external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

บริการหนังสือค้ำประกัน ทีทีบี (ttb letter of guarantee)

บริการหนังสือค้ำประกัน (L/G) โดยธนาคารจะเป็นผู้ค้ำประกันลูกค้าในการทำธุรกิจร่วมกับคู่ค้า เพื่อให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงร่วมกัน ทั้งนี้หากลูกค้ากระทำผิดสัญญา
ทางคู่ค้าสามารถเรียกร้องให้ธนาคารชำระหนี้แทนได้ โดยธนาคารจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแทน ซึ่งจะต้องไม่เกินวงเงินที่ธนาคารค้ำประกันให้ โดยส่วนใหญ่การออกหนังสือค้ำประกันให้แก่ลูกค้าจะใช้เพื่อการยื่นประมูลงาน หรือติดต่อทำสัญญากับหน่วยงานราชการหรือผู้รับผลประโยชน์อื่น ๆ

ประเภทหนังสือค้ำประกัน

 • ค้ำประกันยื่นซองประกวดราคา
 • ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญา
 • ค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า
 • ค้ำประกันการประกันผลงาน
 • ค้ำประกันเงินกู้
 • ค้ำประกันชำระภาษีอากร
 • ค้ำประกันการชำระค่าบริการสาธารณูปโภค
 • ค้ำประกันซื้อเชื่อ
 • ค้ำประกันต่อศาล
ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 1. สร้างความเชื่อมั่นให้กับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในการประมูลงาน หรือการทำสัญญา เนื่องจากทางธนาคารจะทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบหากเกิดความเสียหายขึ้นแทนลูกค้า
 2. ผู้รับประโยชน์จากหนังสือค้ำประกันมั่นใจได้ไว้ว่าลูกค้าจะสามารถดำเนินการได้ตามสัญญา หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ธนาคารจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
 3. ผลิตภัณฑ์ประเภทหนังสือค้ำประกันมีหลากหลายรูปแบบ เพื่อสนองตอบทุกวัตถุประสงค์ในการค้ำประกันของกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
 4. ขั้นตอนการออกหนังสือค้ำประกันทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
คุณสมบัติของลูกค้า
 1. ลูกค้านิติบุคคลที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจ และมีกิจการอยู่ในประเทศไทย
 2. มีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. ธุรกิจต้องมีกำไรสุทธิ 3 ปีล่าสุดที่เป็นบวก
 4. ไม่มีประวัติการชำระเงินล่าช้า ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร และปัจจุบันไม่อยู่ระหว่างทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับสถาบันการเงินใด
  และไม่เป็นหนี้ NPL
 5. ปัจจุบันไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการเงินหรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลฟื้นฟูกิจการ

หมายเหตุ: คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับลูกค้านิติบุคคล

 1. หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์/สำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (หจก.) และวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล
 2. รายงานผู้ถือหุ้นของบริษัท (บอจ.5)
 3. บังคับนิติบุคคล/หนังสือข้อตกลงของผู้เป็นหุ้นส่วน
 4. เอกสารรายงานงบการเงิน และเอกสารรายงานผู้สอบบัญชีการเงิน
 5. เอกสารรายงานงบภายใน หรือแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
 6. เอกสารทางการค้า เช่น A/R, A/P, Inventory Report, Bill Purchase
 7. ใบอนุญาตที่จำเป็นในการประกอบกิจการตามประเภทอุตสาหกรรม