external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ทีทีบี บิส 360°

ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ทีทีบี บิส 360°

เป็นเอสเอ็มอีรายเล็ก เงินหมุนเวียนไม่เยอะ ไหนจะใช้สต๊อกสินค้า ใช้ลงทุนเครื่องจักร ถ้าวันหนึ่งเกิดเหตุไม่คาดฝัน ธุรกิจของคุณก็ไม่ต้องหยุดชะงักด้วยความคุ้มครองแบบมีความเสียหายส่วนแรก ครอบคลุมทุกภัย ให้คุณทำธุรกิจอย่างสบายใจ ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุดถึง 50 ล้านบาท พร้อมบริการ claim promise ชดเชยให้ก่อน 50% สมัครได้ทุกพื้นที่ทั่วไทย รวมถึง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอบโจทย์ ตรงใจ ผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม (SME)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ครอบคลุมทุกภัย อาทิ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ลมพายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ภัยระเบิด การโจรกรรม และมีเงินชดเชยกรณีสูญเสียรายได้ชั่วคราว

เบาใจเพราะให้ความคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ชดใช้ความเสียหายแบบไม่หักค่าเสื่อม

บริการ claim promise ชดเชยให้ก่อน 50% เพื่อให้ธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น

ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย รวมถึง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ความคุ้มครอง วงเงินคุ้มครอง (บาท ต่อครั้ง ต่อปี)
แผน 1 (S) แผน 2 (M) แผน 3 (L) แผน 4 (XL) แผน 5 (2XL) แผน 6 (3XL) แผน 7 (4XL) แผน 8 (5XL)
ต้องมีการทำประกันภัย
ตัวอาคาร หรือเฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องจักร
ร่วมด้วยอย่างน้อย 5%
ทุนประกัน
30 ล้านขึ้นไป-40 ล้าน
ทุนประกัน
40 ล้านขึ้นไป-50 ล้าน
1. หมวดการประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
1.1 ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากควัน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
ภัยอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยจากอุบัติเหตุอันเกิดจากปัจจัยภายนอก
ตามความเสียหายที่แท้จริง สูงสุดไม่เกินทุนประกันภัย
(ความเสียหายส่วนแรก 3,000 บาทต่อเหตุการณ์ กรณีอุบัติเหตุอันเกิดจากปัจจัยภายนนอก)
1.2 ภัยจากการนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย 200,000 300,000 500,000 1 ล้าน 1.5 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้าน 4 ล้าน
1.3 กลุ่มภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลมพายุ ลูกเห็บ) 200,000
(รวมทุกภัย)
300,000
(รวมทุกภัย)
500,000
(รวมทุกภัย)
1 ล้าน
(รวมทุกภัย)
1.5 ล้าน
(รวมทุกภัย)
2 ล้าน
(รวมทุกภัย)
3 ล้าน
(รวมทุกภัย)
4 ล้าน
(รวมทุกภัย)
20,000 สำหรับ
red zone
(รวมทุกภัย)
30,000 สำหรับ
red zone
(รวมทุกภัย)
50,000 สำหรับ
red zone
(รวมทุกภัย)
100,000 สำหรับ
red zone
(รวมทุกภัย)
150,000 สำหรับ
red zone
(รวมทุกภัย)
200,000 สำหรับ
red zone
(รวมทุกภัย)
300,000
สำหรับ
red zone
(รวมทุกภัย)
400,000
สำหรับ
red zone
(รวมทุกภัย)
(ความเสียหายส่วนแรก 3,000 บาท ต่อเหตุการณ์)
1.4 ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า (Electrical Injury) 200,000 300,000 500,000 1 ล้าน 1.5 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้าน 4 ล้าน
1.5 การลักทรัพย์ที่ปรากฎร่องรอยการงัดแงะต่อตัวอาคาร การชิงทรัพย์
และการปล้นทรัพย์ (จร.2)
200,000 300,000 500,000 1 ล้าน 1.5 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้าน 4 ล้าน
1.6 การสูญเสียรายได้และค่าเช่าสถานที่ดำเนินกิจการชั่วคราว
เนื่องจากความเสียหายจากภัย 1.1-1.5
2,000 ต่อวัน
สูงสุด 200,000
2,000 ต่อวัน
สูงสุด 300,000
2,000 ต่อวัน
สูงสุด 500,000
2,000 ต่อวัน
สูงสุด 1 ล้าน
2,000 ต่อวัน
สูงสุด 1.5 ล้าน
2,000 ต่อวัน
สูงสุด 2 ล้าน
2,000 ต่อวัน
สูงสุด 3 ล้าน
2,000 ต่อวัน
สูงสุด 4 ล้าน
(ความเสียหายส่วนแรก 3 วัน ต่อเหตุการณ์)
2. หมวดการประกันภัยสำหรับเงินจากการชิงทรัพย์หรือปล้นทรัพย์
2.1 ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย 200,000 300,000 500,000 1 ล้าน 1.5 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้าน 4 ล้าน
2.2 ความสูญเสียของเงินภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย
ตู้หรือโต๊ะที่เก็บเงิน ซึ่งปิดล็อคไว้เรียบร้อยแล้ว
2.3 ความสูญเสียของเงินระหว่างการขนส่ง
2.4 ความเสียหายต่อตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย ตู้หรือโต๊ะที่เก็บเงิน สูงสุดไม่เกิน 30% ของวงเงินคุ้มครอง
กรณีเกิดความสูญเสียของเงินนอกเวลาทำการ ที่เก็บไว้ในตู้หรือโต๊ะที่เก็บเงิน ซึ่งปิดล็อคไว้เรียบร้อยแล้ว
3. หมวดการประกันภัยกระจกอาคาร
3.1 ความเสียหายต่อกระจกอาคารจากอุบัติเหตุ 200,000 300,000 500,000 1 ล้าน 1.5 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้าน 4 ล้าน
4. หมวดการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  
4.1 ความรับผิดต่อบุคคคลภายนอก 200,000 300,000 500,000 1 ล้าน 1.5 ล้าน 2 ล้าน 3 ล้าน 4 ล้าน
(ความเสียหายส่วนแรก 3,000 บาท ต่อเหตุการณ์ เฉพาะทรัพย์สินของบุคคลภายนอก)

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

เอกสารประกอบการทำประกันภัย
 1. สำเนาบัตรประชาชน (สำหรับบุคคลธรรมดา)
 2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ภพ.20 หรือ และสำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม (สำเนานิติบุคคล)
 3. ใบคำขอเอาประกันภัย
 4. หลักฐานการชำระเบี้ยประกันภัย
เงื่อนไขการการรับประกันภัย
 1. รับประกันภัยทรัพย์สินเฉพาะทรัพย์สินภายในอาคาร เครื่องจักร สต๊อกสินค้าเดี่ยวได้
  (รับประกันภัยเครื่องจักรและสต๊อกสินค้าโดยไม่ต้องมีอาคารได้ สูงสุด 30 ล้านบาท)
 2. รับประกันทุกพื้นที่ทั่วไป รวม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 3. ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี
ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ทรัพย์สินที่ไม่คุ้มครอง

 1. เงินตรา เช็ค แสตมป์ พันธบัตร บัตรเครดิต หลักทรัพย์ เพชรพลอย อัญมณี โลหะมีค่า ทองคำ ขน สัตว์ วัตถุโบราณ ศิลปวัตถุ วัตถุหายาก
 2. เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบดินเผา หินอ่อน หรือวัตถุที่เปราะหรือแตกง่าย
 3. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล
 4. เอกสารต้นฉบับ เอกสารทางธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูล แบบจำลอง แม่พิมพ์ แผนผัง
 5. วัตถุระเบิด
 6. ยานพาหนะทางน้ำ อากาศยาน ยวดยาน หรือสิ่งอื่น ที่คล้ายคลึงกัน
 7. ทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างการขนส่ง
 8. ทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในระหว่างการรื้อถอน การก่อสร้างหรือการติดตั้ง รวมทั้งวัตถุ ที่เกี่ยวข้องกับการนั้น
 9. ที่ดิน (รวมทั้งหน้าดิน ดินกลบแต่ง ท่อระบายน้ำ หรืออุโมงค์ส่งน้ำ) ทางสัญจร ทางเท้า ถนน ลานบิน รางรถไฟ เขื่อน อ่างเก็บน้ำ คลอง แท่นขุดเจาะ หลุมขุดเจาะ บ่อน้ำ ท่อส่ง อุโมงค์ สะพาน อู่เรือ ท่าจอดหรือเทียบเรือทุกประเภท
 10. ปศุสัตว์ พืชไร่ หรือต้นไม้
 11. ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการผลิต
 12. เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในระหว่างการติดตั้ง การเคลื่อนย้าย หรือการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง
  (รวมทั้งการถอดถอนและติดตั้งใหม่) ซึ่งได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำการดังกล่าว
 13. ทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ซ่อมแซม ทดลอง การติดตั้งหรือการซ่อมบำรุง
 14. ความเสียหายของหม้อกำเนิดไอน้ำ อุปกรณ์หรือท่อประหยัดเชื้อเพลิง กังหันไอน้ำ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ซึ่งใช้แรงดันรวมถึงชิ้นส่วนของทรัพย์สินดังกล่าว อันเกิดจากการระเบิด หรือการ แตกร้าวของตัวเอง

 

ประเภทธุรกิจที่ไม่สามารถรับประกันภัย

 • ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สวนสนุก
 • ห้องเย็น โรงงาน ร้านค้า และหรือโกดังที่เก็บสินค้าอันตราย เช่น กระดาษ ยาง ไม้ พลาสติก ดอกไม้ไฟ ปอนุน น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน แก๊สโซลิน ย้ำมันยานยนต์ ไม้ขีดไฟ ประทัด ปอ นั่น หญ้า ฟาง สารเคมีอันตราย
 • สถานบันเทิง อาคารระหว่างการก่อสร้าง โกดังหรือคลังสินค้าที่ไวไฟ หรือสินค้าอันตราย
 • โรงไฟฟ้า แล็บวิจัย สถานีอัดฉีด และบริการน้ำมัน สถานีเติมก๊ส อู่เรือ สะพานเทียบท่า
 • โรงงานผลิตผ้ากันน้ำ โรงงานอัดน้ำยาไม้ โรงงานอบไม้ โรงงานไม้ขีดไฟ โรงงานผลิตไนโตรเชลลูโลส
 • โรงงานถลุงแร่ โรงงานแยกหรือแต่งปแร่
 • คาสิโน โรงฆ่าสัตว์
 • โรงงานผลิต สีและน้ำมันผสมสี สีพิมพ์และหมึกพิมพ์
รับประกันโดย

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าประกันภัยและรับผิดชอบในฐานะนายหน้าเท่านั้น

คำถามที่พบบ่อย

fin tips เคล็ดลับเรื่องเงิน

5-6 นาที

วางแผนอนาคตอย่างมั่นคง เพื่อคู่ชีวิต LGBTQ+

ทีทีบี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ ด้วยการชวนชาว LGBTQ+ มาวางแผนชีวิตคู่ร่วมกัน เพื่อให้คุณและคนรักสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

6-8 นาที

เคล็ดไม่ลับป้องกันและรับมือ ‘มะเร็ง’ ฉบับวัยทำงาน ไม่ให้กระเป๋าฉีก

มะเร็งคือโรคร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคน แม้วัยทำงานที่ดูเหมือนจะแข็งแรงดีก็ตาม มารู้จักวิธีป้องกันไม่ให้เป็นโรค หรือวิธีรับมือ หากโรคร้ายมาเยือน

6-8 นาที

8 คำถามยอดฮิต เมื่อคิดจะซื้อประกันสุขภาพ เพื่อคุ้มครองเงินเก็บของคุณ

เมื่อค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 7% ทุกปี การมีประกันสุขภาพเป็นเกราะคุ้มครองไว้ จึงเป็นทางออกที่หลายคนมองหา
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด