แหล่งเงินทุนที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อขยายธุรกิจได้เต็มศักยภาพ
ด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนและสินเชื่อระยะยาว