external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

ระดมทุนด้วยการออกตราสารหนี้ในตลาดทุน ทีทีบี (ttb debt capital market)

ทีมธุรกิจตลาดทุนที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมที่จะสนับสนุน และให้ช่วยเหลือองค์กรธุรกิจ รวมถึงหน่วยงานธุรกิจในการดำเนินงานด้านการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้
ตั๋วแลกเงิน และตราสารอื่น ๆ เพื่อให้เหมาะกับความต้องการขององค์กร ภาวะเศรษฐกิจ ณ ช่วงเวลานั้น ๆ รวมทั้งธนาคารยังมีประสบการณ์ และความชำนาญ
ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ตราสารหนี้ ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนในตลาดได้เป็นอย่างดี เช่น หุ้นกู้กึ่งทุนที่ได้ออกมาเพื่อปรับโครงสร้างเงินกองทุน
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ และตราสารอื่น ๆ


ผลงานที่ผ่านมา

 • ปี 2563 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 12,000 ล้านบาท
 • ปี 2563 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 4,000 ล้านบาท
 • ปี 2563 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 20,000 ล้านบาท
 • ปี 2563 ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2563 จำนวน 4,000 ล้านบาท
ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ ตลอดจนถึงการให้คำแนะนำความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุนของบริษัท
 2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 3. ให้คำปรึกษาการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายตราสารหนี้ และการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้เป็นตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 4. การจัดงานพบปะผู้ลงทุน (Roadshow) และนำเสนอแผนพร้อมทั้งดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่าง ๆ เช่น Social Media
  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเสนอ
 5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกตราสารหนี้ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และนายทะเบียน
คุณสมบัติของลูกค้า
 1. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
 2. หน่วยงานภาครัฐ
 3. ลูกค้านิติบุคคล