external-popup-close

คุณกำลังออกจากเว็บไซต์ ทีทีบี
เพื่อเข้าสู่

https://www.ttbbank.com/

ตกลง

กองทุนเปิด ttb smart port 4 explorer

ttb smart port 4 explorer fund

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.2442

0.16

ราคา รับซื้อคืน

9.1518 บาท

ราคา ขาย

9.2443 บาท

รายละเอียดกองทุน

ประเภทกองทุน

ttb smart port

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

Accumulated

นโยบายการลงทุน

กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2,787,352,642.98

วันที่จดทะเบียนกองทุน

15 มิถุนายน 2564

ให้คะแนนความพึงพอใจ
ประสบการณ์ในการใช้งานเว็บไซต์วันนี้ คุณพอใจมากน้อยแค่ไหน ?

รบกวนให้คะแนนเราหน่อยนะ

1
2
3
4
5
ไม่พอใจพอใจมากที่สุด