
12,000 บาทต่อวัน
(สูงสุด 180 วัน)
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤติ (Intensive Care Inpatient Room) จะจ่ายค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) จ่ายตามจริง
แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ จ่ายตามจริง
แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์
• ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย
• ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล*
• ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
• ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ
• ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ
• ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ
• ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด)
• ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์
• ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ ไม่ครอบคลุม 10,000,000 บาท
ต่อรอบปีกรมธรรม์
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) จ่ายตามจริง
แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์
ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน จ่ายตามจริง
แต่ไม่เกินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์
• ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
• ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วันหลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 48 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา
หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด
หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก
ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยนอก
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก รวมถึงกรณีแพทย์ทางเลือกโดยการส่งต่อจากแพทย์ผู้ดูแล เช่น แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน แพทย์ไคโรแพรคติก (Chiropractic) 750 บาทต่อครั้ง
(สูงสุด 30 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์)
1,000 บาทต่อครั้ง
(สูงสุด 30 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์)
1,500 บาทต่อครั้ง
(สูงสุด 30 ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์)
ผลประโยชน์พิเศษ
ค่าตรวจสุขภาพ 1 ครั้ง ต่อรอบปีกรมธรรม์ เฉพาะสถานพยาบาลในประเทศไทย (ระยะเวลาไม่คุ้มครอง 12 เดือน) ไม่ครอบคลุม 5,000 บาท
ค่าฉีดวัคซีน (ระยะเวลาไม่คุ้มครอง 12 เดือน) ไม่ครอบคลุม 2,500 บาท
ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม (ระยะเวลาไม่คุ้มครอง 90 วัน) ไม่ครอบคลุม 2,500 บาท
จ่ายเบี้ยประกันภัยถูกกว่า หากมีความรับผิดชอบส่วนแรก
สำหรับค่ารักษาพยาบาลหมวดที่ 1-13 (Deductible)
40,000 บาท 45,000 บาท 55,000 บาท

*ค่าบริการทางการพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ หลังการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน สูงสุดไม่เกิน 30 วัน ทั้งนี้ ค่าบริการดังกล่าวอยู่ภายใต้วงเงินผลประโยชน์เดียวกับหมวดย่อยที่ 2.2

กรณีเสียชีวิต รับผลประโยชน์จากทุนประกันภัยสัญญาหลัก

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบคำขอเอาประกันภัยประเภทสามัญ ที่กรอกข้อมูลผู้ขอเอาประกันภัยอย่างสมบูรณ์ พร้อมลงนามในเอกสารใบคำขอทั้งผู้เอาประกันและผู้ขาย
 2. ใบเสนอขาย ลงนามในเอกสารทั้งผู้เอาประกันและผู้ขาย
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรณีที่เป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 17 ปี) และยังไม่ได้ทำบัตรประชาชน สามารถใช้สูติบัตรแทนได้
  • กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาพาสปอร์ต, วีซ่า และสำเนาใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Work permit) ที่มีข้อมูลจนถึงปัจจุบัน และตอบคำถามในถ้อยแถลงสำหรับชาวต่างชาติ
 4. กรณีผู้ขอเอาประกันวัยเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 17 ปี) ขอเพิ่มสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. กรณีที่ลูกค้าประกอบอาชีพเสี่ยง และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ขอเพิ่มแบบฟอร์มการพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า


ดาวน์โหลดโบรชัวร์ (PDF File)

หมายเหตุ
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • บริษัทฯ จะปรับขึ้นเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ ตามอายุและชั้นอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เอาประกันภัย และ/หรือประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นรายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ เป็นไปตามอัตราที่บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
 • เบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
รับประกันโดย

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทีเอ็มบีธนชาต เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย


ttb touch การเงินรอบด้านของชีวิต ดีขึ้นได้

วันนี้ .. คุณมั่นใจว่ามีประกันสุขภาพเพียงพอแล้วหรือยัง ?

ถ้ายังไม่แน่ใจ มาค้นหาคำตอบประกันภัยที่พอดีได้ที่ ttb touch

ไม่ว่าคุณจะมีประกันภัยประเภทไหน มีเท่าไหร่ ครอบคลุมแค่ไหน ก็รวบรวมมาให้เห็นภาพรวมในที่เดียว และที่สำคัญยังช่วยวิเคราะห์ระดับความคุ้มครองในแต่ละด้าน ทั้งด้านสุขภาพ เงินใช้หลังเกษียณ และดูแลคนที่เรารัก ที่คุณมีอยู่ว่าพอดีกับชีวิตคุณแล้วหรือยัง ขาดตรงไหน หรือเกินตรงไหน พร้อมแนะนำโซลูชันที่ตอบโจทย์ให้กับคุณโดยเฉพาะเพื่อให้คุณมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

เปลี่ยนชีวิตคุณให้ง่ายขึ้น
ด้วยแอป ttb touch

วันนี้ .. คุณมั่นใจว่ามีประกันสุขภาพเพียงพอแล้วหรือยัง ?

ถ้ายังไม่แน่ใจ มาค้นหาคำตอบประกันภัยที่พอดีได้ที่ ttb touch

ไม่ว่าคุณจะมีประกันภัยประเภทไหน มีเท่าไหร่ ครอบคลุมแค่ไหน ก็รวบรวมมาให้เห็นภาพรวมในที่เดียว และที่สำคัญยังช่วยวิเคราะห์ระดับความคุ้มครองในแต่ละด้าน ทั้งด้านสุขภาพ เงินใช้หลังเกษียณ และดูแลคนที่เรารัก ที่คุณมีอยู่ว่าพอดีกับชีวิตคุณแล้วหรือยัง ขาดตรงไหน หรือเกินตรงไหน พร้อมแนะนำโซลูชันที่ตอบโจทย์ให้กับคุณโดยเฉพาะเพื่อให้คุณมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

5-6 นาที

วางแผนอนาคตอย่างมั่นคง เพื่อคู่ชีวิต LGBTQ+

ทีทีบี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ ด้วยการชวนชาว LGBTQ+ มาวางแผนชีวิตคู่ร่วมกัน เพื่อให้คุณและคนรักสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

6-8 นาที

เคล็ดไม่ลับป้องกันและรับมือ ‘มะเร็ง’ ฉบับวัยทำงาน ไม่ให้กระเป๋าฉีก

มะเร็งคือโรคร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคน แม้วัยทำงานที่ดูเหมือนจะแข็งแรงดีก็ตาม มารู้จักวิธีป้องกันไม่ให้เป็นโรค หรือวิธีรับมือ หากโรคร้ายมาเยือน

6-8 นาที

8 คำถามยอดฮิต เมื่อคิดจะซื้อประกันสุขภาพ เพื่อคุ้มครองเงินเก็บของคุณ

เมื่อค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 7% ทุกปี การมีประกันสุขภาพเป็นเกราะคุ้มครองไว้ จึงเป็นทางออกที่หลายคนมองหา