external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

บัตรเงินสดเติมน้ำมัน ทีทีบี (ttb pre-paid fleet card)

บริการบัตรเงินสดเติมน้ำมัน ช่วยควบคุมวงเงินค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ปลอดภัยไม่ต้องพกเงินสด ใช้ได้ที่สถานีบริการน้ำมันที่ร่วมรายการ
ทั่วประเทศ และยังมีบริการบัตรของขวัญเติมน้ำมัน (ttb pre-paid fleet card) เหมาะสำหรับบริษัทที่จะนำไปใช้เป็นของสมนาคุณให้กับลูกค้าเนื่องในโอกาสสำคัญต่าง ๆ

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
 1. สะดวกและปลอดภัย ไม่ต้องพกเงินสด
 2. มีพันธมิตรเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันชั้นนำ ที่ครอบคลุมทั่วประเทศให้เลือกใช้อย่างได้อย่างหลากหลาย
 3. สามารถบริหารจัดการและตรวจสอบยอดเงินคงเหลือได้แบบเรียลไทม์ ผ่านระบบ Web Fleet Service และเซลส์สลิป
 4. ลูกค้าธุรกิจสามารถสมัครใช้งานได้ง่าย ไม่ต้องตรวจสอบเครดิต
 5. ฟรี ค่าธรรมเนียมออกบัตรเมื่อเติมเงินขั้นต่ำตามเงื่อนไขที่บริษัทน้ำมันกำหนด
คุณสมบัติของลูกค้า

ลูกค้านิติบุคคล

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับบริษัทและองค์กรเอกชน

 1. รายงานการประชุมกรรมการบริษัทแจ้งความประสงค์ การใช้บัตรเครดิตน้ำมันระบุวงเงินรวมของบริษัท
 2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์หนังสือมีอายุไม่เกิน 90 วัน
 3. งบดุลและงบกำไรขาดทุน 3 ปีย้อนหลัง
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ปรากฏหมายเลขบัตรประจำตัว 13 หลัก / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ
  (สำหรับผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจกระทำแทนนิติบุคคล และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากนิติบุคคล)
 5. หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

 1. รายงานการประชุมหรือหนังสือแจ้งความประสงค์การใช้บัตรเครดิตน้ำมัน ที่ลงนามโดยผู้รับมอบอำนาจกระทำแทนหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นสำคัญ
 2. หนังสือทางราชการที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการ / พรบ. จัดตั้ง / หนังสือแต่งตั้งอธิบดีกรมฯ หรือรักษาการแทน / หนังสือมอบอำนาจดำเนินการแทน / รายละเอียดของส่วนราชการ (ถ้ามี)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ปรากฏหมายเลขประจำตัว 13 หลักที่ยังไม่หมดอายุ (สำหรับผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนส่วนราชการ /รัฐวิสาหกิจ และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ)
 4. หนังสือแต่งตั้งและมอบอำนาจให้ธนาคารเป็นตัวแทนในการหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด