ประกันชีวิตและสุขภาพ ทีทีบี ซีไอ พร้อม แคร์

ประกันสุขภาพที่ให้คุณพร้อมสู้โรคร้าย คุ้มครองตั้งแต่ตรวจเจอ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

เบาใจจาก 63 โรคร้ายแรง

คุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง 18 โรค และโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 45 โรค

อุ่นใจกับเงินชดเชยที่จ่ายตั้งแต่ตรวจพบ

รับความคุ้มครอง 50% ของทุนประกันภัยโรคร้ายแรง เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง และรับความคุ้มครองสูงสุด 150% ของทุนประกันภัยโรคร้ายแรง เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรง (เงื่อนไขตามที่ระบุในกรมธรรม์)

หมดกังวลหากจากไป

รับความคุ้มครอง 100% ของทุนประกันชีวิต เพื่อคนข้างหลัง

ช่วยคุณประหยัดภาษี

เบี้ยประกันภัยสุขภาพใช้ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต ลดหย่อนได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี (ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร)

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

 • คุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง 18 โรค และโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 45 โรค รับผลประโยชน์ความคุ้มครองจากทุนประกันภัยโรคร้ายแรง ตามแผนความคุ้มครองที่เลือก
 • กรณีเสียชีวิต รับผลประโยชน์จากทุนประกันชีวิต

 

ตัวอย่างผลประโยชน์

พนักงานบริษัท เพศชาย อายุ 30 ปี ต้องการสร้างความอุ่นใจให้กับชีวิตตัวเอง หากวันหนึ่งป่วยด้วยโรคร้ายแรง จึงเลือกซื้อแบบประกันชีวิตและสุขภาพ ทีทีบี ซีไอ พร้อม แคร์ แผนที่ 1 ทุนประกันภัยคุ้มครองชีวิต 200,000 บาท และทุนประกันภัยคุ้มครองโรคร้ายแรง 1,000,000 บาท

ผลประโยชน์โดยละเอียด

ทุนประกันภัย
ความคุ้มครอง แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5
ทุนประกันชีวิต 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000
ทุนประกันภัยโรคร้ายแรง 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000

อายุรับประกันภัย

20 - 65 ปี

ระยะเวลาความคุ้มครอง

10 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

10 ปี

ทุนประกันภัยหลัก (ความคุ้มครองชีวิต)

เริ่มต้น 200,000 บาท

ทุนประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ความคุ้มครองโรคร้ายแรง)

เริ่มต้น 1,000,000 บาท

เบี้ยประกันภัย2

เบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับเพศ อายุ และทุนประกันภัย

งวดการชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี / ราย 6 เดือน

กรณีตรวจพบโรคร้ายแรง

ระดับต้นถึงระดับปานกลาง (18 โรค)* รับความคุ้มครอง 50% ของทุนประกันภัยโรคร้ายแรง
ระดับรุนแรง (45 โรค)* รับความคุ้มครอง 150% ของทุนประกันภัยโรคร้ายแรง หักด้วยผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง (ถ้ามี) และสัญญาเพิ่มเติมความคุ้มครองโรคร้ายแรงสิ้นสุดลง

*โรคร้ายแรงตามที่ระบุในกรมธรรม์ และมีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) เท่ากับ 90 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง

กรณีเสียชีวิต รับความคุ้มครอง 100% ของทุนประกันชีวิต

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เอกสารประกอบการสมัคร
 1. ใบคำขอเอาประกันภัยประเภทสามัญ ที่กรอกข้อมูลผู้ขอเอาประกันภัยอย่างสมบูรณ์ พร้อมลงนามในเอกสารใบคำขอทั้งผู้เอาประกันและผู้ขาย
 2. ใบเสนอขาย ลงนามในเอกสารทั้งผู้เอาประกันและผู้ขาย
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
  • กรณีที่เป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 17 ปี) และยังไม่ได้ทำบัตรประชาชน สามารถใช้สูติบัตรแทนได้
  • กรณีชาวต่างชาติ ใช้สำเนาพาสปอร์ต วีซ่า และสำเนาใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทย (Work permit) ที่มีข้อมูลจนถึงปัจจุบัน และตอบคำถามในถ้อยแถลงสำหรับชาวต่างชาติ
 4. กรณีผู้ขอเอาประกันวัยเป็นผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 17 ปี) ขอเพิ่มสำเนาบัตรประชาชนของผู้แทนโดยชอบธรรม พร้อมลงนามรับรองสำเนถูกต้อง
 5. กรณีที่ลูกค้าประกอบอาชีพเสี่ยง และ/หรือ ค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ขอเพิ่มแบบฟอร์มการพิสูจน์ทราบตัวตนลูกค้า
หมายเหตุ
 1. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจทำประกันภัย เมื่อได้รับกรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียด ข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 2. บริษัทฯ จะปรับขึ้นเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ ตามอายุและชั้นอาชีพที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้เอาประกันภัย และ/หรือประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นรายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน ทั้งนี้ เป็นไปตามอัตราที่บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
 3. เบี้ยประกันภัยสุขภาพสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทต่อปี และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิต สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
รับประกันโดย

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทีเอ็มบีธนชาต เป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย