external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

บริการยืนยันเลตเตอร์ออฟเครดิต ทีทีบี (ttb letter of credit confirmation)

บริการยืนยันการชำระเงินตามเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ให้แก่ผู้ส่งออก โดยธนาคารจะชำระเงินทันทีหรือรับรองจ่ายตั๋วแลกเงิน หลังจากผู้ขายยื่นเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ทุกประการ

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
  1. สร้างความมั่นใจให้กับผู้ส่งออกได้ว่าจะได้รับการชำระเงินค่าสินค้าอย่างแน่นอน โดยมีธนาคารเป็นผู้ทำการชำระเงินแทนในกรณีที่ธนาคารผู้เปิดเอกสารเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ปฏิเสธการชำระเงิน โดยที่ผู้ส่งออกได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) แล้ว
  2. ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าได้ โดยเฉพาะการทำธุรกิจกับผู้ซื้อสินค้ารายใหม่ หรือเอกสารเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ที่เปิดจากประเทศมีความเสี่ยง หรือจากธนาคารที่ยังไม่เคยได้ทำธุรกรรมด้วย
คุณสมบัติของลูกค้า

ลูกค้านิติบุคคล

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด