external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ ทีทีบี (ttb domestic letter of credit issuance)

บริการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศให้กับผู้ซื้อที่ต้องการซื้อสินค้า เครื่องจักร วัตถุดิบภายในประเทศรวมถึงบริการต่อเนื่องอื่น ๆ เช่น การแก้ไขหรือ
ยกเลิกเลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ เมื่อธนาคารเป็นผู้เปิด DLC ธนาคารจะมีภาระผูกพันในการชำระเงินให้กับผู้รับผลประโยชน์ หากผู้รับผลประโยชน์ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุใน DLC ได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
  1. สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ขายสินค้าและบริการในประเทศ ว่าผู้ซื้อนั้นมีความน่าเชื่อถือและความสามารถในการชำระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้เพราะมีเลตเตอร์ออฟเครดิตภายในประเทศ (DLC) ที่เปิดรับรองโดยธนาคาร
  2. ปลอดภัยสูง โดยธนาคารจะมีผู้เชี่ยวชาญ ที่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องตามเงื่อนไขของ L/C ก่อนทำการชำระเงินค่าสินค้าให้กับผู้ขาย
คุณสมบัติของลูกค้า

ลูกค้าจะต้องมีวงเงินสินเชื่อต่างประเทศกับธนาคาร

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม