external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

สินเชื่อเพื่อการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต ทีทีบี (ttb trust receipt under letter of credit)

สินเชื่อที่สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนสำหรับผู้นำเข้า เพื่อใช้ในการชำระค่าสินค้านำเข้าตามเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) โดยผู้นำเข้าสามารถใช้เป็นเงินทุนในการรับสินค้าหรือวัตถุดิบไปผลิตหรือจำหน่ายสินค้าจากผู้ขาย โดยมีกำหนดระยะเวลาของสินเชื่อไม่เกิน 180 วันนับจากวันที่ผู้ขายส่งสินค้าให้ผู้นำเข้า และเมื่อครบกำหนดผู้นำเข้าจะต้องชำระเงินคืนให้กับธนาคาร โดยสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนนี้สามารถใช้ได้ทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินตราต่างประเทศ

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
  1. เสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ หมดปัญหาเรื่องการเงินในการชำระค่าสินค้านำเข้า โดยลูกค้าสามารถใช้วงเงินสินเชื่อในการนำสินค้าหรือวัตถุดิบ
    เพื่อนำไปผลิตหรือจัดจำหน่ายได้ก่อน และเมื่อครบกำหนดจึงชำระเงินคืนให้กับธนาคาร
  2. เพิ่มความคล่องตัวในการทำธุรกิจของลูกค้าด้วยขั้นตอนการเบิกใช้วงเงินที่สะดวกรวดเร็ว และสามารถใช้วงเงินสินเชื่อได้ทั้งสกุลเงินบาท
    และสกุลเงินต่างประเทศตามความต้องการของลูกค้า
คุณสมบัติของลูกค้า

ลูกค้าจะต้องมีวงเงินสินเชื่อต่างประเทศกับธนาคาร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม