external-popup-close

คุณกำลังจะออกจากเว็บไซต์
ttbbank.com ไปยังเว็บไซต์อื่น

ตกลง

การต่อต้านคอร์รัปชั่น
ทีเอ็มบีธนชาตเป็นสถาบันการเงินที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ให้ความสำคัญในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียของธนาคารทุกฝ่าย ประกอบด้วย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน คู่ค้า เจ้าหนี้ นักลงทุน หน่วยงานทางการ และสังคมโดยรวม โดยมีแนวทางที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ ยึดถือการดำเนินธุรกิจตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับของทางการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใสและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ รวมถึงป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ อันจะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม และความเสียหายต่อธนาคารและผู้มีส่วนได้เสีย


ธนาคารได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นภายในและภายนอกธนาคาร โดยมีการกำหนดนโยบายรวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ มาโดยตลอด เช่น จรรยาบรรณพนักงาน (Code of Conduct) การป้องกันปราบปรามการทุจริต การห้ามให้หรือรับสินบน การให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง ทั้งกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือทางธุรกิจ เป็นต้น


จากความมุ่งมั่นดังกล่าว ธนาคารได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของธนาคารในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับธนาคาร และเพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ เพื่อความชัดเจนและครอบคลุมในเรื่องนี้ธนาคารจึงได้กำหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นขึ้นนอกเหนือจากนโยบายอื่น ๆ ที่ถือปฏิบัติอยู่ และเพื่อให้การดำเนินการเป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น โดยมีแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ การไม่รับ หรือให้สินบน หรืออามิสสินจ้าง หรือผลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ส่วนตน พวกพ้อง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคคลภายนอก และการรับของขวัญ ของกำนัล การเลี้ยงรับรอง การรับเลี้ยง จากหน่วยงานภายนอก