external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

สินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ทีทีบี (ttb overdraft)

วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) เป็นสินเชื่อระยะสั้นที่ใช้เป็นวงเงินหมุนเวียน เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ หรือใช้เป็นวงเงินฉุกเฉิน
โดยลูกค้าสามารถเบิกใช้วงเงินได้เกินกว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีกระแสรายวันของลูกค้า ภายใต้วงเงินที่ธนาคารกำหนดให้ เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 1. เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ
 2. เบิกใช้ได้ทันทีเมื่อต้องการ โดยการเขียนเช็คสั่งจ่ายเงินออกจากบัญชีกระแสรายวันที่มีวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี
 3. ชำระคืนได้ทันทีเมื่อต้องการ ช่วยลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของธุรกิจได้
คุณสมบัติของลูกค้า
 1. ลูกค้านิติบุคคลที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจ และมีกิจการอยู่ในประเทศไทย
 2. มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. ธุรกิจต้องมีกำไรสุทธิ 3 ปีล่าสุดที่เป็นบวก
 4. ไม่มีประวัติการชำระเงินล่าช้า ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร และปัจจุบันไม่อยู่ระหว่างทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใด 
  และไม่เป็นหนี้ NPL
 5. ปัจจุบันไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการเงินหรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลฟื้นฟูกิจการ

หมายเหตุ: คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับลูกค้านิติบุคคล

 1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์/สำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (หจก.) และวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
 2. รายงานผู้ถือหุ้นของบริษัท (บอจ.5)
 3. เอกสารบังคับนิติบุคคล/หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน
 4. เอกสารรายงานงบการเงิน และเอกสารรายงานผู้สอบบัญชีการเงิน
 5. เอกสารรายงานงบภายใน หรือแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
 6. เอกสารทางการค้า เช่น A/R, A/P, Inventory Report, Bill Purchase
 7. ใบอนุญาตที่จำเป็นในการประกอบกิจการตามประเภทอุตสาหกรรม