external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

บริการออกหนังสือค้ำประกันเพื่อการออกสินค้า ทีทีบี (ttb shipping guarantee)

เป็นบริการออกหนังสือค้ำประกันภาระหนี้ให้กับบริษัทเรือ กรณีเอกสารต้นฉบับหนังสือค้ำประกัน (Shipping Guarantee: S/G) ยังไม่ได้รับ แต่สินค้าที่ระบุตาม L/C มาถึงท่าเรือปลายทางแล้ว ผู้นำเข้าสินค้า สามารถติดต่อขอใช้บริการออกหนังสือค้ำประกันภาระหนี้กับธนาคาร พร้อมลงนามในเอกสารใช้ในการปล่อยสินค้าออกจากท่าเรือให้ผู้นำเข้าก่อนได้รับใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading: B/L) และเมื่อผู้นำเข้าได้รับใบตราส่งสินค้า (B/L) ต้องนำไปแลกเปลี่ยนกับหนังสือค้ำประกัน (Shipping Guarantee: S/G) กับบริษัทเรือ และหลังจากนั้นธนาคารจึงจะคืนหนังสือค้ำประกัน (Letter of Indemnity) ให้ผู้นำเข้าที่นำหนังสือค้ำประกันไว้มาคืน

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
  1. ช่วยให้ดำเนินการออกสินค้าได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้นำเข้าสามารถนำมาวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตสินค้า หรือนำสินค้ามาจัดจำหน่ายได้ทันกับความต้องการของตลาด ช่วยเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจ
  2. ช่วยลดค่าใช้จ่าย ในกรณีไม่สามารถนำสินค้าออกได้ เช่น ค่าเช่าโกดังเพื่อเก็บรักษาสินค้า
คุณสมบัติของลูกค้า

ลูกค้านิติบุคคล

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม