external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

10 ทักษะ การทำงานยุคดิจิทัล ที่ AI จะแทนที่เราไม่ได้

#fintips #เคล็ดลับการเงิน #digital #digitalworking #skill
25 ต.ค. 2565

  • ทักษะการทำงานเป็นทีม
  • ทักษะการปรับตัวและความยืดหยุ่น
  • ทักษะความฉลาดทางวัฒนธรรมและการยอมรับความหลากหลาย

 

ทุกวันนี้หากพูดถึงทักษะการทำงาน เราไม่พูดถึงกันแต่แค่ Hard skill, Soft skill หรือแม้แต่ Future skill ที่มนุษย์เงินเดือนในปัจจุบันและอนาคตต้องมีอีกแล้ว แต่เรามองไปถึงทักษะด้านดิจิทัล ที่ทุกคนควรต้องมีเป็นทักษะพื้นฐาน เพราะปัจจุบัน AI มีการพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อให้ทัดเทียมกับมนุษย์มากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะในเรื่องของการทำงาน AI วาดรูปได้ AI แปลบทความได้ เขียนบทความได้ แม้ว่าจะยังไม่ดีเท่ามนุษย์ แต่ในอีกไม่ช้าไม่นาน AI อาจมีพัฒนาการใกล้เคียงทักษะที่มีมนุษย์มีมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้ เหตุผลนี้เอง ทำให้เราต้องมีการพัฒนาทักษะการทำงานอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ 10 ทักษะต่อไปนี้ ที่ AI ยังตามมนุษย์เราไม่ทัน

10 ทักษะที่ AI ทำแทนมนุษย์ไม่ได้


1. ทักษะคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)

การคิดเป็นทักษะซับซ้อนที่ AI ยังไม่สามารถทำได้ โดยเฉพาะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และการคิดเชิงวิเคราะห์ แยกแยะ คัดกรอง และให้เหตุผลประกอบ ต่อยอดไปจนถึงการคิดวางแผนงาน และสร้างกลยุทธ์ในการทำงาน ทักษะที่ AI ยังทำไม่ได้นี้ แต่เราสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เป็นเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพด้านนี้มากขึ้น


2. ทักษะตัดสินใจในเรื่องที่ซับซ้อน (Decision)

AI ทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล จัดเรียง แบ่งหมวดหมู่ แต่ทักษะการตัดสินใจในเรื่องที่ซับซ้อน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ยังต้องอาศัยมนุษย์ในการตัดสินใจ ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลจะมาเข้ามามีบทบาทในการรวบรวมข้อมูล แสดงผลลัพธ์ในเชิงตัวเลข จากนั้นมนุษย์ก็สามารถนำมาประมวลผลการตัดสินใจต่อไป


3. ทักษะความฉลาดทางอารมณ์ และความเห็นอกเห็นใจ (EQ and Sympathy)

ทักษะด้าน EQ ยังใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยและ AI ยังทำอะไรไม่ได้ เพราะ AI ไม่สามารถแสดงอารมณ์ ความรู้สึกออกมาได้นั่นเอง ฉะนั้นการมีทักษะการทำงาน Hard skill แต่เพียงอย่างเดียวไม่พอ การเก่งในเรื่องเฉพาะตัวเป็นสิ่งจำเป็น แต่ขณะเดียวกัน ก็ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน นอกจากจะสร้างบุคลิกที่ดีแล้ว ยังส่งเสริมหน้าที่การงานอีกด้วย


4. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creative)

สิ่งที่มนุษย์มีเหนือกว่า AI คือเรื่องความคิดสร้างสรรค์ และเป็นทักษะที่ทุกสาขาอาชีพต้องมี แม้แต่งานด้านบัญชี เพราะความคิดสร้างสรรค์ช่วยสร้างสิ่งใหม่ ๆ ให้กับองค์กรได้ ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ฝึกฝนได้จากการหมั่นศึกษาหาความรู้ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อช่วยพัฒนาเรื่องความคิด เช่น ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มโซเชียลต่าง ๆ Facebook, YouTube, TikTok ในการผลิตคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและสร้างสรรค์


5. ทักษะการทำงานเป็นทีม (Team Collaboration)

การทำงานเป็นทีมต้องมีการประสานงานกับหลายแผนก และหลายภาคส่วน เกินขีดความสามารถของ AI ที่จะทำได้ แม้ว่าจากสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ทำให้การทำงานเป็นทีมไม่สะดวกเพราะแต่ละคนต้องอยู่ห่างไกลกัน แต่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสร้างวิธีการทำงานใหม่ ๆ อย่างการคุยงาน ประชุมทีมผ่านเครื่องมือ เช่น Zoom, Google Meet, LINE กันมากขึ้น


6. ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล (Communication)

การสื่อสารหรือการพูด รวมไปถึงการพูดแสดงความเห็น พูดแสดงความรู้สึก พูดเพื่อนำเสนอผลงาน พูดเพื่อเจรจาข้อตกลง รวมถึงทักษะการพูดเล่าเรื่อง (Storytelling) เป็นทักษะที่มนุษย์มี แต่ AI ไม่มี แม้จะสามารถโต้ตอบได้แต่ก็ยังไม่ดีและลึกซึ้งเท่ามนุษย์


7. ทักษะการปรับตัวและความยืดหยุ่น (Adaptability and Flexibility)

AI ยังไม่มีการโปรแกรมให้รู้จักการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ หรือรับมือกับการเปลี่ยนแปลง หรือการปรับโครงสร้างการทำงานใหม่ ฉะนั้นการพร้อมปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงจะช่วยให้อยู่รอดในองค์กรต่อไปได้


8. ทักษะความฉลาดทางวัฒนธรรมและการยอมรับความหลากหลาย (Cultural and Diversity)

รูปแบบการทำงานปัจจุบันมีการเปลี่ยนไปจากเดิมมาก เช่น ในองค์กรหนึ่งอาจมีพนักงานที่อายุแตกต่างกัน ตั้งแต่ Gen X , Y และ Z ทำงานอยู่ในทีมเดียวกัน รวมไปถึงรูปแบบการทำงาน Remote working (การทำงานทางไกล) ทำให้การทำงานในองค์กรมีความหลากหลายทั้งภาษาและวัฒนธรรม ทีมหนึ่งในองค์กรอาจมีพนักงานนั่งอยู่ที่ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศอังกฤษ แต่ประชุมทีมกันผ่านวิดีโอคอลก็เป็นได้ ฉะนั้นการทำงานกับคนที่หลากหลายเชื้อชาติ และวัฒนธรรม ต้องมีการปรับตัว เรียนรู้ความแตกต่างของเพื่อนร่วมงานและเคารพในความแตกต่าง ซึ่ง AI ยังไม่สามารถทำได้


9. ทักษะทางจริยธรรม (Moral)

ทักษะทางด้านจริยธรรม เป็นทักษะที่ต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหา ยังเป็นทักษะที่ AI ไม่สามารถทำได้ การตัดสินใจในเรื่องทางด้านจริยธรรมต้องมาจากมนุษย์เป็นหลัก เช่น งานฝ่ายบุคคล การตัดสินใจรับพนักงาน หรือให้พนักงานออกจากงาน เป็นต้น


10. ทักษะความเป็นผู้นำ (Leadership)

ทักษะความเป็นผู้นำ ต้องอาศัยการฝึกฝนสั่งสมประสบการณ์ ยังเป็นทักษะที่ AI ทำไม่ได้ โดยผู้นำ คือคนที่จะพาทีมไปสู่เส้นชัย บริหารทีมได้เป็นอย่างดี ดึงศักยภาพของแต่ละคนในทีมออกมา เข้าไปช่วยแก้ปัญหา และกำหนดเป้าหมายในการทำงานให้ลูกทีมได้

จะเห็นว่า AI ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้ว และยังมีพัฒนาการขึ้นทุกวัน มนุษย์จึงต้องหมั่นเพิ่มทักษะการทำงาน เปิดรับและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่ทุกวัน


ข้อมูลจาก
เว็บไซต์ analyticsinsight.net


Sources
https://www.analyticsinsight.net/8-skills-that-cant-be-replaced-by-robots-and-automation/
https://missiontothemoon.co/7-skills-ai-cant-do/
https://workpointtoday.com/useless_class/