external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ Top Spender – Thai Airways (1 Jan 24 - 31 Mar 24)

1 มิ.ย. 2567

ขอแสดงความยินดีที่ท่านได้รับรางวัล รับตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจ ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ-ลอนดอน โดยสายการบินไทย 1 รางวัล สำหรับ 2 ที่นั่ง มูลค่า 360,000 บาท จากการเข้าร่วม Top Spender – Thai Airways ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2567 – 31 มี.ค. 2567

โดยผู้ได้รับรางวัล คือ คุณ ธเนศ หมายเลขบัตรลงท้ายด้วย 3116

รายละเอียดและเงื่อนไขของบัตรโดยสารเครื่องบินที่ได้รับมีดังนี้

  • บัตรโดยสารเครื่องบินชั้นธุรกิจ ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ-ลอนดอน โดยสายการบินไทย 1 รางวัล สำหรับ 2 ที่นั่ง (รวมค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบินแล้ว) มูลค่ารวมของบัตรโดยสารเครื่องบิน 360,000 บาท
  • ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับจดหมายสำหรับใช้สิทธิ์เพื่อจองบัตรโดยสารเครื่องบิน โดยสามารถใช้จองและเดินทางได้ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 67 – 30 พ.ย. 67 และต้องเดินทางให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 พ.ย. 67
  • บัตรโดยสารเครื่องบินไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถขอขยายระยะเวลาสิ้นสุดการวันเดินทางหลังจากครบกำหนดอายุ 6 เดือน หรือหลังจากวันที่ 30 พ.ย. 67 ได้
  • ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถขาย หรือจำหน่ายรางวัลให้กับบุคคลอื่น ในกรณีที่ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเดินทางได้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลอื่นได้
  • การยืนยันที่นั่งขึ้นอยู่กับที่นั่งว่าง และกรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า
  • กรณีออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง และขอคืนเงินได้ ทุกกรณี การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางเป็นไปตามเงื่อนไขของบัตรโดยสารเครื่องบิน
  • เงื่อนไขอื่น ๆ ของบัตรโดยสารเครืองบินเป็นไปตามที่การบินไทยกำหนด

ธนาคารจะติดต่อแสดงความยินดีพร้อมส่งมอบเอกสารกับท่านที่ได้รับรางวัลโดยตรงภายในวันที่ 1 มิ.ย. 2567 กรณีไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลได้ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 2567 ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ ธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความพึงพอใจจากสิทธิประโยชน์และบริการต่าง ๆ ที่ธนาคารได้มอบให้ โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดสิทธิพิเศษอื่น ๆ หรือสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ ttb contact center 1428