คณะผู้บริหารระดับสูง

นายปิติ
ตัณฑเกษม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นายประพันธ์
อนุพงษ์องอาจ
ผู้จัดการใหญ่และรักษาการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านสินเชื่อรถยนต์
นายอนุวัติร์
เหลืองทวีกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้าบุคคล
นายเสนธิป
ศรีไพพรรณ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ลูกค้าธุรกิจ
นายโยฮันเนส ฟรานซิสคัส คริเซล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านบริหารความเสี่ยง
นางประภาศิริ
โฆษิตธนากร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการเงิน
นายสุทธิกานต์
รุ่งศรีทอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านสารสนเทศ
นางรัตนา
อรรคฉายศรี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านปฏิบัติการ
นางวิจิตรา
ธรรมโพธิทอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านทรัพยากรบุคคล
นางภิตติมาศ
สงวนสุข
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการตรวจสอบ
นางกาญจนา
โรจวทัญญู
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ด้านการตลาดและประสบการณ์ลูกค้า
คณะเจ้าหน้าที่บริหาร

รายนาม
ตำแหน่ง
1
นางจุลลดา สุกิจจวนิช
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจ
2
นายสุทธิชัย ถิรานุชิต
หัวหน้า ที่ปรึกษาบริหารการเงินพิเศษ - ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ
3
นายวรบูรณ์ ชินวัฒนกิจ
หัวหน้าบริหารความเสี่ยงด้านตลาด
4
นายสหชัย ลิ้มอำไพ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร โซลูชั่นระบบงานบริการด้าน Digital Experience
5
นายวิกรานต์ ปวโรจน์กิจ
หัวหน้า ที่ปรึกษาบริหารการเงินพิเศษ
6
นายนริศ สถาผลเดชา
หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ
7
นางพาจนา รุจิเรข
หัวหน้า ช่องทางการขายลูกค้าบุคคล
8
นายเอกณัติ เกียรตินภาสินธุ์
หัวหน้าบริหารความเสียงสินเชื่อธุรกิจ
9
นางสาวดวงจันทร์ แซ่นิ้ม
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
10
ดร. เบญจรงค์ สุวรรณคีรี
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร กลยุทธ์ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์
11
นางสาวอรพิม ขาวสอาด
หัวหน้าสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
12
นางสาวบุษรัตน์ เบญจรงคกุล
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร การตลาดธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ
13
นายอเล็กซานเดอร์ นนท์ แลงเฟลด์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ธุรกิจ
14
นางสาวปณิตา เชาว์เพ็ชร
หัวหน้ากำกับการปฏิบัติงาน
15
นางสาวสมคิด ปรีชาสัมมกุล
หัวหน้าวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน
16
นายพร้อมพงษ์ พัฒนธีระเดช
หัวหน้า กลยุทธ์และบริหารคุณภาพสินเชื่อ - ที่ปรึกษาบริหารการเงินพิเศษ
17
นายวีระชัย อมรรัตน์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจทหาร องค์กรรัฐ และ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
18
นางฉันทชื่น ขาวมะลิ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทและพันธมิตรธุรกิจ
19
นางสาวสิริกันยา ประจง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารปฏิบัติการการธนาคาร
20
นางณัฐวรรณ อภิรัตนพิมลชัย
หัวหน้า กลยุทธ์ลูกค้าบุคคลและประสบการณ์ลูกค้าช่องทางรวม
21
นายศรัณย์ ภู่พัฒน์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจตลาดเงินและบริการธุรกรรมทางการเงิน
22
นายเมธ กนกพิบูล
หัวหน้าควบคุมทางการเงิน
23
นายโอฬาร ศุกลวณิช
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ
24
นางสาวสุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอี
25
นายพีรพงศ์ นิธิไกรวุฒิ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ
26
นายฐณะวัฒน์ วีระชยาภรณ์กุล
หัวหน้า ที่ปรึกษาบริหารการเงินพิเศษ - ธุรกิจเอสเอ็มอี
27
นายธวัชชัย ตรงนามสุขกิจ
หัวหน้านโยบายความเสี่ยงและความเสี่ยงสินเชื่อเชิงกลยุทธ์
28
นายชวมนต์ วินิจตรงจิตร
หัวหน้า บริหารผลิตภัณฑ์พันธมิตรทางธุรกิจกลุ่มลูกค้าบุคคล
29
นางสลิล กฐินสมิต
หัวหน้า ที่ปรึกษาบริหารการเงินพิเศษ - ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ
30
นางเอเทลก้า ดาลลอน
หัวหน้าบริหารความเสี่ยงสินเชื่อรายย่อย
31
นางกิดาการ ชัฏสุวรรณ
หัวหน้า ผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
32
นางสุวรรณี แคม
หัวหน้ากฎหมาย
33
นางเฉิดประภา ฉลาดสุนทรวาที
หัวหน้าพิจารณาสินเชื่อพิเศษ
34
นายจักรพันธ์ จารุธีรศานต์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ธุรกิจขนาดเล็ก
35
นายยืนยง ทรงศิริเดช
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธนบดีธนกิจ
36
นางสาววราณี วรรณรัตน์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร Physical Channel Optimization & Control
37
นางสาวนันทพร ตั้งเจริญศิริ
หัวหน้าบริหารการตลาดลูกค้าบุคคลและประสบการณ์ลูกค้า
38
นายรัชกร ชยาภิรัต
Co Head of ttb tech
39
นางสาวกนกวรรณ เพชรพิสิฐโชติ
หัวหน้า บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกรรมธนาคาร
40
นายจเร เจียรธนะกานนท์
หัวหน้า บริหารผลิตภัณฑ์สินเชื่อรายย่อย
41
นายแอนดรูว์ เคนท์ แจน
หัวหน้าบริหารเงิน
42
นายบุญส่ง เตชะกฤดาธิกุล
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร โซลูชั่นระบบงาน ด้านการบริการ Digital eBanking
43
นายโยฮันเนส อันโตเนียล คอร์เนลีส โดเฟนโฟเดน
หัวหน้าบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการองค์กร
44
นายนริศ อารักษ์สกุลวงศ์
หัวหน้ากลยุทธ์องค์กร
45
นางกนกพร จูฑา
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ
46
นายโรเบิร์ต มิฮาย อันเกล
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร Digital
47
นายชาญชัย มีสวัสดิ์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สถาปัตยกรรมองค์กรและความปลอดภัยสารสนเทศ
48
นายทรงวุฒิ เชาวลิต
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารเครือข่ายสาขา
49
นายวิสูจน์ ตั้งอดุลย์รัตน์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ธุรกิจ
50
นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา
หัวหน้าเลขานุการและที่ปรึกษาองค์กร
51
นายนิติ ศิโรเวฐนุกูล
หัวหน้า ติดตามและพัฒนาหนี้รายย่อย
52
นายจรัสชัย บวรธรรมรัตน์
หัวหน้า บริหารงาน การจัดการงานขายกลุ่มลูกค้าบุคคล
53
นายแสงสูรย์ แสงประสิทธิ์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารโครงการ
54
นางศิริพรรณ์ ปรุงสิน
หัวหน้า สินเชื่อรถยนต์ธุรกิจขนาดใหญ่
55
นายสมาร์ท แสนสุข
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจตลาดทุน
56
นายสุนันท์ อัมหิรัญ
หัวหน้า งานขายสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
57
นายเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจนายหน้า
58
นายสุรศักย์ อาปตาคม
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร งานขายและเครือข่ายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์
59
นายชัชฤทธิ์ ตั้งเถกิงเกียรติ์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ผลิตภัณฑ์ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์
60
นายกฤตพล นนทแก้ว
หัวหน้า ปรับปรุงโครงสร้างหนี้สินเชื่อรายย่อย
61
นายศักดิ์ชัย ลิมป์ธีระกุล
หัวหน้า บริหารความเสี่ยงสินเชื่อธุรกิจรถยนต์

อัปเดตข้อมูลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564