external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ทีทีบี (ttb direct debit)

บริการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ โดยบริษัทขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ที่เป็นลูกค้าของธนาคาร เพียงแค่มีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร สามารถขอใช้บริการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ โดยมอบหมายให้ธนาคารทำการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติจากลูกค้ารายย่อยของท่าน ที่มีบัญชีเงินฝากไว้กับทางธนาคาร โดยบริการนี้จะเหมาะกับบริษัทที่รับชำระเงินจากลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเป็นแบบรายงวด เช่น การรับชำระค่าสมาชิก ค่าบริการรายเดือน ค่าบริการสาธารณูปโภค ค่าเช่าซื้อ

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

ประโยชน์ของบริษัทที่ใช้บริการ

 1. บริษัทสามารถกำหนดเงื่อนไข และวันที่ในการตัดชำระได้อย่างถูกต้อง
 2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและค่าบุคลากรในการรับชำระเงินโดยตรงที่บริษัท โดยการใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ทางบริษัทจะได้รับข้อมูลการหักบัญชี ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Text File) เพื่อนำมาใช้ในการตรวจสอบและออกใบเสร็จรับเงินได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์สำหรับลูกค้ารายย่อยของบริษัทที่ใช้บริการ

 1. เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินให้กับลูกค้า ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น โดยลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่บริษัท เพื่อทำการชำระเงิน
 2. การรับชำระเงินแบบหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัตินั้น มีความปลอดภัยสูง และช่วยป้องกันเรื่องการผิดนัดชำระ หรือการชำระไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
คุณสมบัติของลูกค้า
 1. ลูกค้านิติบุคคล สามารถสมัครเพื่อรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ จากลูกค้า
 2. ลูกค้าบุคคลธรรมดา สามารถสมัครเพื่อใช้ในการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ เพื่อชำระเงินค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้ง่ายเพียงระบุชื่อบริษัทที่ต้องการชำระเงิน โดยสามารถชำระได้หลายช่องทาง เช่น สาขาและตู้เอทีเอ็มของธนาคารทั่วประเทศ
เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับลูกค้านิติบุคคล

 1. หนังสือรับรองบริษัท (อายุไม่เกิน 90 วัน)
 2. รายงานการประชุม
 3. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม ตามหน้าหนังสือรับรอง
 4. กรณีมอบอำนาจ เอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ หนังสือมอบอำนาจตัวจริง สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนา
  และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนา
 5. ตัวอย่างหนังสือยินยอมให้หักบัญชี
 6. หนังสือแจ้งรายชื่อและตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจ หรือผู้รับมอบอำนาจ สำหรับนำส่งหนังสือยินยอมฯ (กรณีที่ผู้ใช้บริการเป็นผู้รวบรวมและนำส่งเอกสารการสมัครยินยอมฯ ให้กับธนาคาร)

เอกสารประกอบการสมัคร สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา

 1. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ พร้อมลงนาม
 2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด