หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

นายทะเบียนหุ้นสามัญ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

โทร. 02 009 9999
Website: https://www.set.or.th/tsd
/th/service/service2.html

บริการผู้ถือหุ้นสามัญ

โทร. 02 299 2729
Email: corporate_counselor@ttbbank.com

บริการผู้ถือหุ้นกู้

Email: rg@ttbbank.com

นักลงทุนสัมพันธ์
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ ชั้น 30

Email: ir.ttb@ttbbank.com

นายทะเบียนหุ้นสามัญ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

โทร. 02 009 9999
Website: https://www.set.or.th/tsd
/th/service/service2.html

บริการผู้ถือหุ้นสามัญ

โทร. 02 299 2729
Email: corporate_counselor@ttbbank.com

บริการผู้ถือหุ้นกู้

Email: rg@ttbbank.com

นักลงทุนสัมพันธ์
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ ชั้น 30

Email: ir.ttb@ttbbank.com