external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

ตั๋วสัญญาใช้เงิน ทีทีบี (ttb promissory note)

วงเงินกู้หมุนเวียนระยะสั้น โดยการกู้ยืมจะอยู่ในรูปแบบของตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) เพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอต่อความต้องการดำเนินธุรกิจของลูกค้า
ซึ่งโดยทั่วไปจะมีระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 1 ปี

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 1. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ช่วยเสริมสภาพคล่องด้านการเงิน เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
 2. กำหนดระยะเวลาในการใช้วงเงินได้ตามความต้องการของธุรกิจ
 3. มีตั๋วสัญญาใช้เงินให้เลือกหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของธุรกิจ
คุณสมบัติของลูกค้า
 1. ลูกค้านิติบุคคลที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจ และมีกิจการอยู่ในประเทศไทย
 2. มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. ธุรกิจต้องมีกำไรสุทธิ 3 ปีล่าสุดที่เป็นบวก
 4. ไม่มีประวัติการชำระเงินล่าช้า ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร และปัจจุบันไม่อยู่ระหว่างทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใด
  และไม่เป็นหนี้ NPL
 5. ปัจจุบันไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการเงินหรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลฟื้นฟูกิจการ

หมายเหตุ: คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับลูกค้านิติบุคคล

 1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์/สำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (หจก.) และวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
 2. รายงานผู้ถือหุ้นของบริษัท (บอจ.5)
 3. เอกสารบังคับนิติบุคคล/หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน
 4. เอกสารรายงานงบการเงิน และเอกสารรายงานผู้สอบบัญชีการเงิน
 5. เอกสารรายงานงบภายใน หรือแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
 6. เอกสารทางการค้า เช่น A/R, A/P, Inventory Report, Bill Purchase
 7. ใบอนุญาตที่จำเป็นในการประกอบกิจการตามประเภทอุตสาหกรรม