external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

สินเชื่อเครือข่ายธุรกิจ ทีทีบี ซัพพลายเชน (ttb supply chain)

การสนับสนุนแหล่งเงินทุน และเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับซัพพลายเออร์ หรือดีลเลอร์ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น (supply chain financing) ลดข้อจำกัดเรื่องการขาดหลักทรัพย์ ค้ำประกัน และเพิ่มความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบใหม่ โดยการนำดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมต่อด้านการชำระเงิน และการส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างครบวงจรแก่ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และคู่ค้าทางธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างยั่งยืน


สินเชื่อเครือข่ายธุรกิจ ทีทีบี ซัพพลายเชน สนับสนุนการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน
สินเชื่อเครือข่ายธุรกิจ ทีทีบี ซัพพลายเชน ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง และลดต้นทุนการผลิต
สินเชื่อเครือข่ายธุรกิจ ทีทีบี ซัพพลายเชน ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน

สนับสนุนการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน

ด้วยการเพิ่มสภาพคล่อง

และลดต้นทุนการผลิต เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน

ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

สินเชื่อเพื่อผู้ซื้อสินค้า ทีทีบี (ttb O/D for buyer)

สินเชื่อเพื่อผู้ซื้อสินค้า ทีทีบี

(ttb O/D for buyer)

วงเงินสินเชื่อเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี ทีทีบี เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ให้กับคู่ค้ารายใหญ่ (Sponsor) ได้อย่างคล่องตัว โดยมีช่องทางการเบิกใช้วงเงิน ทั้งแบบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Supply Chain Platform หรือสามารถทำการเบิกใช้วงเงิน ผ่านสาขาของธนาคารได้ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องใช้สมุดเช็ค ช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ผู้ซื้อสินค้า หรือผู้แทนจำหน่ายในการชำระค่าสินค้าให้กับผู้ขายสินค้าโดยตรง

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

 • 1. ใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนได้ง่าย ช่วยเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ
 • 2. รับอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมพิเศษ ช่วยลดต้นทุนทางการเงินของธุรกิจ รวมถึงการได้รับส่วนลดการค้าเพิ่มเติมจากคู่ค้ารายใหญ่
 • 3. เป็นสินเชื่อที่มีการใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันต่ำ
 • 4. การเบิกใช้วงเงินทำได้สะดวก รวดเร็ว และช่วยลดขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสาร โดยทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งที่มีความปลอดภัยสูง

สินเชื่อเพื่อผู้ขายสินค้า ทีทีบี (ttb receivable on demand)

สินเชื่อเพื่อผู้ขายสินค้า ทีทีบี

(ttb receivable on demand)

วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนแบบการขายลดลูกหนี้ ซึ่งเป็นการให้สินเชื่อหลังจากส่งมอบสินค้าให้กับคู่ค้ารายใหญ่เรียบร้อยแล้ว (Post Shipment Financing) โดยวงเงินสินเชื่อนี้ ผู้ขายจะสามารถทำการเบิกใช้วงเงินได้ต่อเมื่อ คู่ค้ารายใหญ่ได้ทำการยืนยันการรับสินค้า และส่งข้อมูลใบแจ้งหนี้ (Invoice) ให้กับธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

 • 1. ใช้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนได้ง่าย โดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดชำระเงินค่าสินค้า
  จะช่วยเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจให้กับผู้ขายสินค้า
 • 2. รับอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมพิเศษ ช่วยลดต้นทุนทางการเงินของธุรกิจ
 • 3. การเบิกใช้วงเงินทำได้สะดวก รวดเร็ว และช่วยลดขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสาร โดยทำธุรกรรมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งที่มีความปลอดภัยสูง

คุณสมบัติของลูกค้า


 • 1. ลูกค้านิติบุคคลที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจ และมีกิจการในประเทศไทย
 • 2. บริษัทต้องมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจอย่างน้อย 2 ปี และได้มีการทำธุรกรรมทางการค้ากับคู่ค้ารายใหญ่อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • 3. บริษัทต้องไม่มีสถานะเป็นบริษัทในเครือของคู่ค้ารายใหญ่
 • 4. บริษัทต้องมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับคู่ค้ารายใหญ่
 • 5. บริษัทต้องผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร และสถานะปัจจุบันต้องไม่อยู่ระหว่างทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใด ๆ และต้องไม่เป็นหนี้ NPL
 • 6. บริษัทต้องไม่อยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการเงิน หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือได้รับคำสั่งศาลให้ฟื้นฟูกิจการ


เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร


 • เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา

 • 1. สำเนาบัตรประชาชน
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 • 3. สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนจากสถาบันการเงิน
 • 4. สำเนาใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการทะเบียนหย่า
 • 5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)
 • 6. สำเนาสัญญาซื้อขาย หรือสัญญามัดจำค่าสินค้าและทรัพย์สิน (ถ้ามี)
 • เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับลูกค้านิติบุคคล

 • 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือผู้ถือหุ้นเกิน 30%
 • 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือผู้ถือหุ้นเกิน 30%
 • 3. สำเนารายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนจากสถาบันการเงิน
 • 4. สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน
 • 5. สำเนาใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการทะเบียนหย่าของผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือผู้ถือหุ้นเกิน 30% (ถ้ามี)
 • 6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือผู้ถือหุ้นเกิน 30% (ถ้ามี)
 • 7. สำเนาสัญญาซื้อขาย หรือสัญญามัดจำค่าสินค้าและทรัพย์สินของผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือผู้ถือหุ้นเกิน 30% (ถ้ามี)
 • 8. หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วน หรือบริษัทไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นเอกสาร
 • 9. หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท
 • 10. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ยื่นเอกสาร
 • 11. รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้ขอสินเชื่อ และเปิดบัญชีกับธนาคารไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ยื่นเอกสาร​
 • 12. รายการจดทะเบียนจัดตั้ง (บอจ.3)
 • 13. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
 • 14. เอกสาร ภ.พ.30 ย้อนหลัง 3 เดือน
 • 15. งบการเงินย้อนหลัง 1 ปี
 • 16. หนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิต