ประกันชีวิตและสุขภาพ ทีทีบี อีซี่ แคร์

คุ้มครองง่าย เหมาจ่ายค่ารักษาทุกโรค สบายใจมากขึ้น ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาผู้ป่วยนอก สำหรับโรคมะเร็ง

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

เข้าใจง่าย จ่ายตามจริง

ให้ความคุ้มครองแบบเหมาจ่าย สำหรับค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (แต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์)

เบาใจจากโรคมะเร็ง

ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สำหรับโรคมะเร็ง

หมดกังวลหากจากไป หรือกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ความคุ้มครองขึ้นอยู่กับแผนประกันชีวิตที่เลือก

ช่วยคุณประหยัดภาษี

เบี้ยประกันภัยสุขภาพใช้ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต ลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร)

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

 • คุ้มครองสุขภาพแบบเหมาจ่ายตามแผนผลประโยชน์ความคุ้มครองที่เลือก
 • กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รับผลประโยชน์จากทุนประกันชีวิต

 

ตัวอย่างผลประโยชน์

ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทเอกชน เพศชาย อายุ 40 ปี ต้องการแผนประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมทั้งค่ารักษาพยาบาลโรคมะเร็งและกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือเสียชีวิต จึงเลือกซื้อแบบประกันชีวิตและสุขภาพ ทีทีบี อีซี่ แคร์ แผนที่ 3 ความคุ้มครอง 1,300,000 บาท

ผลประโยชน์โดยละเอียด

อายุรับประกันภัย

20 - 60 ปี

ระยะเวลาความคุ้มครอง

ถึงอายุ 65 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ถึงอายุ 64 ปีี

ทุนประกันภัย

รายละเอียดตามตารางผลประโยชน์ความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย2

เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศ อายุ และทุนประกันภัย

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี / ราย 6 เดือน

ผลประโยชน์ตามความคุ้มครองที่เลือก

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
ผลประโยชน์สูงสุดต่อปีกรมธรรม์
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี สูงสุดครั้งละ 50,000 บาท 75,000 บาท 100,000 บาท
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกโรคมะเร็ง สูงสุดปีละไม่เกิน 400,000 บาท
(ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย สูงสุด 800,000 บาท)

ผลประโยชน์ตามความคุ้มครองที่เลือก

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 บาท

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบคำขอเอาประกันภัยประเภทสามัญ ที่กรอกข้อมูลผู้ขอเอาประกันภัยอย่างสมบูรณ์ พร้อมลงนามในเอกสารใบคำขอทั้งผู้เอาประกันและผู้ขาย
 2. ใบเสนอขาย ลงนามในเอกสารทั้งผู้เอาประกันและผู้ขาย
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรณีที่เป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 17 ปี) และยังไม่ได้ทำบัตรประชาชน สามารถใช้สูติบัตรแทนได้
  • กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาพาสปอร์ต, วีซ่า และสำเนาใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Work permit) ที่มีข้อมูลจนถึงปัจจุบัน และตอบคำถามในถ้อยแถลงสำหรับชาวต่างชาติ
 4. กรณีผู้ขอเอาประกันวัยเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 17 ปี) ขอเพิ่มสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม พร้อมลงนามรับรองสำเนถูกต้อง
 5. กรณีที่ลูกค้าประกอบอาชีพเสี่ยง และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ขอเพิ่มแบบฟอร์มการพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า
หมายเหตุ
 1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 2. บริษัทฯ จะปรับขึ้นเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ ตามอายุและชั้นอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เอาประกันภัย และ/หรือประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นรายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ เป็นไปตามอัตราที่บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
 3. เบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
รับประกันโดย

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทีเอ็มบีธนชาต เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย