external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

นางกาญจนา โรจวทัญญู

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาดและประสบการณ์ลูกค้า

ตำแหน่งในธนาคาร : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาดและประสบการณ์ลูกค้า
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 มกราคม 2563
อายุ : 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา

  • ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท Master of Science, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
  • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม

  • มาตรการป้องกันการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย, Market conduct, และ ข้อควรรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก สมาคมธนาคารไทย
  • พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA), Anti-Corruption, Code of Conduct, Non-Financial Risk Management, Fraud Risk Management ,Cybersecurity Risk Awareness, Top Team Dynamic Development ,Market Behavioral Design และ ttb brand and CI training session ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี

ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาดและประสบการณ์ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
ม.ค. 2563 - ก.ค. 2564 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาดและประสบการณ์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2560 - 2562 : หัวหน้าสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
2557 - 2559 : Head of Branding and Marketing ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือครองหุ้นในบริษัท :

0.01455%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด