ทีทีบี อีซี่ เซฟเวอร์ 15/9
(มีเงินปันผล)

ประกันชีวิต ทีทีบี อีซี่ เซฟเวอร์ 15/9 (มีเงินปันผล)

ออมเงินสบายๆ มีเงินแสนได้ง่ายๆ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

จ่ายเบี้ยง่ายๆ สบายกระเป๋า

ชำระค่าเบี้ยฯ 9 ปี เริ่มต้นเดือนละ 2,000 บาท รับความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 15 ปี

รับเงินคืนทุกปี

รับเงินคืน 1% ของทุนประกันภัยทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง 15

รับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา

คุ้มค่ากับเงินคืนหลักแสน และโอกาสรับเงินปันผล* (ถ้ามี)

ดูรายละเอียด

* จำนวนเงินปันผลเป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรอง ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทฯ จัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลของบริษัทประกันชีวิต

ช่วยลดหย่อนภาษี

สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

กรณีมีชีวิตอยู่

 1. รับเงินคืนทุกปี 1% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่ปีที่ 1 -15
 2. รับเงินเมื่อครบกำหนดสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 จำนวน 210% ของทุนประกันภัย
 3. พร้อมโอกาสรับเงินปันผล* (ถ้ามี) 
  * จำนวนเงินปันผลเป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรองการจ่าย ขึ้นอยู่กับผลตอบแทน จากการลงทุนที่พิจารณาจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลของบริษัทประกันชีวิต


กรณีเสียชีวิต

 1. รับผลประโยชน์เป็นจำนวนหนึ่งจำนวนใดที่มากกว่าระหว่างเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือตามร้อยละของทุนประกันภัย

 

ตัวอย่างผลประโยชน์

พนักงานบริษัทเพศชาย อายุ 25 ปี เลือกซื้อแบบประกันชีวิต ทีทีบี อีซี่ เซฟเวอร์ 15/9 (มีเงินปันผล) ทุนประกันภัย 100,000 บาท ชำระค่าเบี้ยฯ รายเดือน เดือนละ 2,000 บาท

ผลประโยชน์โดยละเอียด

อายุรับประกันภัย

1 เดือน - 65 ปี

ระยะเวลาเอาคุ้มครอง

15 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

9 ปี

ทุนประกันภัยหลัก

เริ่มต้น 100,000 บาท

เบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยเท่ากับทุกเพศ ทุกอายุ
ขึ้นอยู่กับทุกประกันภัย
(โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี / รายเดือน

เงินคืนระหว่างสัญญา

รับเงินคืนทุกปี 1% ของทุนประกันภัยตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-15

 

เงินคืนครบกำหนดสัญญา

 • รับเงินคืน 210% ของทุนประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15
 • โอกาสรับเงินปันผล (ถ้ามี)
  จำนวนเงินปันผลเป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรอง ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่พิจารณาจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลของบริษัทประกันชีวิต

รับผลประโยชน์เป็นจำนวนหนึ่งจำนวนใดที่มากกว่าระหว่าง เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือตามร้อยละของทุนประกันภัย

ปีกรมธรรม์ที่ 1-9

รับ 105% ของทุนประกันภัย

ปีกรมธรรม์ที่ 10-14

รับ 125% ของทุนประกันภัย

ปีกรมธรรม์ที่ 15

รับ 155% ของทุนประกันภัย

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบคำขอเอาประกันภัย
  1.1 กรณีทุนประกันภัยรวมไม่เกิน 500,000 บาท ใช้ใบคำขอเอาประกันภัยชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ (พิเศษ) (GIO)
  1.2 กรณีทุนประกันภัยรวมเกิน 500,000 บาท ใช้ใบคำขอเอำประกันภัย (ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างสั้น) (SIO)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport), วีซ่า (VISA) และสำเนาใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Work permit) ที่มีข้อมูลจนถึงปัจจุบัน และตอบคำถามในถ้อยแถลงสำหรับชาวต่างชาติ
 4. แบบแสดงข้อมูลของผู้ทำธุรกรรม (ในกรณีที่ลูกค้าประกอบอาชีพเสี่ยงและค่าเบี้ยประกันภัยมากกว่า 60,000 บาทขึ้นไป หรือ เบี้ยประกันภัยมากกว่า 3 ล้านบาทขึ้นไป)
หมายเหตุ
 1. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ และถือครองกรมธรรม์จนครบสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 3. เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
รับประกันโดย

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทีเอ็มบีธนชาต เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

6-8 นาที

4 พฤติกรรมที่ทำให้ประกันที่มีอยู่ คุ้มครองแต่อาจไม่ครอบคลุม

มั่นใจไหมว่า...ประกันที่คุณมี พอดีกับชีวิตคุณ ? มาส่อง 4 พฤติกรรมที่ทำให้ประกันที่มีอยู่ คุ้มครองแต่อาจไม่ครอบคลุมกัน

6-8 นาที

คุ้มครองแบบพอดี วัยนี้ควรเลือกประกันอะไร?

ในแต่ละช่วงวัย กิจกรรม หรือไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตก็ค่อนข้างที่จะต่างกัน จะให้ทำประกันประเภทเดียวกันก็คงจะเป็นเรื่องยาก แล้วคุณล่ะรู้ไหมว่าในแต่ละวัยนั้นควรทำประกันประเภทไหนกันบ้าง ? เพราะประเภทของประกันนั้นมีหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ

6-8 นาที

5 ความเชื่อเรื่องเงิน เงิน เกี่ยวกับ “ประกัน”... ที่คุณอาจเข้าใจผิดมาตลอด

“ประกัน” ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ถูกเข้าใจผิดเป็นอันดับต้น ๆ ของใครหลาย ๆ คน โดยอาจมองว่าเป็นสิ่งที่ไกลตัว และยังไม่จำเป็น ทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว ประกัน คือตัวช่วยบริหารความเสี่ยงที่ทำให้เป้าหมายทางการเงินที่วางไว้ไม่ติดขัด