external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินต้นและอัตราดอกเบี้ย ทีทีบี (ttb cross currency swap)

ผลิตภัณฑ์ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน จากภาระเงินกู้ยืมสกุลเงินตราต่างประเทศ
โดยจะเปลี่ยนภาระการรับจ่ายเงินทั้งในส่วนของดอกเบี้ยและเงินต้น จากสกุลเงินตราต่างประเทศ ไปยังสกุลเงินของแหล่งเงินทุนของลูกค้า

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

ป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้และ/หรือภาระหนี้ที่เป็นสกุลเงินที่แตกต่าง
จากสกุลเงินของแหล่งเงินทุนของลูกค้า

คุณสมบัติของลูกค้า

ลูกค้านิติบุคคล

เอกสารประกอบการสมัคร
  1. หนังสือรับรองบริษัท
  2. รายงานงบการเงิน
  3. แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประมวลรัษฎากร (ภ.พ.30)
  4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)