external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

หนังสือบริคณห์สนธิ


ข้อที่ 1 ชื่อบริษัท “บริษัท ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “TMBThanachart BANK PUBLIC COMPANY LIMITED”

ข้อที่ 2 บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

ข้อที่ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 8 ข้อ ดังนี้

  (1)ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์รวมทั้งกิจการทั้งปวง ซึ่งเกี่ยวกับการธนาคารพาณิชย์ หรือเนื่องจากการธนาคารพาณิชย์ หรือธุรกิจที่กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ให้กระทำได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ กล่าวคือ

   ก. รับฝากเงินโดยเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงินฝากประจำ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือบัญชีอย่างอื่น หรือรับฝากเงินโดยออกบัตรเงินฝาก หรือออกตราสารการรับฝาก หรือตราสารแห่งสิทธิอย่างใด ๆ โดยมีหรือไม่มีดอกเบี้ย

   ข.ให้กู้ยืมเงิน ให้เบิกเงินเกินบัญชี หรือให้สินเชื่อในลักษณะอื่นใด หรือจ่ายเงินไปเพื่อหาผลประโยชน์ในรูปดอกเบี้ย ส่วนลด ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อย่างอื่น โดยมีหรือไม่มี หลักประกันรวมทั้งการทำธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ ตลอดจนการรับจำนำ รับจำนองทรัพย์สิน และรับโอนสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย

   ค. ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ซื้อลดหรือขายลด หรือจัดการจำหน่ายโดยวิธีใดๆ ซึ่งเงินตราต่างประเทศ เงิน ทอง ทองแท่ง พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง กรมธรรม์กู้ ตั๋วเงิน เล็ตเตอร์ออฟเครดิต ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตราสารการเงิน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารหรือหลักฐานแห่งสิทธิ หรือตราสารอื่นใด หุ้น หุ้นกู้ หน่วย ลงทุน ตลอดจนหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภทที่บริษัท หรือบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลเป็นผู้ออก ทำขึ้น ซื้อ หรือจัดหามาโดยทางหนึ่งทางใด

   ง. ให้การค้ำประกันหนี้สิน หรือความรับผิด หรือการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่นรวมทั้งการรับอาวัล การรับรองตั๋วเงิน ตลอดจนการออกหรือยืนยันการชำระเงินตามเล็ตเตอร์ออฟเครดิต หรือหนังสือสำคัญทางการค้า

   จ. นำเงินไปหาประโยชน์โดยการฝากเงิน จอง ซื้อ หรือโดยทางหนึ่งทางใดเพื่อให้ได้มาซึ่งพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตั๋วเงิน ตราสารการเงิน ตราสารแห่งหนี้ ตราสาร หรือหลักฐานแห่งสิทธิ หรือตราสารอื่นใด หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ตลอดจนหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภท

   ฉ. กู้ยืมเงินตามวิธีการของธนาคารพาณิชย์ เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของบริษัท และประกอบกิจการวิเทศธนกิจ

   ช. รับเป็นผู้จัดการมรดก รับฝาก ดูแล หรือจัดการ ทรัพย์สินและผลประโยชน์ไม่ว่าประเภทใดด้วยวิธีใด ๆ ตลอดจนรับจัดการธุรกิจทุกชนิดทุกประเภท ให้แก่ บุคคล คณะบุคคล กองทุน องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐในประเทศไทยและต่างประเทศ

   ซ. รับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ให้บริการข่าวสารข้อมูล วิเคราะห์หรือวางแผนโครงการ หรือความเหมาะสมทางการเงิน การลงทุน เป็นที่ปรึกษาในการซื้อกิจการ รวมกิจการ ควบกิจการ การเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน หรือการนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือในสถานที่ซื้อขายหลักทรัพย์อื่นใด รวมถึงการดำเนินการหรือการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินหรือการลงทุน

   ฌ. ประกอบธุรกิจการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้น หรือธุรกิจการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวม หรือธุรกิจการเป็นตัวแทนเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการจำหน่ายหน่วยลงทุน

   ญ. ประกอบธุรกิจเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า ตัวแทนค้าต่าง หรือทำหน้าที่อื่นใด ในการซื้อขายหุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่น หรือในกิจการธุรกิจทางด้านการเงิน การลงทุน การค้า และการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งการให้บริการดูแลและเก็บรักษาหลักทรัพย์ การรับหรือส่งมอบหลักทรัพย์ การรับหรือจ่ายเงินค่าหลักทรัพย์ การรับเงินปันผลและการส่งมอบผลประโยชน์อันเกิดจากหลักทรัพย์นั้น ๆ

   ฎ. ประกอบกิจการอย่างอื่น ๆ ทุกอย่างบรรดาที่เป็นกิจการซึ่งธนาคารพาณิชย์ พึงประกอบการได้ตามประเพณีการค้าของธนาคารพาณิชย์ หรือซึ่งพึงกระทำ หรือมีอำนาจกระทำ หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่น

   ฏ. ประกอบกิจการนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต

   ฐ เป็นนายหน้าตัวแทนเรียกเก็บหนี้ รับจ้าง รับบริหารจัดการโครงการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นหลักทรัพย์ รับซื้อ รับโอน ลูกหนี้หรือสิทธิเรียกร้อง ยืม และให้ยืมหลักทรัพย์ ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการฝากถอนเงินหรือระบบธนาคารทางโทรศัพท์หรือธนาคารในสำนักงาน

  (2) ซื้อ จัดหา แลกเปลี่ยน รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง สร้างขึ้นใหม่ ซ่อมแซม ปรับปรุง ดัดแปลง ใช้ หรือจัดการโดยประการอื่นใด ซึ่งที่ดิน อาคาร หรือทรัพย์สินใด ๆ รวมทั้งดอกผลของทรัพย์สิน ตลอดจนสิ่งประกอบอันจำเป็นของที่ดิน อาคารหรือทรัพย์สิน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือเพื่อสงเคราะห์แก่ทหารหรือครอบครัวทหาร หรือเพื่อสวัสดิการแก่พนักงานของบริษัท

  (3) เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใด บริษัทจะจ่ายเงินสด หรือจำหน่ายหุ้นของบริษัท โดยให้ได้รับหรือไม่ได้รับเงินปันผล หรือให้ได้รับเงินทุนคืนก่อนหรือหลัง หรือโดยวิธีการใดก็ได้หรือจ่ายเงินสดให้บางส่วนและจ่ายหุ้นให้บางส่วนก็ได้

  (4) ขาย แลกเปลี่ยน โอน ให้เช่า หรือจำหน่ายโดยประการอื่นใด ซึ่งสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ของบริษัททั้งหมด หรือแต่บางส่วน รวมทั้งการนำทรัพย์สินดังกล่าวไปจำนำ จำนอง หรือ ก่อภาระผูกพันใด ๆ เพื่อเป็นประกันหนี้หรือเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของบริษัทได้ทุกประการ

  (5) ขายหุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกประเภท ตั๋วเงิน หลักทรัพย์หรือตราสารประเภทอื่นใดที่ออกโดยบริษัท ต่อประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายอื่น

  (6) เข้าถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือร่วมทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด หรือประกอบกิจการตามที่กล่าวในหนังสือบริคณห์สนธินี้ ร่วมกับบุคคล คณะบุคคล องค์กร กองทุน หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนในประเทศไทยและ ต่างประเทศ

  (7) ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่บุคคล คณะบุคคล องค์กร กองทุน สมาคม มูลนิธิ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร

  (8) ตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน เพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งรับเป็นตัวแทนของธนาคารพาณิชย์อื่นในการดำเนินธุรกิจทางธนาคารพาณิชย์

ข้อที่ 4

ทุนจดทะเบียน จำนวน 92,939,053,968.75 บาท
(เก้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสามสิบเก้าล้านห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)


แบ่งออกเป็น 97,830,583,125 หุ้น
(เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหุ้น)


มูลค่าหุ้นละ 0.95 บาท
(เก้าสิบห้าสตางค์)


โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 97,830,583,125 หุ้น
(เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าหุ้น)


หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น
(- หุ้น)


ข้อที่ 5

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร