ประกันชีวิตและสุขภาพ ทีทีบี เฟล็กซี่ แคร์

ประกันสุขภาพที่ออกแบบมาให้ยืดหยุ่น ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ตอบโจทย์ ด้วยค่ารักษาแบบเหมาจ่าย

คลายกังวัลเรื่องค่าใช้จ่ายยามบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย ด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองแบบเหมาจ่าย ทั้งแผนความคุ้มครองแบบเหมาจ่าย 7.5 / 10 / 20 ล้านบาท

ดูแล ให้มีสุขภาพดี (เฉพาะแผนความคุ้มครอง 20 ล้านบาท)

ครอบคลุมค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม และค่าฉีดวัคซีน

อุ่นใจ คุ้มครองคุณ 24 ชั่วโมง

ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ด้วยค่าห้องสูงสุด 12,000 บาทต่อวัน ผู้ป่วยนอก รวมถึงแพทย์ทางเลือก และกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในต่างประเทศ

อุ่นใจ ดูแลคุณมากกว่าเดิม

ครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็งแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (targeted therapy) การรักษาต่อเนื่องด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู กายภาพบำบัด และมีบริการพยาบาลพิเศษสูงสุด 30 วัน ตามคำแนะนำของแพทย์หลังเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

อุ่นใจ บริการเสริมพิเศษทางการแพทย์

ครอบคลุมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ทั่วโลก (โดย Assist America) และบริการความเห็นที่สองทางการแพทย์ทั่วโลก (โดย MediGuide)

ดูแล ให้มีสุขภาพดี (เฉพาะแผนความคุ้มครอง 20 ล้านบาท)

แผนความคุ้มครองสามารถจ่ายเบี้ยประกันภัยถูกลงได้ หากร่วมรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในส่วนแรก (deductible)

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

 • คุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่ายตามแผนผลประโยชน์ความคุ้มครองที่เลือก (แผน 7.5 / 10 / 20 ล้านบาท)
 • กรณีเสียชีวิต รับผลประโยชน์จากทุนประกันภัยสัญญาหลัก

 

ตัวอย่างผลประโยชน์

แผน 10 ล้านบาท (คุ้มครองผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
แผนความคุ้มครองแบบรับผิดชอบส่วนแรก (deductible)
พนักงานบริษัท เพศหญิง อายุ 35 ปี จ่ายเบี้ยประกันภัยปีแรก 28,690 บาท (ความคุ้มครองชีวิต 300,000 บาท)

ผลประโยชน์โดยละเอียด

อายุรับประกันภัย

1 เดือน - 85 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ถึงอายุ 99 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยฯ

ถึงอายุ 99 ปี

ทุนประกันภัย

เริ่มต้น 300,000 บาท

เบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยขึ้นกับเพศ อายุ
โดยเบี้ยประกันภัยสุขภาพจะมีการปรับเบี้ยตามช่วงอายุทุก ๆ 5 ปี

งวดการชำระเบี้ยฯ

รายปี / ราย 6 เดือน

ผลประโยชน์ตามความคุ้มครองที่เลือก

ผลประโยชน์สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ แผน 7. 5 ล้านบาท แผน 10 ล้านบาท แผน 20 ล้านบาท
พื้นที่ความคุ้มครอง ประเทศไทย
ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยใน
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาล
5,000 บาทต่อวัน (สูงสุด 180 วัน) 7,000 บาทต่อวัน (สูงสุด 180 วัน) 12,000 บาทต่อวัน (สูงสุด 180 วัน)
 • ค่าห้องผู้ป่วยวิกฤต ค่าอาหาร และค่าบริการในโรงพยาบาล
 • ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
 • ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
 • ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา
 • ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ
 • การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (day surgery)
 • ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงภายใน 30 วันก่อนและ 30 วันหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องโดยตรงหลังการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
 • ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 48 ชั่วโมงของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง
 • ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
 • ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด
 • ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 • ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด รวมถึงการรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็ง (tergeted therapy)
 • ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
 • ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเล็ก
 • ค่าบริการพยาบาลพิเศษหลังออกจากโรงพยาบาล (สูงสุด 30 วัน)
จ่ายตามจริง
 • ค่ารักษาพยาบาลสำหรับปลูกถ่ายหรือเปลี่ยนอวัยวะ สำหรับปอด หัวใจ ไต ตับ ตับอ่อน และไขกระดูก (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งอวัยวะ)
- - 10,000,000 บาท
ผลประโยชน์สำหรับผู้ป่วยนอก
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก รวมถึงกรณีแพทย์ทางเลือก เช่น แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน ไคโรแพรคติก (Chiropractic)
750 บาทต่อครั้ง (สูงสุด 30 ครั้งต่อปี) 1,000 บาทต่อครั้ง (สูงสุด 30 ครั้งต่อปี) 1,500 บาทต่อครั้ง (สูงสุด 30 ครั้งต่อปี)
ผลประโยชน์พิเศษเพื่อสุขภาพดี  
 
 
 • ค่าตรวจสุขภาพ 1 ครั้งต่อปีกรมธรรม์ คุ้มครองเฉพาะประเทศไทย (ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 12 เดือน)
- - 5,000 บาท
 • ค่าฉีดวัคซีน (ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 12 เดือน)
- - 2,500 บาท
 • ค่าตรวจรักษาทางทันตกรรม (ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 90 วัน)
- - 2,500 บาท
จ่ายเบี้ยประกันภัยถูกกว่า หากเลือกความคุ้มครองแบบรับผิดชอบส่วนแรก (deductible)
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในที่ผู้เอาประกันภัยร่วมรับผิดชอบส่วนแรก (deductible) 40,000 บาท 45,000 บาท 55,000 บาท

หมายเหตุ

 • สำหรับแผนความคุ้มครองแบบเหมาจ่าย 7.5 ล้านบาท / 10 ล้านบาท สามารถเลือกผลประโยชน์ความคุ้มครองสำหรับผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก หรือเลือกเฉพาะผลประโยชน์ความคุ้มครองผู้ป่วยใน
 • สำหรับแผนความคุ้มครองแบบเหมาจ่าย 20 ล้านบาท สามารถเลือกผลประโยชน์ความคุ้มครองสำหรับผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และผลประโยชน์พิเศษเพื่อสุขภาพดี หรือเลือกเฉพาะผลประโยชน์ความคุ้มครองผู้ป่วยใน
 • ออกแบบความคุ้มครองได้ ด้วยการเลือกจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยถูกลง 30% เมื่อเลือกความคุ้มครองแบบร่วมรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในส่วนแรก (deductible)

กรณีเสียชีวิต รับผลประโยชน์จากทุนประกันภัยสัญญาหลัก

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบคำขอเอาประกันภัยประเภทสามัญ ที่กรอกข้อมูลผู้ขอเอาประกันภัยอย่างสมบูรณ์ พร้อมลงนามในเอกสารใบคำขอทั้งผู้เอาประกันและผู้ขาย
 2. ใบเสนอขาย ลงนามในเอกสารทั้งผู้เอาประกันและผู้ขาย
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรณีที่เป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 17 ปี) และยังไม่ได้ทำบัตรประชาชน สามารถใช้สูติบัตรแทนได้
  • กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาพาสปอร์ต, วีซ่า และสำเนาใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Work permit) ที่มีข้อมูลจนถึงปัจจุบัน และตอบคำถามในถ้อยแถลงสำหรับชาวต่างชาติ
 4. กรณีผู้ขอเอาประกันวัยเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 17 ปี) ขอเพิ่มสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม พร้อมลงนามรับรองสำเนถูกต้อง
 5. กรณีที่ลูกค้าประกอบอาชีพเสี่ยง และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ขอเพิ่มแบบฟอร์มการพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า
หมายเหตุ
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • บริษัทฯ จะปรับขึ้นเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ ตามอายุและชั้นอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เอาประกันภัย และ/หรือประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นรายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ เป็นไปตามอัตราที่บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
 • เบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
รับประกันโดย

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทีเอ็มบีธนชาต เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย