external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

สินเชื่อระยะยาว ทีทีบี (ttb long term loan)

สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว เพื่อลงทุนในกิจการหรือสินทรัพย์ถาวรไม่ว่าจะเป็นการเริ่มดำเนินกิจการ การขยายกิจการ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ โดยสินเชื่อระยะยาวจะมีการระบุระยะเวลาชำระเงินคืนและจำนวนเงินในการชำระคืนที่แน่นอน ช่วยให้ท่านสามารถวางแผนการเงินในธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 1. ช่วยสนับสนุนการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรไม่ว่าจะขยายกิจการ การลงทุนกับที่ดิน อาคาร หรือเครื่องจักร เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
 2. กำหนดระยะเวลาในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่แน่นอน ช่วยให้ท่านสามารถวางแผนการเงินของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของลูกค้า
 1. ลูกค้านิติบุคคลที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจ และมีกิจการอยู่ในประเทศไทย
 2. มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. ธุรกิจต้องมีกำไรสุทธิ 3 ปีล่าสุดที่เป็นบวก
 4. ไม่มีประวัติการชำระเงินล่าช้า ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร และปัจจุบันไม่อยู่ระหว่างทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใด
  และไม่เป็นหนี้ NPL
 5. ปัจจุบันไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการเงินหรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลฟื้นฟูกิจการ

หมายเหตุ: คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคารกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับลูกค้านิติบุคคล

 1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์/สำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (หจก.) และวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
 2. รายงานผู้ถือหุ้นของบริษัท (บอจ.5)
 3. เอกสารบังคับนิติบุคคล/หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน
 4. เอกสารรายงานงบการเงิน และเอกสารรายงานผู้สอบบัญชีการเงิน
 5. เอกสารรายงานงบภายใน หรือแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
 6. เอกสารทางการค้า เช่น A/R, A/P, Inventory Report, Bill Purchase
 7. ใบอนุญาตที่จำเป็นในการประกอบกิจการตามประเภทอุตสาหกรรม
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด