external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ทีทีบี อีซี่ เซฟเวอร์ 15/9
(มีเงินปันผล)

ประกันชีวิต ทีทีบี อีซี่ เซฟเวอร์ 15/9 (มีเงินปันผล)

ออมเงินสบายๆ มีเงินแสนได้ง่ายๆ

 

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

รับเงินก้อนเมื่อครบกำหนดสัญญา

คุ้มค่ากับเงินคืนหลักแสน และโอกาสรับเงินปันผล* (ถ้ามี)

รับเงินคืนทุกปี

รับเงินคืน 1% ของทุนประกันภัยทุกปี ตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึง 15

จ่ายเบี้ยง่ายๆ สบายกระเป๋า

ชำระค่าเบี้ยฯ 9 ปี เริ่มต้นเดือนละ 2,000 บาท รับความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา 15 ปี

ช่วยลดหย่อนภาษี

สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

กรณีมีชีวิตอยู่

 1. รับเงินคืนทุกปี 1% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่ปีที่ 1 -15
 2. รับเงินเมื่อครบกำหนดสัญญา ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15 จำนวน 210% ของทุนประกันภัย
 3. พร้อมโอกาสรับเงินปันผล* (ถ้ามี) 
  * จำนวนเงินปันผลเป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรองการจ่าย ขึ้นอยู่กับผลตอบแทน จากการลงทุนที่พิจารณาจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลของบริษัทประกันชีวิต


กรณีเสียชีวิต

 1. รับผลประโยชน์เป็นจำนวนหนึ่งจำนวนใดที่มากกว่าระหว่างเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือตามร้อยละของทุนประกันภัย และเงินปันผล (ถ้ามี)

 

ตัวอย่างผลประโยชน์

พนักงานบริษัทเพศชาย อายุ 25 ปี เลือกซื้อแบบประกันชีวิต ทีทีบี อีซี่ เซฟเวอร์ 15/9 (มีเงินปันผล) ทุนประกันภัย 100,000 บาท ชำระค่าเบี้ยฯ รายเดือน เดือนละ 2,000 บาท

ผลประโยชน์โดยละเอียด

เงินคืนระหว่างสัญญา

รับเงินคืนทุกปี 1% ของทุนประกันภัยตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 1-15

 

เงินคืนครบกำหนดสัญญา

 • รับเงินคืน 210% ของทุนประกันภัย ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 15
 • โอกาสรับเงินปันผล (ถ้ามี)
  จำนวนเงินปันผลเป็นผลประโยชน์ที่ไม่รับรอง ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุนที่พิจารณาจัดสรรให้ผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อกำหนด และวิธีการคำนวณเงินปันผลของบริษัทประกันชีวิต

รับผลประโยชน์เป็นจำนวนหนึ่งจำนวนใดที่มากกว่าระหว่าง เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ หรือเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือตามร้อยละของทุนประกันภัย และเงินปันผล (ถ้ามี)

ปีกรมธรรม์ที่ 1-9

รับ 105% ของทุนประกันภัย

ปีกรมธรรม์ที่ 10-14

รับ 125% ของทุนประกันภัย

ปีกรมธรรม์ที่ 15

รับ 155% ของทุนประกันภัย

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบคำขอเอาประกันภัย
  1.1 กรณีทุนประกันภัยรวมไม่เกิน 500,000 บาท ใช้ใบคำขอเอาประกันภัยชนิดไม่มีคำถามสุขภาพ (พิเศษ) (GIO)
  1.2 กรณีทุนประกันภัยรวมเกิน 500,000 บาท ใช้ใบคำขอเอำประกันภัย (ชนิดมีคำถามสุขภาพอย่างสั้น) (SIO)
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport), วีซ่า (VISA) และสำเนาใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Work permit) ที่มีข้อมูลจนถึงปัจจุบัน และตอบคำถามในถ้อยแถลงสำหรับชาวต่างชาติ
 4. แบบแสดงข้อมูลของผู้ทำธุรกรรม (ในกรณีที่ลูกค้าประกอบอาชีพเสี่ยงและค่าเบี้ยประกันภัยมากกว่า 60,000 บาทขึ้นไป หรือ เบี้ยประกันภัยมากกว่า 3 ล้านบาทขึ้นไป)


ดาวน์โหลดโบรชัวร์ (PDF File)

หมายเหตุ
 1. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตมิใช่การฝากเงิน เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ ผู้ขอเอาประกันภัยควรชำระเบี้ยประกันภัยจนครบระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ และถือครองกรมธรรม์จนครบสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบกำหนดสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัยอาจไม่ได้รับเงินคืนเท่ากับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 3. เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
รับประกันโดย

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทีเอ็มบีธนชาต เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย


ttb touch การเงินรอบด้านของชีวิต ดีขึ้นได้

วันนี้.. คุณวางแผนเกษียณพร้อมแล้วหรือยัง?

ถ้ายังไม่แน่ใจ มาค้นหาคำตอบประกันภัยที่พอดีได้ที่ ttb touch

ไม่ว่าคุณจะมีประกันภัยประเภทไหน มีเท่าไหร่ ครอบคลุมแค่ไหน ก็รวบรวมมาให้เห็นภาพรวมในที่เดียว และที่สำคัญยังช่วยวิเคราะห์ระดับความคุ้มครองในแต่ละด้าน ทั้งด้านสุขภาพ เงินใช้หลังเกษียณ และดูแลคนที่เรารัก ที่คุณมีอยู่ว่าพอดีกับชีวิตคุณแล้วหรือยัง ขาดตรงไหน หรือเกินตรงไหน พร้อมแนะนำโซลูชันที่ตอบโจทย์ให้กับคุณโดยเฉพาะเพื่อให้คุณมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

เปลี่ยนชีวิตคุณให้ง่ายขึ้น
ด้วยแอป ttb touch

วันนี้.. คุณวางแผนเกษียณพร้อมแล้วหรือยัง?

ถ้ายังไม่แน่ใจ มาค้นหาคำตอบประกันภัยที่พอดีได้ที่ ttb touch

ไม่ว่าคุณจะมีประกันภัยประเภทไหน มีเท่าไหร่ ครอบคลุมแค่ไหน ก็รวบรวมมาให้เห็นภาพรวมในที่เดียว และที่สำคัญยังช่วยวิเคราะห์ระดับความคุ้มครองในแต่ละด้าน ทั้งด้านสุขภาพ เงินใช้หลังเกษียณ และดูแลคนที่เรารัก ที่คุณมีอยู่ว่าพอดีกับชีวิตคุณแล้วหรือยัง ขาดตรงไหน หรือเกินตรงไหน พร้อมแนะนำโซลูชันที่ตอบโจทย์ให้กับคุณโดยเฉพาะเพื่อให้คุณมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

5-6 นาที

วางแผนอนาคตอย่างมั่นคง เพื่อคู่ชีวิต LGBTQ+

ทีทีบี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ ด้วยการชวนชาว LGBTQ+ มาวางแผนชีวิตคู่ร่วมกัน เพื่อให้คุณและคนรักสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

6-8 นาที

เคล็ดไม่ลับป้องกันและรับมือ ‘มะเร็ง’ ฉบับวัยทำงาน ไม่ให้กระเป๋าฉีก

มะเร็งคือโรคร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคน แม้วัยทำงานที่ดูเหมือนจะแข็งแรงดีก็ตาม มารู้จักวิธีป้องกันไม่ให้เป็นโรค หรือวิธีรับมือ หากโรคร้ายมาเยือน

6-8 นาที

8 คำถามยอดฮิต เมื่อคิดจะซื้อประกันสุขภาพ เพื่อคุ้มครองเงินเก็บของคุณ

เมื่อค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 7% ทุกปี การมีประกันสุขภาพเป็นเกราะคุ้มครองไว้ จึงเป็นทางออกที่หลายคนมองหา
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด