บัญชี ทีทีบี อัพ แอนด์ อัพ

ตอบโจทย์เรื่องการรับผลตอบแทนเร็ว  ยิ่งฝากนานยิ่งได้ผลตอบแทนสูง กำหนดระยะเวลาถอนได้ด้วยตัวเอง รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และเพิ่มขึ้นทุกๆ 6  เดือน ด้วยข้อเสนอที่แตกต่างจากบัญชีเงินฝากประจำแบบเดิมๆ ที่มอบอิสระทางการเงิน สามารถถอนได้ก่อนกำหนด โดยไม่ถูกลดดอกเบี้ย

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ถอนช่วงไหน ก็ได้ดอกเบี้ยช่วงนั้น

สามารถถอนก่อนกำหนดได้ โดยยังคงได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝาก

ดอกเบี้ยสูงขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งฝากนาน ดอกยิ่งสูง

ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกๆ 6 เดือน

รับดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

สะดวกยิ่งขึ้น ทุก 3 เดือนรับดอกเบี้ยไปใช้ได้เลย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รายละเอียดบัญชี
  • สำหรับลูกค้าทั่วไป (บุคคลธรรมดา)
  • ต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ย
  • การถอนเงินต้น ต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้
  • ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อกับธนาคาร
  • อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงธนาคารจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านที่ทำการธนาคารและผ่านทางเว็ปไซต์ของธนาคาร


หมายเหตุ :

สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป การเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 5,000,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งต่อไป ตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป  ทั้งการฝากครั้งแรกและครั้งต่อไป ต้องมียอดรวมกัน ไม่เกิน 200 ล้านบาท ต่อราย

สำหรับลูกค้าเดิม หรือ ลูกค้าปัจจุบัน ที่เปิดบัญชีก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2564 สามารถฝากเงินเพิ่มได้ตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป โดยยอดเงินฝากรวมกัน ไม่เกิน 30,000,000 บาท ต่อราย จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 และตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป หากลูกค้าต้องการเปิดบัญชีใหม่ ขั้นต่ำเปลี่ยนเป็น5,000,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งต่อไปตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป โดยยอดเงินฝากรวมกันไม่เกิน 200,000,000 บาท ต่อราย

อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของบัญชี อัพ แอนด์ อัพ เฉลี่ย 12 เดือน คือ 1.0% และ เฉลี่ย 24 เดือน คือ 1.25%

การจ่ายดอกเบี้ย
  • จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้
  • การถอนเงินก่อนครบกำหนด ลูกค้าต้องถอนทั้งจำนวน (รายการที่ฝาก) จะถอนเพียงบางส่วนไม่ได้ โดยลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาในเดือนที่ถอน และตามประกาศอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ฝากเงินพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร
เอกสารการเปิดบัญชี
  • บัตรประจำตัวประชาชน