external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ทีทีบี เอสเอ็มอี (ttb sme fleet hire purchase)

วงเงินสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ให้กับลูกค้านิติบุคคล เพื่อซื้อรถยนต์ใช้ในกิจการ

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

วงเงินพร้อมใช้ล่วงหน้านาน 12 เดือน เบิกใช้วงเงินได้ทันทีเมื่อมีความต้องการ โดยไม่ต้องมีหลักประกันเพิ่ม

เงื่อนไขการให้สินเชื่อ
 • ยอดจัดไฟแนนซ์สูงสุด 95% ของราคาซื้อรถยนต์
 • ผ่อนยาวสูงสุด 60 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ตลอดอายุสัญญา
 • ผู้ค้ำประกัน อย่างน้อย 1 คน (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่) ยกเว้น กรณียอดจัดไฟแนนซ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 60%
 • ผู้กู้ต้องทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 และยกผลประโยชน์ให้ธนาคาร ตลอดอายุสัญญาเช่าซื้อ
คุณสมบัติของลูกค้า
 1. ลูกค้านิติบุคคลที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจและมีกิจการอยู่ในประเทศไทย
 2. มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. ธุรกิจต้องมีกำไรสุทธิ 3 ปีล่าสุดที่เป็นบวก
 4. ไม่มีประวัติการชำระเงินล่าช้า จากการตรวจสอบเครดิตบูโร ไม่อยู่ระหว่างทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้และไม่เป็นหนี้ NPL
 5. ไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการเงินหรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรืออยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการ

หมายเหตุ: คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับลูกค้านิติบุคคล

 1. หนังสือรับรองนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ และวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
 2. รายงานผู้ถือหุ้นของบริษัท (บอจ.5)
 3. เอกสารข้อบังคับนิติบุคคล / หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน
 4. เอกสารรายงานงบการเงินและเอกสารรายงานผู้สอบบัญชีการเงิน
 5. เอกสารรายงานงบภายใน หรือแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
 6. เอกสารทางการค้า เช่น A/R. A/P. Inventory Report, Bill Purchase
 7. ใบอนุญาตที่จำเป็นในการประกอบกิจการตามประเภทอุตสาหกรรม