ทีทีบี อีซี่ แคร์

ประกันชีวิตและสุขภาพ ทีทีบี อีซี่ แคร์

คุ้มครองง่าย เหมาจ่ายค่ารักษาผู้ป่วยใน สบายใจมากขึ้น ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาผู้ป่วยนอก สำหรับโรคมะเร็ง

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

เข้าใจง่าย จ่ายตามจริง

ให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่าย สำหรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (แต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์)

เบาใจจากโรคมะเร็ง

ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สำหรับโรคมะเร็ง

หมดกังวลหากจากไป หรือกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ผลประโยชน์ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับแผนประกันชีวิตที่เลือก

ช่วยคุณประหยัดภาษี

เบี้ยประกันภัยสุขภาพใช้ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต ลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร)

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

 • คุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่ายตามแผนผลประโยชน์ความคุ้มครองที่เลือก
 • กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รับผลประโยชน์จากทุนประกันชีวิต

 

ตัวอย่างผลประโยชน์

ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทเอกชน เพศชาย อายุ 40 ปี ต้องการแผนประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งและกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือเสียชีวิต จึงเลือกซื้อแบบประกันชีวิตและสุขภาพ ทีทีบี อีซี่ แคร์ แผนที่ 3 ความคุ้มครอง 1,300,000 บาท

ผลประโยชน์โดยละเอียด

อายุรับประกันภัย

20 - 60 ปี

ระยะเวลาความคุ้มครอง

ถึงอายุ 65 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ถึงอายุ 64 ปีี

ทุนประกันภัย

รายละเอียดตามตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศ อายุ ชั้นอาชีพ และทุนประกันภัย

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี / ราย 6 เดือน

ผลประโยชน์ตามความคุ้มครองที่เลือก

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปีกรมธรรม์
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี สูงสุดครั้งละ 50,000 บาท 75,000 บาท 100,000 บาท
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง สูงสุดปีละไม่เกิน 400,000 บาท
(ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย สูงสุด 800,000 บาท)

ผลประโยชน์ตามความคุ้มครองที่เลือก

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 บาท

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบคำขอเอาประกันภัยประเภทสามัญ ที่กรอกข้อมูลผู้ขอเอาประกันภัยอย่างสมบูรณ์ พร้อมลงนามในเอกสารใบคำขอทั้งผู้เอาประกันและผู้ขาย
 2. ใบเสนอขาย ลงนามในเอกสารทั้งผู้เอาประกันและผู้ขาย
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรณีที่เป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 17 ปี) และยังไม่ได้ทำบัตรประชาชน สามารถใช้สูติบัตรแทนได้
  • กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาพาสปอร์ต, วีซ่า และสำเนาใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Work permit) ที่มีข้อมูลจนถึงปัจจุบัน และตอบคำถามในถ้อยแถลงสำหรับชาวต่างชาติ
 4. กรณีผู้ขอเอาประกันวัยเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 17 ปี) ขอเพิ่มสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม พร้อมลงนามรับรองสำเนถูกต้อง
 5. กรณีที่ลูกค้าประกอบอาชีพเสี่ยง และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ขอเพิ่มแบบฟอร์มการพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า
หมายเหตุ
 1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 2. บริษัทฯ จะปรับขึ้นเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ ตามอายุและชั้นอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เอาประกันภัย และ/หรือประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นรายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ เป็นไปตามอัตราที่บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
 3. เบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
รับประกันโดย

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทีเอ็มบีธนชาต เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

3-5 นาที

"วางแผนส่งต่อชีวิตที่มั่นคงเพื่อลูก” เรื่องที่พ่อแม่ควรคิดไว้ตั้งแต่วันนี้ ไม่ต้องรอ

"มีลูก" แม้จะมีความสุข แต่ลึกๆ แล้ว พ่อแม่ก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้ วันนี้เรามีวิธีที่ช่วยให้พ่อแม่คลายกังวล ด้วยการวางแผนเตรียมความพร้อมสร้างอนาคตที่พอดีให้กับลูก มาฝากกัน

6-8 นาที

4 พฤติกรรมที่ทำให้ประกันที่มีอยู่ คุ้มครองแต่อาจไม่ครอบคลุม

มั่นใจไหมว่า...ประกันที่คุณมี พอดีกับชีวิตคุณ ? มาส่อง 4 พฤติกรรมที่ทำให้ประกันที่มีอยู่ คุ้มครองแต่อาจไม่ครอบคลุมกัน

6-8 นาที

คุ้มครองแบบพอดี วัยนี้ควรเลือกประกันอะไร?

ในแต่ละช่วงวัย กิจกรรม หรือไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตก็ค่อนข้างที่จะต่างกัน จะให้ทำประกันประเภทเดียวกันก็คงจะเป็นเรื่องยาก แล้วคุณล่ะรู้ไหมว่าในแต่ละวัยนั้นควรทำประกันประเภทไหนกันบ้าง ? เพราะประเภทของประกันนั้นมีหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ